WWFs forslag til statsbudsjettet 2025

I statsbudsjettet for 2025 må politikerne stanse tapet av verdifull natur, krympe fotavtrykket fra produksjon og forbruk og sette fart i omstillingen vekk fra olje og gass.

Publisert 17. januar 2024

WWF jobber hver dag med å kjempe mot vår tids største utfordringer: natur- og klimakrisen.

Regjeringen har lovet at natur og klima skal være rammen rundt all politikk. I statsbudsjettet for 2025 – som blir det siste fra denne regjeringen før neste stortingsvalg – må dette løftet følges opp med satsinger i kroner og øre.

Du finner en liste med alle WWFs budsjettinnspill lengre nede i artikkelen.

Her er våre viktigste saker for 2025-budsjettet

Mer natur i havet og på land

  • Vi trenger et kunnskapsløft for havet: Mer naturkunnskap – ikke minst bedre naturkartlegging for havvindsatsingen - og flere flinke folk i miljøforvaltningen.
  • Økt vern og restaurering av natur både i havet og på land er helt nødvendig, men kommer ikke uten kostnader. Her trengs det et løft i budsjettet.
  • “Alle” vil bremse nedbygging av natur, og vil at kommunene skal gå gjennom gamle arealplaner. Men planvask koster penger, og kommunenes kapasitet varierer. Her trengs en ordning med statlig støtte.

Lavere fotavtrykk

  • For å dempe avtrykket av produksjon og forbruk, trenger vi mer ombruk, gjenbruk og sirkulære løsninger. Vi trenger å utrede hvordan vi kan ta skatter og avgifter i bruk i en helt annen grad enn i dag.
  • Allerede fra 2025 bør det innføres en ny avgift på plast, som vil bidra til redusert plastbruk, mer ombruk, gjenbruk og sirkulære løsninger.
  • Den mest miljøvennlige kraften er den vi ikke bruker. Derfor foreslår vi en betydelig styrket satsing på energieffektivisering.

Mindre utslipp

  • Flere klimatiltak i kommunene gjennom å styrke Klimasats med 500 millioner kroner
  • Økning av CO2-avgiften til et nivå som svarer til klimamålet for 2030, og høyere CO2-avgift for petroleumssektoren
  • Omstillingsavgift for olje og gass for å sikre utslippskutt og omstilling
  • Stans i nye letelisenser og utbyggingsplaner på norsk sokkel, og fjerne bevilgninger til leting og feltutvikling

Statsbudsjettet er det viktigste politiske verktøyet

Vi trenger politikk som kutter utslipp av klimagasser og driver omstillingen vekk fra olje og gass. Samtidig trenger vi en politikk for mer natur, som omsetter løftene fra den globale naturavtalen til konkrete endringer.

– For å nå både klima- og naturmålene, må det bli slutt på at samfunnet beslaglegger stadig mer naturressurser og stadig større arealer til alle slags formål. Derfor må statsbudsjettet for 2025 også inneholde målrettet politikk for å dempe det fotavtrykket som produksjon og politikk skaper på ressursene. Det er pengebruken som viser de faktiske prioriteringene. Det siste statsbudsjett før valget må vise at regjeringen mener alvor med natur og klima som rammen rundt all politikk, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Spørsmål? Kontakt: