Vindmøller mot blå himmel med skyer

Vindkraft og naturen

Verden trenger mer natur, både for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter og økosystemer. Samtidig må verden over på 100 prosent fornybar energi - og det raskt!

For å løse klimakrisen trenger vi mer natur. Det er hovedkonklusjonen til FNs klimapanels siste spesialrapport om landområder. «Mer natur» er selve kjernen i WWF Verdens naturfonds arbeid, og et mål vi jobber på mange forskjellige plan for å oppnå.

Den andre hovedløsningen for å redde klimaet, som også er en utvetydig anbefaling fra FNs klimapanel, er at vi må kutte all bruk av fossil energi og gå over til 100 prosent fornybare kilder.

Vind og sol er de to energikildene som gir oss best mulighet til å fase ut fossile brensler i global skala, og er derfor gode klimatiltak. Men store nye energiprosjekter får konsekvenser for naturen der de bygges. Når hensynene til mer natur og mindre utslipp møtes, skaper det konflikter. WWF mener vindkraftutbygging er en viktig del av løsningen på klimakrisen, men krever at det ikke gis konsesjoner til nye anlegg i inngrepsfri natur i Norge.

WWFs krav til norsk vindkraftutbygging:

  • Det skal ikke bygges ut vindkraft i inngrepsfri natur, eller som reduserer mengden inngrepsfri natur. Med inngrepsfri natur menes at det er mer enn 1 km fra tyngre tekniske inngrep.
  • Det skal ikke bygges ut vindkraft som forringer verneområder, naturtyper av nasjonal verdi, nasjonalt viktige friluftsområder og utvalgte kulturlandskap.
  • Det skal ikke bygges ut vindkraft hvis utbyggingen vil føre til oppstykking av viktige leveområder eller trekkområder for ansvarsarter, truede eller prioriterte arter.
  • Konsekvensene for naturlig karbonlagring må inngå i vurderingen.
  • Hensynet til naturen må prioriteres og naturmangfoldloven må vektlegges sterkere i konsesjonsprosessen. Et godt kunnskapsgrunnlag må ligge til grunn for beslutningen (§8), og føre-var prinsipp skal gjelde ved mangel på tilstrekkelig kunnskap (§9); det må tas hensyn til samlet belastning på økosystemet (§10); kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§11) og utbygging skal skje med minst mulig konsekvenser for naturen (§12).
  • Urbefolkning har krav på å bli hørt når prosjekter foreslås utbygget på en måte som påvirker deres tradisjonelle bruk av land og naturressurser. Såkalt Free, Prior and Informed Consent er et prinsipp som bør følges i alle tilfeller hvor urbefolkning påvirkes av utbyggingsforslag.

Naturhensyn må komme først ved utbygging av vindkraft


WWF har i mange år jobbet for å sikre at hensynet til naturen skal komme først ved utbygging av vindkraft, både til havs og på land, i Norge.

For å redusere naturområdene hvor det kan søkes om vindkraftkonsesjoner, har WWF etterspurt en rammeplan for vindkraft. Rammeplanen er et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilke områder hvor vindkraftutbygging vil gi minst naturkonsekvenser. Men 40 prosent av de områdene som nå er inkludert i planen ligger i inngrepsfri natur. Disse områdene må skjermes og tas ut av planen. Last ned WWFs høringsuttalelse til rammeplanen for vindkraftutbygging.

Hva innebærer dette?

WWF-rapport: 100 prosent fornybart på naturens premisser

Utbygging av vindkraft bør først og fremst foregå i områder som allerede er påvirket av utbygging og arealendring.

Konsesjonsprosessen som gir tillatelser for hvert enkelt vindkraftprosjekt må styrkes, og være åpen, ryddig og basert på et godt kunnskapsgrunnlag der miljøkonsekvensene veier tungt i avgjørelsen. Det må legges til rette for god medvirkning fra alle parter som har interesse i saken, og NVE må ha nok ressurser til å ivareta sitt ansvar for å behandle konsesjonene på en tilfredsstillende måte.

Føre-var-prinsippet skal følges. Det skal ikke innvilges konsesjoner i områder dersom kunnskapen om naturen i området ikke er er god nok. Vurdering av samlet belastning fra flere vindprosjekter på naturen i et område, må inkluderes i beslutningen.

Det må utvikles klare konsesjonsvilkår for hvordan utbygger ved avvikling skal restaurere vindkraftområder tilbake til opprinnelig kvalitet.

Ved utbygging må det settes av kompenserende naturarealer av tilsvarende kvalitet som ikke skal bygges ut, men som beskyttes mot vesentlige inngrep fram til arealene som har blitt bygd ut har blitt fullstendig tilbakeført til opprinnelig kvalitet. Konsesjonsgitte prosjekter må utvikles slik at de ikke skader sårbar og viktig natur.

Fant du det du lette etter?