Flertall støtter naturavgift  

Ny undersøkelse viser at flere enn seks av ti vil ha en ny naturavgift på utbygginger for å redde norsk natur. Partiene er delt, men støtten er stor nok til at generalsekretæren i WWF er optimist foran kommende stortingsperiode.

Publisert 30. august 2021

Av alle truede arter i landet vårt, står 75 prosent i fare på grunn av utbygginger i naturen. 

Fra 2008 til 2019 ble det bygget ned ca. 540 km2 natur i Norge. Det viser beregninger fra Statistisk Sentralbyrå. Og det er planer om mer. I Norge er det godkjente planer for utbygging av naturområder som til sammen er større enn gamle Vestfold fylke.

Men folks engasjementet for naturen er stort.

Mer enn tre av fire nordmenn er bekymret for tapet av natur og hele 61 prosent støtter nå en naturavgift.

Det viser en undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra WWF Verdens naturfond, hvor et representativt utvalg i befolkningen ble spurt om deres forhold til naturen, naturtapet og klimaendringene.

– Naturen vår bygges ned bit for bit og det taper verdifulle arter og naturtyper på. Nå kommer debatten om å bruke økonomiske virkemidler for å bremse nedbyggingen. WWF går inn for en modell der størrelsen på naturavgiften settes ut fra hva det vil koste å restaurere tilsvarende natur et annet sted. Pengene bør gå inn i et fond øremerket til restaurering av norsk natur, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Stor uenighet mellom partiene

WWF har spurt partiene på Stortinget hvordan de stiller seg til forslaget om å innføre en naturavgift på nye utbygginger.

Svarene viser at det er stor uenighet mellom partiene.

  • Venstre, SV, MDG, Ap og KrF er svært eller ganske positive til en naturavgift
  • Høyre, Frp og Rødt er mer skeptiske
  • Bare Senterpartiet er tydelig imot en naturavgift.
Bilde av Karoline Andaur
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Det er kjempebra at så mange av partiene ønsker en naturavgift på utbygginger. Det vil kunne bremse utbyggingspresset og føre til at man bedre får utnyttet arealer som allerede er påvirket. Avgiften bør komme på plass så snart som mulig etter valget. Vi tror Senterpartiet kan bli med på laget når de ser hvordan avgiften vil slå ut. Som hovedregel vil nemlig en slik avgift bli vesentlig høyere i pressområder enn i mer spredtbygde strøk. Dermed kan den bidra til å motvirke sentralisering, sier Karoline Andaur.

Restaurering av natur kan for eksempel innebære å gjenopprette natur som har vært nedbygd eller dyrket opp. Det kan blant annet gjøres ved å fylle igjen grøfter i myr, fjerne gamle kraftmaster, åpne elver og bekker som har vært lukkede, legge til rette for at fisk kan leve og gyte i elver som har vært tørrlagt.

Det kan også innebære å reetablere tareskoger i fjorder hvor de er blitt borte, eller avle opp og sette ut arter i et område hvor de naturlig hører hjemme, men hvor de mer eller mindre er blitt utryddet.

Spørsmål? Kontakt: