WWFs forventinger til Oljefondets mandat

Som eier av et av verdens største fond har Norge et ansvar for å forvalte vår felles formue innenfor klodens bæreevne og naturens tålegrenser. Derfor må Stortinget vedta et nettonullmandat for Oljefondet.

Publisert 17. mars 2022

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at de vil “gjøre SPU til det ledende pensjonsfondet i verden innen ansvarlig forvaltning, og håndtering av klima- og naturrisiko”.

For å leve opp til dette mener WWF Verdens naturfond at Stortinget må vedta et nettonullmandat for Statens Pensjonsfond Utland (SPU) som er både ambisiøst og verdensledende.

Hva er nettonull?

For å stabilisere den globale gjennomsnittstemperaturen, må klimagassutslippene bli “netto null”. Netto null­utslipp oppnås når det er balanse hva som slippes ut, og hva som tas opp av klimagasser.

Det innebærer at det må fjernes minst like mye CO2 fra atmosfæren som det slippes ut. Ifølge Parisavtalen må verden oppnå netto null­utslipp i andre halvpart av vårt århundre.

Oljefondet må levere på Parisavtalen

Et økende antall finansinstitusjoner har allerede besluttet å tilpasse investeringsporteføljen i tråd med Parisavtalen.

Mer enn 65 institusjonelle investorer som til sammen forvalter mer enn 10.000 milliarder dollar er med i Net-Zero Asset Owner Alliance. I tillegg er mange andre med i Net-Zero Banking Alliance, Net-Zero Insurance Alliance og Net Zero Asset Managers Initiative.

Også tunge forskningsmiljøer som Mercer, Cambridge University og London School of Economics påpeker at nettonull mål for forvaltningen vil kunne gi både høyere avkastning og lavere risiko, over tid.

– Å avstå fra en nettonullsatsning har nå blitt et sterkere politisk utsagn enn å bli med. Et nettonullmandat er et nødvendig steg for at Oljefondet skal kunne bli ledende og sørge for at Norges formue ivaretas på en trygg måte, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Norge er allerede sent ut med å være en ledestjerne som ansvarlig eier.

I 2021 konkluderte et utvalg nedsatt av regjeringen og ledet av Martin Skancke med at SPU bør få «et overordnet langsiktig mål om nullutslipp fra selskapene fondet har investert i, i tråd med Paris-avtalen».

WWF har utviklet et sett anbefalinger for finansinstitusjoners vei mot netto null, og vi mener at et troverdig nettonullmandat for Oljefondet må leve opp til tre minstekrav:

  • Bygge på 1,5-graders scenariet som ble politisk vedtatt i forbindelse med Cop26 i 2021
  • Inkludere delmål som gjelder før 2050
  • Inkludere hele porteføljen

Spørsmål? Kontakt