Truede arter

Menneskers påvirkning og inngripen utsetter artene i naturen for et sterkt press. WWF jobber for å bevare de truede artene og deres leveområder.