WWF skuffet over ulvedom | WWF Norway

WWF skuffet over ulvedomPosted on 18 May 2018
WWF har ikke fått medhold i at norsk ulveforvaltning er lovstridig. Det går fram av en fersk dom fra Oslo tingrett.
© Shutterstock
WWF har ikke fått medhold av Oslo tingrett i at norsk rovdyrforvaltning er lovstridig.
– Vi er naturligvis skuffet, men det er ulven som har aller størst grunn til å være skuffet, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell.


- Vi mener det haster med en ny rovdyrforvaltning i Norge for å ta vare på norsk natur og hindre at presset øker på kritisk truede arter som ulven. Vi vil nå bruke de neste dagene på å lese dommen og vurdere hvordan vi håndterer dette videre, sier Solhjell.

Staten frifunnet
WWF gikk i fjor til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Saken startet 24. april og varte fire dager i Oslo tingrett. Nå er dommen falt. Retten frifinner staten ved Klima- og Miljødepartementet, og idømmer WWF halvparten av saksomkostningene som staten og statens partshjelpere har hatt.
Ulven er kritisk truet i Norge. Likevel har myndighetene flere år på rad åpnet for omfattende lisensjakt. Ulven får kun etablere seg innenfor en ulvesone, som utgjør i underkant av 5 prosent av Norges areal. Det har ført til store konflikter. Utenfor sonen blir det raskt innvilget fellingstillatelse på ulv som befinner seg på feil side av den usynlige grensen. Ulv i Norge er i tillegg truet av innavl, noe som er et direkte resultat av en lav bestand og at lisensjakten fører til at ulver som kunne bedret den genestiske sammensetningen i bestanden skytes ut. Ulovlig jakt utgjør en tredje, alvorlig trussel.

Totalfredet og kritisk truet
Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen setter de overordnede rammebetingelsene for forvaltning av arter og uttak av vilt, herunder rovvilt, i Norge. Det klare utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på norsk Rødliste for truede arter 2015 som Kritisk truet, med ekstremt høy risiko for å dø ut. Ulv står dessuten i en særstilling som oppført i liste II til Bernkonvensjonen som igjen stiller særskilt strenge krav til beskyttelse av arten og dens leveområder. Lovverket åpner slik WWF ser det kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv.
I dagens dom har imidlertid retten lagt til grunn en tolkning av lovverket som åpner for videre unntak fra fredningen. Både hensynet til tapte jaktinntekter og at folk opplever ulv som en belastning kan tillegges vekt, ifølge dommen fra Oslo Tingrett.

Vil studere dommen nøye
– Vi vil nå gå nøye inn i dommen og domspremissene, for å vurdere hva vi gjør videre. For WWF er det viktig at rovdyrforvaltningen skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Slik er det ikke i dag. Vi har et politisk vedtatt bestandsmål for ulv som ikke er basert på naturfaglige vurderinger, og som dessuten fungerer som en maksimumsgrense for hvor mange ulver vi skal ha i dette landet. Det holder antall ulver nede på et kritisk lavt nivå, sier Solhjell.
– Det var ikke et lett valg for oss å gå til søksmål, men slik vi så det hadde vi ikke noe valg. Vi mener at den ulveforvaltningen vi har i dag strider med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF.
WWF har ikke fått medhold i at norsk ulveforvaltning er lovstridig. Det går fram av en fersk dom fra Oslo tingrett.
© Shutterstock Enlarge
– Vi er naturligvis skuffet, men det er ulven som har aller størst grunn til å være skuffet, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.
© Ilja C. Hendel/WWF Verdens naturfond Enlarge