To pandaer i et tre.

WWF sine rapporter

WWF produserer en rekke rapporter hvert år. Disse kan lastes ned som dokumenter her. Oversikten er kronologisk, med det nyeste innholdet lengst opp.

Forsiden på årsrapporten viser et bilde av en elv, med teksten WWFs årsmelding 2023.

WWFs årsmelding for 2023

I WWFs årsmelding for 2023 kan du lese styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Last ned årsmeldingen for 2023 her (PDF).

Bilde av rapporten. Sirkel over bilde av skog.

Veikart for sirkulær finansnæring

Finanssektoren har en viktig rolle i å fasilitere en sirkulær omstilling. Men hvordan kan finansnæringen bidra, og hva skal politikere gjøre for å tilrettelegge? WWF har, sammen med Finansforbundet og CircularNorway, publisert rapporten Veikart for sirkulær finansnæring 2.0. Denne skal inspirere bank, skadeforsikring og investeringer, slik at finansnæringen bidrar til utviklingen av sirkulære produkter og tjenester. Veikartet er bygget rundt fem pilarer og handlingspunkter, samt at den inneholder flere anbefalinger til myndighetene, som blant annet oppfordres til å etablere konkrete mål og indikatorer for sirkularitet.

Last ned rapporten "Veikart for sirkulær finansnæring 2.0" her.

Rapportens forsidebilde

Hvordan kan virksomheter redusere naturrisiko?

Vårt forbruk av biomasse (mat, tømmer og alt annet vi dyrker og høster fra jorda) er en av de største årsakene til at vi mister natur globalt og i Norge. Vi har laget en rapport sammen med Bain & Company, der vi ser nærmere på norske næringer i biomasse-baserte verdikjeder, fra primærproduksjon i skog og jordbrukssektoren, til prosessering og frem til sluttprodukter for konsumenter – og hvordan de kan redusere fotavtrykket og naturrisikoen som oppstår når vi produserer og konsumerer biomasse.

Last ned rapporten "Reducing our pressure on nature" her (PDF).

Rapportens forsidebilde

Hvem betaler for plastforurensningen?

En ny rapport viser at kostnadene knyttet til plastforurensning er opptil ti ganger høyere i lavinntektsland enn i høyinntekstland, til tross for at disse landene forbruker tre ganger mindre plast per person. Plastforurensingen utsetter også disse landene for blant annet luftforurensning, økt risiko for flom, spredning av smittsomme sykdommer, trusler mot livsgrunnlaget og usikre arbeidsforhold.

Last ned rapporten "Who pays for plastic pollution?" her (PDF)

Forsidebilde til rapporten viser en oljeplattform

Norsk olje, globale utslipp

En ny rapport fra Vista Analyse slår fast at fortsatt satsing på norsk olje- og gassproduksjon vil føre til økte utslipp globalt. Rapporten lanseres som et svar på utredningen utført av Rystad Energy på vegne av Olje- og energidepartementet, som hevder at norsk olje og gass er bra for klimaet. Det er miljøorganisasjonene Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom som har bestilt rapporten fra Vista Analyse.

Last ned rapporten om norsk olje, globale utslipp her (PDF)

Forsiden til rapporten viser en bie på en kløverblomst og teksten "WWFs årsmelding for 2022"

WWFs årsmelding for 2022

I WWFs årsmelding for 2022 kan du lese styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Last ned årsrapporten for 2022 her (PDF)

Rapportforside

For naturen — Sivilsamfunnets naturpolitiske løsninger fram mot 2030

Sju norske miljøorganisasjoner lanserer over 300 forslag til både politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at Norge skal reversere tapet av natur og nå målene i naturavtalen.

Last ned veilederen her

Rapportforside

Breaking down high-risk plastic products

En rapport skrevet av Eunomia, på oppdrag fra WWF, som analyserer og kategoriserer de ulike plastproduktene, og identifisert de mest skadelige produktene for miljøet.
Last ned rapporten "Breaking down high-risk plastic products" her

Rapportforside

Regulating high-risk plastic products

En rapport skrevet av Eunomia, på oppdrag fra WWF, som foreslår globale tiltak som er nødvendige for å eliminere, redusere eller håndtere de mest skadelige plastproduktene, på en trygg måte.
Last ned rapporten "Regulating high-risk plastic products" her

Rapportforside

Mer natur for å beskytte mennesker

En ny rapport fra Røde Kors og WWF viser at faren for klimarelaterte dødsfall øker når natur og grønne lunger ødelegges. Men rapporten “Working with Nature to Protect People: How Nature-based Solutions Reduce Climate Change and Weather-Related Disasters” viser også at enkle tiltak kan begrense styrke og omfang av farer som flom, stormflo og skred.

Last ned rapporten fra Røde Kors og WWF her (PDF)

Rapportforside

Naturrisiko i norsk finansnæring

En veiledning med konkrete anbefalinger fra Deloitte, Finans Norge og WWF om hvordan finansnæringen skal integrerer naturrisiko som en del av sitt arbeid og være med å sikre bærekraftig utvikling som ivaretar natur. Her anbefaler vi blant annet en overgang til sirkulærøkonomi som vil reduserer innvirkningen på, og avhengigheteten av natur.

Last ned rapporten om naturrisiko i norsk finansnæring her

Fotavtrykk i sand

Reducing Norway's footprint - Bringing our production and consumption within planetary boundaries

Den største trusselen mot naturen er måten vi bruker den på, og vitenskapen er tydelig: Vi må redusere fotavtrykket vårt fra forbruk og produksjon til godt innenfor det planeten vår tåler.

WWF har, ved hjelp av tall fra SSB og tilgjengelig forskning, gjort en egen analyse som definerer hvor mye Norge må redusere sitt fotavtrykk for å komme innenfor planetens tålegrenser og ta sin proporsjonale andel av en global halvering.

Last ned rapporten "Reducing Norway's footprint" her (PDF, engelsk)

Last ned et sammendrag av rapporten her (PDF, engelsk)

Rapportforside

The Future is Circular - Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition

Det grønne skiftet kan gjennomføres uten gruvedrift på havbunnen. Behovet for de mest kritiske mineralene i produksjon av fornybar energi kan reduseres med opptil 58 prosent innen 2050, gjennom innovasjon innen fornybar teknologi, økt resirkulering og en mer sirkulær økonomi.

Last ned rapporten "The Future is Circular" her

Last ned et sammendrag her

Dykker sees dypt i havet

Deep-Sea Mining: WWF´s guide for financial institutions

WWF ber finansinstitusjoner signere det globale moratoriet mot utvinning av havbunnsmineraler. I denne korte guiden presenterer WWF bakgrunnen for hvorfor vi mener gruvedrift på havbunnen både er risikabelt og uakseptabelt, samt våre anbefalinger for hvordan finansinstitusjoner kan utvikle en policy når det gjelder utvinning av havbunnsmineraler. Guiden presenterer også en analyse laget av Profundo over de mest relevante selskapene globalt.

Last ned guiden her (PDF, engelsk)

Bilde av forsiden på WWFs årsmelding, som viser myrull i fjellandskap.

WWFs årsmelding for 2021

I WWFs årsmelding for 2021 kan du lese styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Last ned årsrapporten her (PDF).

Rapportforsiden

Corporate Partnerships Report 2021

I den årlige partnerskapsrapporten fremkommer hva vi har oppnådd med hvert enkelt selskap som vi samarbeider med. Rapporten gir en fullstendig oversikt over selskaper vi har mottatt midler eller tjenester (pro bono) fra. Rapporten er skrevet på engelsk.

Last ned rapporten her (PDF)

Rapportforside

Nature-Related Risk Reporting for Investors

Dette pilotprosjektet, gjennomført av WWF Verdens naturfond i samarbeid med Storebrand, Grieg Seafood og NINA, viser at selskaper innen fiskeoppdrett kan allerede nå begynne å rapportere på hvordan de påvirker og er avhengige av naturen. Dette er et viktig informasjonsgrunnlag som finansbransjen og andre aktører kan bruke for å vurdere selskapenes eksponering for naturrisiko.

Last ned rapporten her (PDF)

Rapportforside

Pathway to Net Zero

Oljefondet bør investere i tråd med klimamålene. Men hva innebærer det i praksis? Oljefondet er, som de fleste finansinstitusjoner, bundet av en referanseindeks som gjør at måten fondet investeres på ikke nødvendigvis endres av et nettonullmandat. Det er et voksende behov for nye klima-tilpassede referanseindekser. WWF har publisert en kort rapport som beskriver hvordan en referanseindeks tilpasset Oljefondet kan se ut.

Last ned rapporten her (PDF)

Forside av rapport

Skogkur 2030 – siste sjanse for gammelskogen

Stortinget vedtok i 2016 at 10 prosent av norske skoger skal vernes, men det er ingen klar frist for når målet skal være nådd og ennå er under 4 prosent av det produktive skogarealet vernet. Rapporten fra WWF Verdens naturfond, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og ungdom skisserer hvordan Norge kan oppfylle sine skogvernforpliktelser innen 2030 og identifiserer hva slags skog som bør prioriteres i vernearbeidet – inkludert en oversikt over 200 konkrete skogområder.

Last ned rapporten her (PDF)

Bilde av hval

Protecting Blue Corridors

Blå korridorer er vandringsruter som er avgjørende for hvalenes overlevelse. Men den samlede påvirkningen fra industrielle fiskerier, skipstrafikk, forurensning, tap av leveområder og klimaendringer skaper en farlig og noen ganger dødelig hinderløype for hvalene.

Last ned rapporten her (PDF).

Forside av rapport

Bridging the Gap report

En WWF-rapport viser at naturforpliktelser flere land allerede har, er langt mer ambisiøse enn det eksisterende utkastet til FNs globale naturavtale. Denne rapporten trekker frem flere områder som må forsterkes om vi skal få stanset tap av natur og få verden inn på et spor med bærekraftig forvaltning av naturressurser.
Last ned rapporten her (PDF)

Rapportforsiden viser en rekke farger satt sammen på kunsterisk vis

Powering nature: Creating the conditions to enable nature-based solutions

Vi står midt i en naturkrise som blir verre og verre for hver dag som går. Etter flere hundre år med overutnyttelse peker pilene bratt nedover. Denne rapporten redegjør for ulike naturbaserte løsninger for de monumentale utfordringene vi står overfor, for begrense videre skader på folk, natur, klima, vann- og matsikkerhet.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Les den på WWFs spesialsider om rapporten her

Rapportforside Bilde av vann

Naturavtalen og naturrisiko

FNs naturavtale vil få store ringvirkninger for norsk næringsliv. WWF Verdens naturfond har gitt Deloitte i oppdrag å svare hva avtalen vil si for norske bedrifter, hvilken naturrisiko de står ovenfor og hvilke markedsmuligheter som ligger i en naturpositiv omstilling.

Last ned rapporten her (PDF).

Rapportforsiden viser mennesker og fugler på et berg med avfall.

Samfunnet betaler dyrt for billig plast

Kostnadene knyttet til produksjon, bruk og kast av plast er mye høyere for samfunnet vårt enn tidligere antatt. Hvis vi ikke tar umiddelbare grep, vil de dobles innen 2040, ifølge rapporten «Plastics: The cost to society, the environment and the economy» som er produsert av Dalberg for WWF International.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Djevelrokke og plast i havet

Impacts of plastic pollution in the oceans on marine species, biodiversity and ecosystems

En omfattende sammenstilling av studier avdekker til hvilken grad plastforurensing påvirker havet, hvilken påvirkning det har på marint liv og økosystemer, og hvordan dette er forventet å utvikle seg i tiden fremover.

Last ned rapporten her (PDF)

Plastberg i havet

Fra strategi til handling - plastkrisen krever handling nå

WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender krever at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plastforsøpling og -forurensning. Last ned rapporten her

Prosjektrapport

Plastsmart idrett

En kartlegging av plastbruk i idretten. Et samarbeid mellom WWF Verdens naturfond, Norges Idrettsforbund, Mepex og Handelens miljøfond. Rapporten kommer også med anbefalinger til reduksjon av plast i norsk idrett. Last ned rapporten her

Rapportens forside. Bilde: © James Morgan / WWF.

Success criteria for a new treaty on plastic pollution

Plastkrisen er en av vår tids største utfordringer, og det haster med å få på plass en global avtale for å stanse plastforsøplingen. Hva må en slik avtale inneholde for at den skal bli en suksess? WWF har lagt frem fem suksesskriterier for en global plastavtale.

Last ned rapporten her (PDF)

Rapportforsiden viser en oljeplattform i soloppgang eller -nedgang.

Usikker fremtid for norsk gass

Norsk gass kan bli et tapsprosjekt for Norge når Europa gjennomfører klimapolitikken som er vedtatt. Det viser to ferske rapporter fra E3G og WWF.

Last ned WWF-rapporten her (PDF)

Last ned E3G-rapporten her (PFF)

Rapportforsiden viser søppel på en strand og siluettene til mennesker i bakgrunnen

Rapport om global plastavtale: Hva kan vi lære av EUs engangsplastidirektiv?

EUs direktiv om engangsplast kan være en nyttig referanse når verdens land skal i gang med forhandlinger om en ny global avtale for å stanse plastforsøpling. Det viser en ny rapport fra WWF Verdens naturfond og Fridtjof Nansens Institutt (FNI).

Last ned hele rapporten her (PDF)

På forsiden av WWFs årsmelding for 2020 sees to delfiner svømmende under vann.

WWFs årsmelding for 2020

I WWFs årsmelding for 2020 kan du lese styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Last ned årsrapporten her (PDF).

Rapportforside

Corporate Partnerships Report 2020

I den årlige partnerskapsrapporten fremkommer hva vi har oppnådd med hvert enkelt selskap som vi samarbeider med. Rapporten gir en fullstendig oversikt over selskaper vi har mottatt midler eller tjenester (pro bono) fra. Rapporten er skrevet på engelsk.

Last ned rapporten her (PDF)

Rapportforside

An Eco-wakening: Measuring awareness, engagement and action for nature

Denne rapporten fra The Economist Intelligence Unit (EIU) viser en global økning i bevissthet om den alvorlige naturkrisen verden står overfor. WWF kaller det en «eco-wakening». Rapporten, som er utført på oppdrag fra WWF, ser på en rekke forhold for å måle den økende bevisstheten om naturkrisen kloden rundt.

Last ned rapporten her (PDF)

Rapportforsiden

COVID-19: One Year Later: Public Perceptions about Pandemics and their Links to Nature

Over ett år etter at covid-19-pandemien brøt ut, viser en stor spørreundersøkelse blant folk i USA, Myanmar, Hong Kong, Thailand og Vietnam overveldende støtte for grep som stanser naturtap og sykdomsutbrudd.

Undersøkelsen ble utført av GlobeScan på vegne av WWF.

Last ned rapporten her (PDF)

Rapportforside

Naturpositiv innen 2030: Kunming-planen for natur og mennesker

Det er knyttet store forhåpninger både fra folk og stater til at naturavtalen skal bli være like viktig for naturen som Parisavtalen har vært for klimaet. I dokumentet Kunming-planen redegjør WWF konkret for hva en en slik avtale må inneholde.

Last ned dokumentet (pdf)

Rotorblader i nærbilde

Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging

Det store flertallet av vindkraftverkene i Norge er bygd på steder der de kommer i konflikt med viktige naturverdier. Det viser en ny rapport som Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har gjennomført for WWF Verdens naturfond.

Last ned rapporten her (PDF).

Forsiden av rapporten med bilde av urolig vann mot klipper

The Business Case for a UN Treaty on Plastic Pollution

En global avtale mot plastforsøpling har lenge vært holdt frem av både forskere og miljøorganisasjoner som en nødvendig løsning for å stanse de store miljøødeleggelsene som plast fører med seg. I denne rapporten fra WWF, Ellen MacArthur Foundation og Boston Consulting Group kommer det fram at en effektiv avtale også er lønnsom for næringslivet.

Last ned rapporten her (PDF)

Rapportenforsiden som viser en person som står med ryggen til kamera og ser ut over en havn.

Norge får kritikk for oljebrune krisepakker

Norge er nest dårligst i klassen i en rapport som sammenlikner koronakrisepakkene i de arktiske landene, og konsekvensene de får på klima, miljø og nye grønne jobber. Bare Russland kommer dårligere ut.

Rapporten er laget av WWFs Arktisprogram i samarbeid med Vivid Economics.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Last ned delrapporten om Norge her (PDF)

Forsiden av rapporten

Naturens tilstand 2020

Rapporten viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020. WWF Verdens naturfond, Sabima, Naturvernforbundet og ForUM står bak rapporten som vurderer Norges innsats for å nå verdens naturmål, de såkalte Aichimålene, som er FNs mål for å bevare naturen.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden til WWFs Living Planet Report 2020

Living Planet Report 2020

Siden 1970 har verdens dyrebestander blitt redusert med gjennomsnittlig 68 prosent. Det er ett av flere dramatiske funn i WWFs store flaggskipsrapport Living Planet Report 2020 som ble publisert 10. september.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Last ned et sammendrag her (PDF)

Rapportforsiden som viser innsamlede gamle snarefeller.

Millioner av feller utrydder dyrene i Sørøst-Asia

WWF-rapporten «Silence of the Snares: Southeast Asia's Snaring Crisis» advarer om at millioner av snarefeller i Sørøst-Asia dreper enorme mengder dyr og øker risikoen for at nye sykdommer sprer seg over til mennesker. Ifølge rapporten er det utplassert minst 12,3 millioner snarer i beskyttede naturområder i Kambodsja, Laos og Vietnam.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Rapportforsiden viser skog, fjell og et felt tre inni siluetten av et menneske.

Vi må handle nå for å hindre nye pandemier

Verden må handle raskt, skal vi klare å hindre fremtidige globale pandemier. Det slår WWF fast i rapporten «COVID-19: Urgent call to protect people and nature», der nøkkeldriverne bak zoonoser og hva som må til for å hindre dem blir beskrevet.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Forsidebildet til rapporten; luftfoto som viser trær og tømmer.

Enorme skogsområder rasert på få år

Den globale avskogingen fortsetter i et alarmerende tempo, ifølge WWF-rapporten «Deforestation Fronts» som ble publisert i januar 2021. Mesteparten av avskogingen er konsentrert i 24 områder i verden. Mellom 2004 og 2017 har vi her mistet et areal med skog nesten på størrelse med Sverige.

Dette medfører en høy risiko for nye pandemier, og setter både planeten, dyr og mennesker i fare.de

Last ned hele rapporten (PDF)

Bilde fra pressekonferansen.

Klimaomstillingsutvalgets rapport

Begrens utdeling av nye letelisenser, krev klimastresstest i alle planer for utbygging og drift, og gjør minst ett eller flere av fradragene i særskatten mindre gunstige. Det er hovedanbefalingene fra Klimaomstillingsutvalget.

Last ned hele rapporten her (PDF).

Forsiden av årsmeldingen

WWFs årsmelding for 2019

I WWFs årsmelding for 2019 kan du lese styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Last ned WWFs årsmelding for 2019 her (PDF)

Rapportforsiden

Økosystembasert helhetlig havforvaltning (mai 2020)

WWF mener at økosystembasert helhetlig havforvaltning er ett av svarene vi trenger for å redde havet. Sammen med GRID-Arendal har vi derfor produsert rapporten «Ecosystem-Based Integrated Ocean Management: A Framework for Sustainable Ocean Economy Development». Med denne vil vi forenkle et komplisert tema og gjøre informasjonen tilgjengelig for alle.

Last ned rapporten høyoppløselig her (PDF)

Last ned rapporten lavoppløselig her (PDF)

Forsiden av rapporten

Et klimaregnskap for norsk natur (april 2020)

Rapporten «Carbon storage in Norwegian Ecosystems», skrevet av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) på oppdrag fra WWF Verdens naturfond, er den første til å presentere et klimaregnskap for norsk natur. Fastlands-Norge har mer enn dobbelt så store naturlige karbonlagre som gjennomsnittet for verdens landarealer. Å ta vare på naturen er dermed den billigste og mest effektive løsningen for å lagre karbon. Derfor vil WWF ha et eget klimamål for dette opptaket og lagringen.

Last ned rapporten her (PDF)

Last ned et temahefte om rapporten her (PDF)

Plast flytende i havet

Miljøavtale om plastprodukter

WWF Verdens naturfond og Hold Norge Rent er blant avsenderne av denne rapporten som skal veilede norske myndigheter i arbeidet med å redusere unødvendig engangsplast.

Last ned rapporten her (PDF).

Forsiden til spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelse om covid-19 og handel med ville dyr i fem asiatiske land (mars 2020)

En undersøkelse fra mars 2020 har kartlagt holdningene befolkningen har til markeder som driver illegal, uregulert handel med ville dyr, i kjølvannet av covid-utbruddet som kan ha oppstått i tilknytning til et slikt sted. Hele 93 prosent av de spurte i Thailand, Myanmar, Vietnam, Japan og Hong Kong mener at deres lands myndigheter permanent må stenge de uregulerte markedene som selger eksotiske, ville dyr.

Last ned undersøkelsen her.

Bilde av plast på strand

Interpol-rapport om plastkriminalitet

Den enorme mengden plastavfall som verdenssamfunnet produserer, har ført til mer organisert kriminalitet. Det avdekkes i en rapport fra internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen INTERPOL og WWF.

Last ned rapporten her.

Rapportforside

På kant med kunnskapen

WWFs rapport om det sårbare livet i iskansonen.Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Naturrisiko - tap av naturmangfold som finansiell risiko

Naturen bidrar en lang rekke goder som våre samfunn, vår økonomiske virksomhet og våre individuelle liv bygger på. Eksempler på slike naturgoder er pollinering, flomdemping, karbonlagring og rensing av vann, luft og jord. WWF anbefaler at finansaktører etablerer en systematisk tilnærming til tap av natur for å forstå fysisk risiko knyttet til naturendringer.

Last ned rapporten her (PDF).

Forsiden av rapporten

WWFs årsmelding for 2018

I WWFs årsmelding for 2018 kan du lese generalsekretær Bård Vegar Solhjells oppsummering av året samt styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Last ned WWFs årsmelding for 2018 her (PDF).

Forsiden av rapporten

Ny WWF-rapport: Energinasjonen Norge som aktør i EU (mai 2019)

Norge er mer opptatt av å fronte norsk gasseksport framfor norsk fornybar energi, og fokuserer lobbyarbeidet på å begrense behovet for å gjøre egne kutt. Det er et av hovedfunnene i WWFs nye rapport.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF-rapport: Forandrer vi naturen, forandrer vi alt (April 2019)

Menneskene endrer nå naturen så mye at det er fare for alvorlig svekkelse av naturlige økosystemer som er livsviktige også for mennesker. Det går fram av en ny rapport fra WWF Verdens naturfond, med bidrag fra Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk Institutt for naturforskning.

Last ned rapporten her (PDF)

WWFs rapport om naturens tilstand: Living Planet Report 2018 (oktober 2018)

Siden 1970 har verdens dyrebestander blitt redusert med gjennomsnittlig 60 prosent. Det er ett av flere dramatiske funn som går fram av WWFs nye Living Planet Report.

Last ned rapporten her (PDF)

WWFs årsmelding for 2017 (juni 2018)

I WWFs årsmelding for 2017 kan du lese generalsekretær Bård Vegar Solhjells oppsummering av året samt styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.
Last ned årsmeldingen for 2017 her (PDF)

Forsiden av rapporten

Der havet møter isen: Livet på kanten (mai 2018)

Situasjonen for havisen og livet ved iskanten på den nordlige halvkule er svært alvorlig. Miljøet i den arktiske iskantsonen er et av de marine områdene i verden som er mest truet av klimaendringer. Iskantens rolle og funksjon i økosystemet er uerstattelig og ekstremt sårbar.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF Madagascar Gender Case Study (mars 2018)

Denne case-studien fremhever de økonomiske aspektene av kjønnslikestilling i bevaringsaktiviteter i Mahali-kystsamfunnene i Madagaskar, og fokuserer spesielt på kvinners økonomiske bidrag og myndiggjøring i å oppfostre bærekraftige naturbaserte lokalsamfunn.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

The threat of mining and oil and gas to our marine heritage (mars 2018)

Denne WWF-rapporten vurderer tilstedeværelsen av utvinningsbaserte industrier i marine verneområder og økologisk viktige områder i det Sørvest-indiske hav.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF-rapport: Norske sparepenger truer verdensarven (januar 2018)

Norske investorer har plassert 150 milliarder kroner i selskaper som har tillatelse til å lete etter olje og gass eller drive gruvevirksomhet i noen av verdens mest unike og sårbare områder. Det avdekkes i en ny rapport fra WWF Verdens naturfond.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Innspill til regjeringserklæringen (januar 2018)

Snu trendene for natur og klima! Klima, natur og oljepolitikk er debatter som bare vil øke i styrke i neste stortingsperiode. Det må den kommende regjeringen ta konsekvensene av.

Dette er hovedtrekkene i vår innspill som du kan lese her (PDF)

Forsiden av rapporten

Safeguarding people & nature in the East Africa crude oil pipeline project (desember 2017)

Denne foreløpige trusselanalysen fremhever noen av de potensielle miljøkonsekvensene og beslektede sosioøkonomiske konsekvensene av utviklingen av den 1 400 km lange East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP).

Last ned analysen her (PDF)

Forsiden av rapporten

Independent monitoring of the social agreements in Democratic Republic of Congo (2011-2015) (desember 2017)

Denne rapporten oppsummerer funnene fra de uavhengige skogovervåkings-oppdragene som WWF og andre partnerorganisasjoner har utført mellom 2011 og 2015 i Den demokratiske republikken Kongo.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWFs årsmelding for 2016 (juni 2017)

I WWFs årsmelding for 2016 kan du lese generalsekretær Nina Jensens oppsummering av året samt styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Last ned årsmeldingen for 2016 her (PDF)

Forsiden av rapporten

Investeringer i verdensarvsteder (juni 2017)

En analyse fra WWF Verdens naturfond avdekker at Norges fem største investorer; Oljefondet, Folketrygdfondet, DNB, Storebrand og KLP, til sammen har investert i 25 selskaper som har lisens til å lete eller utvinne olje, gass og mineraler i 23 områder som skal være blant de best beskyttede på jordkloden.

Last ned analysen her (PDF)

Forsiden av rapporten

Etikk eller falitt (november 2016)

Denne rapporten drøfter hvorfor Oljefondet ikke bør medvirke til investeringer i ny kullkraft.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Klimalov: En forpliktende klimapolitikk (oktober 2016)

Rapporten «En helt forpliktende klimapolitikk» er laget for å utdype hensikt, innhold og prosedyrer ved utformingen av en ny norsk klimalov.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWFs årsmelding 2015 (juli 2016)

I WWFs årsmelding for 2015 kan du lese generalsekretær Nina Jensens oppsummering av året samt styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Last ned årsmeldingen for 2015 her (PDF)

Forsiden av rapporten

Stort potensial for solenergi i Norge (april 2016)

Det er ikke mangel på sol som er årsak til at det er så lite utbygd solenergi i Norge, viser en ny rapport fra Accenture og WWF.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF: – Vi må bygge ny fornybar energi på naturens premisser (mars 2016)

– De store konfliktene mellom fornybarutbygging og naturverdier kan bare løses ved at vi blir flinkere til å bygge ny fornybar energi på naturens premisser. Det er fullt mulig, men det krever en ny, systematisk og kunnskapsbasert politikk på dette området, sier generalsekretær Nina Jensen som kommentar til denne WWF-rapporten.

Last ned rapporten her (PDF) og et tilleggsnotat her (PDF)

Forsiden til rapporten

Living Blue Planet Report 2015

I denne rapporten er trendene for 5829 bestander av 1234 forskjellige arter av pattedyr, fugler, reptiler og fisker kartlagt. Det viser en gjennomsnittlig nedgang i verdens bestander av dyr i havet på 49 prosent mellom 1970 og 2012.

Last ned rapporten (PDF).

Forsiden av rapporten

Slik kan klimaendringene påvirke truede arter (november 2015)

Noen av verdens mest kjente dyrearter får dårligere levekår på grunn av de menneskeskapte klimaendringene, viser ny rapport fra WWF.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Corporate Partnerships Report 2014 (august 2015)

En gjennomgang av WWF Verdens naturfonds kommersielle partnerskap.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF Årsmelding 2014 (juni 2015)

I WWFs årsmelding for 2014 kan du lese generalsekretær Nina Jensens oppsummering av året samt styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport. Her finnes også lenke til en spennende artikkel om WWFs mange miljøvernseiere i fjor.

Last ned årsmeldingen for 2014 her (PDF) og fraud report for 2014 her (PDF)

Forsiden av rapporten

Reviving the Ocean Economy (mai 2015)

WWF-rapporten «Reviving the Ocean Economy» har regnet ut at verdenshavene er verdt utrolige 24 trillioner dollar – det vil si i overkant av 181 billioner norske kroner. WWF har utarbeidet rapporten i samarbeid med Global Change Institute ved University of Queensland og konsulentselskapet Boston Consulting Group.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Fornybarsatsing i SPU kan gi enorm klimagevinst (oktober 2014)

Det norske oljefondet kan skape enorme klimagevinster ved å investere målrettet i lønnsom, fornybar energi. Det viser en ny rapport fra WWF-Norge.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Living Planet Report 2014: Dramatisk nedgang i verdens biologiske mangfold (oktober 2014)

Verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier er halvert på bare 40 år. Aldri har det stått verre til for jordas biologiske mangfold enn nå, viser WWFs nye Living Planet Report.

Last ned rapporten her (PDF) og sammendraget av rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF Årsmelding 2013 (juni 2014)

I WWFs årsmelding for 2013, kan du lese generalsekretær Nina Jensens oppsummering av året, i tillegg til styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.
Last ned årsmeldingen for 2013 her (PDF) og fraud report for 2013 her (PDF)

Forsiden av rapporten

Environmental Impacts of offshore Wind Power Production in the North Sea (juni 2014)

I en verden som trenger mer fornybar energi er vindkraft til havs et bra miljøalternativ. Men også ute i havet må myndigheter og utbyggere sørge for å bygge ut på mest mulig miljøvennlige måter. Det er konklusjonen i en ny rapport fra WWF-Norge.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Lukkede oppdrettsanlegg: Accenture prestudy offshore and closed systems 2013 (januar 2014)

Med en årlig produksjon på 1,2 millioner tonn, er oppdrett av atlantisk laks en milliardindustri i Norge. En så stor industri kommer med et miljøavtrykk og WWF jobber hardt for å redusere dette fotavtrykket.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Safer People - Safer Polar Bears (januar 2014)

Denne rapporten kommer med anbefalinger til den norske forvaltningen for hvordan konflikten mellom mennesker og isbjørner på Svalbard kan reduseres.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Lessons from the forest: Bringing power to the people (oktober 2013)

Et norsk initiativ for bistand til fornybar energi i sør kan bidra til å skape en grønn energirevolusjon. WWF har lansert en rapport om hvordan man kan lykkes med dette.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Det store oljeutslippet og sildebestanden som forsvant (september 2013)

Det massive oljeutslippet fra Exxon Valdez i Alaska i 1989 fikk dramatiske konsekvenser for naturen og dyrelivet utenfor Alaska. Men hva skjedde egentlig med fisken i Prins William-sundet?

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Skogkur 2020 - Redningsplan for Norges unike skoger (august 2013)

Mange vet hvor viktig det er å bevare den tropiske regnskogen, men nordmenn flest vet ikke at også de opprinnelige norske skogene har unike og truede verdier. Denne WWF-rapporten er laget i samarbeid med Naturvernforbundet og SABIMA.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF-Norway’s main strategy and goals 2011 – 2012 (juni 2011)

Denne brosjyren beskriver WWF Verdens naturfonds hovedstrategi for 2011-2012.

Last ned brosjyren her (PDF)

Forsiden av rapporten

Statens Pensjonsfond Utland: Energiinvesteringer i Kina 2010 (april 2011)

Som eier av Statens Pensjonsfond Utland (ofte kalt Oljefondet), verdens nest største statlige pensjonsfond med 1% av verdens aksjer, har Norge en unik mulighet til å bidra til en grønnere global økonomi. Med dette notatet retter WWF for tredje år på rad fokus mot SPUs investeringer i energisektoren i Kina, og undersøker fordelingen mellom i petroleum, kull og fornybar energi.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Den britiske klimaloven (mars 2011)

WWF og Norsk Klimastiftelse har vært i Storbritannia for å finne ut hvordan den britiske klimaloven kom på plass og hva den har gjort for det britiske samfunnet. Vi lærte at en klimalov kan endre måten samfunnsaktører tenker på, - både politikere, byråkrater og næringsliv.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Lofoten på verdenstoppen (mars 2011)

En ny WWF-rapport viser hvorfor Lofoten er et av de biologisk viktigste oppstrømsområdene i verden med stor produktivitet. I rapporten ”Lofoten- et av verdens marine underverker” framkommer områdets betydning som global naturarv.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

The Energy Report (februar 2011)

Verden kan bli 100 prosent fornybar! Et samfunn der kull, olje og gass er gjort overflødig er oppnåelig innen 2050, slår WWF fast i en omfattende rapport.

Last ned rapporten her (PDF), last ned et faktaark om rapporten her (PDF) og last ned en presentasjon fra "Kystens Energi" om rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

En norsk klimalov! (januar 2011)

Norge har klimamål, men mangel på gjennomføringsevne gjør det vanskelig å nå målene. En norsk klimalov som lovfester vedtatte nasjonale klimamål vil få fart på klimapolitikken.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Formål og mål med statlige selskaper — i et klima- og miljøperspektiv (november 2010)

Denne rapporten gir en analyse av i hvilken grad klima- og miljøperspektivet inngår i den statlige eierskapspolitikken, slik den kommer til uttrykk i nåværende eierskapsmelding og de spesifikke mål- og formålsformuleringer for de statlige selskapene.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Protecting Forests for the Benefit of Climate Nature and People (november 2010)

Denne rapporten fra WWF Verdens naturfond diskuterer hvordan vi kan beskytte skog til gevinst for klima, natur og mennesker.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF Norway Paper on Biodiversity and REDD+ (november 2010)

Denne rapporten fra WWF Verdens naturfond drøfter hvordan vi kan redusere utslipp fra avskoging og skogsforringelse, og hvilke muligheter dette kan gi for klima og biodiversitet.

Last ned hele rapporten her (PDF) eller sammendraget her (PDF)

Forsiden av rapporten

Statens Pensjonsfond Utland 2009: Skitne investeringer i Kina (september 2010)

Nye tall fra WWF viser at Statens pensjonsfond har doblet sine investeringer i kinesisk kull, olje og gass fra 2008 til 2009.

Les mer i WWFs fagnotat "Skitne investeringer i Kina" her (PDF)

Forsiden av rapporten

China: An Emerging Offshore Wind Development Hotspot (august 2010)

Denne studien gir nye og mer detaljerte estimater av offshore-vindenergi-ressursene i Kina, med spesielt fokus på sørlige Kina. Studien poengterer at offshore-vindindustrien stiger i Kina med minst 11,9 GW i henhold til de vedtatte utviklingsplanene per april 2010.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

China, Norway and Offshore Wind Development: A Win-Win Wind Relationship? (august 2010)

Kina har verdens raskest voksende vindindustri. Denne rapporten, utarbeidet av Azure International for WWF Norge, søker å skissere nye havvindmarkeder i Kina, vurdere styrker og kompatibilitet til norsk havvindindustri og foreslå mulige veier for fremtidig norsk/kinesisk samarbeid.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Stille etter stormen? Hva ”Full City” har lært oss om norsk oljevern (juli 2010)

Hva skjedde natt til 31 juli 2009? Hvilke effekter hadde oljesølet? Hva er status på Norsk oljevernberedskap? Disse spørsmålene søkes besvart i WWFs rapport "Stille etter stormen?" om erfaringer fra Full City-ulykken 2009.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Årsmelding 2009 (juni 2010)

Les årsmeldingen for 2009 ved å klikke her (ePapir)

Forsiden av rapporten

Baoding, Kinas fornybar energi senter (mai 2010)

Denne rapporten, utarbeidet av WWF-Norges Rasmus Reinvang, ser på muligheter for norsk-kinesisk samarbeid innen miljøteknologi. Spesielt fokus på Baoding, Kinas senter for fornybar energi.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Water Framework Directive implementation 2000-2009: Role and strategies of the environmental NGOs (mars 2010)

Denne rapporten belyser NGOers involvering i arbeidet med implementeringen av EUs vanndirektiv i Europa. Rapporten er utført av WWF European Policy Office på oppdrag fra WWF-Norge.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Norge og den grønne dragen (oktober 2009)

Norge og den grønne dragen - et uforløst potensial for samarbeid innen miljøteknologi. Denne studien fokuserer på Kinas senter for fornybar energi - Baoding - en by som fjerner mer CO2 enn den slipper ut.

Last ned studien her (PDF)

Forsiden av rapporten

Årsmelding 2008 (august 2009)

Forsiden av rapporten

Villakskampanje 2009 (mai 2009)

I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver har WWF utarbeidet fire brosjyrer som oppsummerer trusler mot villaksen og laget en flott utstilling som benyttes på arrangementer over hele landet.

Last ned brosjyrene (PDF) her, her, her og her

Forsiden av rapporten

Investing in Global Warming (mai 2009)

Denne rapporten avslører at Statens Pensjonsfond investerte 1,7 milliarder i kinesiske kull- og olje-selskaper i 2008. Det var 118 ganger mer enn fondet investerte i kinesiske fornybar energiselskaper. Dette er å investere norske pensjoner i energiløsninger som har enorme helse- og miljøkostnader lokalt og vil føre til ytterligere temperaturøkninger globalt.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

The English translation of the WWF report ”Small spills – great challenges” - An evaluation of the “Server” oil spill (april 2009)

WWF believes there are large deficiencies in the Norwegian oil spill preparedness, both regarding equipment in the depots, tugboats and trained crew. A considerable boost is needed, and it has been needed for a long time. If we want safety at sea and oil spill preparedness that adequately covers our long coast, the increasing environmental risk and the considerable consequences accidents may have, money must be provided.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Status for tobis og sjøfugl (januar 2009)

EU og Norge har med åpne øyne fisket tobisbestanden helt i bånn. Tobisfisket stoppes først når det er direkte fare for bestanden som økonomisk ressurs, ikke når den svikter som næringsgrunnlag for sjøfugl og andre arter som naturlig avhenger av den. Det er langt igjen til norsk fiskeriforvaltning lever opp til skrytet om helhet og økosystembasert tenking, forteller denne rapporten.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

International Governance and Regulation of the Marine Arctic (januar 2009)

Rapporten International Governance and Regulation of the Marine Arctic: Overview and Gap Analysis viser at dagens internasjonale avtaler og samarbeidsfora som gjelder for Arktis, er totalt utilstrekkelige for de voksende klima- miljø- og sikkerhetsutfordringene i nord. Norsk nordområdepolitikk er en del av dette problemet.

Last ned rapporten her (DOC)

Forsiden av rapporten

Norway's Sovereign Wealth Fund in China: Investing in Global Warming (desember 2008)

Denne rapporten beskriver og kritiserer hvordan Statens pensjonsfond utland satset tungt på kullkraft i Kina i 2007.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Prepared to Ride the Green Dragon? An Estimate of the Markets For Environmental Goods and Services in China, With a Survey of Norwegian Companies and Recommendations (desember 2008)

Rapporten Prepared to ride the Green Dragon? konkluderer med at det raskt voksende markedet i Kina for miljøteknologi vil være på 1 000 milliarder kroner årlig i årene som kommer. Men få norske bedrifter har posisjonert seg i Kina, og de norske lokomotivene innen fornybar energi glimrer med sitt fravær. WWF mener Norge holder på å gå glipp av en gyllen mulighet til å utvikle morgendagens store grønne bedrifter.

Les mer i denne rapporten (PDF) og i dette følgebrevet (PDF)

Forsiden av rapporten

Petroleumsfrie soner i Norskehavet (november 2008)

Petroleumsfrie områder på norsk kontinentalsokkel er en naturlig konsekvens av at Stortinget har slått fast at Norge skal ha en økosystembasert forvaltning av norske havområder. Prinsippet om petroleumsfrie områder ble innført i forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og må nå videreføres i øvrige områder under norske forvaltning.

Les mer i dette forslaget (PDF)

Forsiden av rapporten

SRN om Naturmangfoldloven (oktober 2008)

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) er et samarbeidsforum for organisasjonene WWF, Naturvernforbundet, Turistforeningen og Norges jeger- og fiskerforbund. De fire organisasjonene står sammen i kravet om at norsk natur må sikres et stregere rammeverk gjennom den nye Naturmangfoldloven.

Last ned kravet her (DOC)

Forsiden av rapporten

Fund management in the 21st Century: The role of Sovereign Wealth Funds in contributing to a low carbon future (september 2008)

Denne rapporten fra WWF og Innovest viser at det norske oljefondet ligger bak andre store offentlige investeringsfond når det gjelder investering i lavkarbonsamfunnet. Den viser at Norges store og innflytelsesrike Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet, ikke lever helt opp til sitt rykte som etisk ansvarlig investor.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Real and Present Danger: Flag State Failure and Maritime Security and Safety

Det internasjonale systemet med bekvemmelighetsflagg tilrettelegger for piratfiske og fører til potensielt katastrofale brudd på sikkerheten. Denne rapporten, utgitt av WWF og International Transport Workers Federation (ITF), viser at en rekke flaggstater ikke sikrer at fartøy som seiler under flagget deres overholder internasjonale regler.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Årsmelding 2007 (august 2008)

Forsiden av rapporten

Norwegian Consumption, Chinese Pollution. How OECD imports generate CO2 emissions in developing countries – and the need for new low-carbon partnerships (juni 2008)

Dette notatet drøfter hvordan OECD-import genererer CO2-utslipp i utviklingsland - og behovet for nye lavkarbon-partnerskap.

Last ned notatet her (PDF)

Forsiden av rapporten

Havets verdier (juni 2008)

Denne nye rapporten fra WWF Tyskland slår fast at verdens hav direkte og indirekte bidrar med verdier på 100 000 milliarder kroner årlig. Likevel gjøres det svært lite for å sikre disse verdiene for fremtiden, og i dag er bare 0,5 prosent av havområdene vernet. Rapporten viser at det er mer penger å hente på å beskytte marine områder enn å ødelegge dem.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Safety Net - Protected areas and poverty reduction (mai 2008)

I følge denne nye WWF-rapporten kan godt planlagte og forvaltede verneområder spille en nøkkelrolle i kampen mot fattigdom når velferd måles i mer enn bare inntekt. Fattigdom er mye mer enn å ikke ha nok penger. Tilgang til mat, medisiner og rent drikkevann er sentrale behov som definerer fattigdom på sitt mest grunnleggende nivå og som er nært koblet til forvaltningen av naturområder.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Illegal Fishing in Arctic Waters (april 2008)

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et globalt problem, som koster nasjoner over 10 milliarder euro årlig. Få steder er så rammet som Arktis, som huser noen av de mest unike marine økosystemene og mest produktive fiskeriene i verden. Torskefisket i Barentshavet og det russiske pollock-fiskeriet står alene for mellom 20 og 25 prosent av den globale fangsten av hvitfisk.

Les mer i denne rapporten (PDF) og i dette sammendraget (PDF)

Forsiden av rapporten

Vurdering av EEA-indikatoren "Ecological footprint of European Countries" (mars 2008)

Økologisk fotavtrykk er er en biologisk indikator som måler hvor mye areal som kreves for å opprettholde vår levestandard og absorbere våre utslipp. På oppdrag fra Direktoratet for naturforvlatning har WWF vurdert EEA-indikatoren "Ecological footprint of European Countries".

Last ned notatet her (PDF)

Forsiden av rapporten

Norsk rovviltforvaltning - Innspill fra WWF til Regjeringens arbeidsgruppe (mars 2008)

En Regjeringsutnevnt arbeidsgruppe bestående av representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet skal gå gjennom de ulike elementene i rovviltforvaltningen og fremme forslag til hvordan tapssituasjonen og erstatningsordningene kan forbedres. WWF har sendt innspill til arbeidsguppen med oversikt over viktige områder i rovviltforvaltningen som trenger grundig belysning og vurdering.

Les våre innspill her (PDF) og mer i dette følgebrevet (PDF)

Forsiden av rapporten

Making Sense of the Voluntary Carbon Market - A Comparison of Carbon Offset Standards (mars 2008)

Rapporten Making Sense of the Voluntary Carbon Market - A Comparison of Carbon Offset Standards diskuteres det frivillige markedet for kvotekjøp og tilbyr en oversikt over og en guide til de viktigste standardene for frivillig kvotekjøp.

RAPPORTEN MANGLER

Forsiden av rapporten

Miljøsertifisering av oppdrettsprodukter (februar 2008)

En rekke sertifiseringsordninger og ”miljømerker” på oppdrettsprodukter har blitt etablert de siste årene for å møte forbrukerens krav til miljøvennlige produkter. Men i hvilken grad leverer disse sertifiseringene eller merkene det de lover? WWFs nye rapport avslører at de fleste av miljøstandardene har betydelige mangler, og mangler et effektivt og troverdig rammeverk.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

A new sea needs a new agreement in the Arctic (januar 2008)

Arktis vil gjennomgå fundamentale endringer i årene som kommer. Temperaturøkningen i nord blir sterkere enn noe annet sted - og økosystemet i arktis vil forandres. Denne WWF-rapporten ser på hvordan dagens forvaltningsorganer i Arktis kan bli påvirket, og kommer med en rekke muligheter og anbefalinger for fremtidas regulering av havområdene i Arktis.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF-rapport om manglende oljevernberedskap i Arktis (januar 2008)

Økosystemene i Arktis står overfor enorme utfordringer, og økende press på utvinning av olje- og gassforekomster er en av dem. Denne WWF-rapporten ser på den manglende oljevernberedskapen i Arktis og konkluderer med at det ikke bør tillates ny oljevirksomhet i Arktis.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Norwegian consumption, Chinese pollution.An example of how OECD imports generate CO2 emissions in developing countries (januar 2008)

Denne rapporten fra WWF og NTNU viser at CO2-utslipp i Kina som skyldes norsk forbruk, øker kraftig.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Ny WWF-rapport om EUs arbeid for biologisk mangfold (oktober 2007)

Denne rapporten med tittelen ”Oppfyller Europa sine forpliktelser etter Biomangfoldkonvensjonen?” viser at EUs naturvernpolitikk i hovedsak er i tråd med internasjonale forpliktelser for biologisk mangfold.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWFs krav til energiminister Haga (september 2007)

Miljøorganisasjonene møtte olje- og energiminister Åslaug Haga. Gjennom sine anbefalinger mener WWF at Haga kan bli historisk som energiminister – eller glemmes som Norges siste olje- og energiminister.

Les mer i dette brevet (PDF)

Forsiden av rapporten

Norge opp av naturverngrøfta? (september 2007)

Denne rapporten tar for seg vernestatus for noen truede naturtper i Norge. Den slår fast at vernestatusen er slett for disse og konkluderer med at det er behov for en sterk naturmangfoldlov som kan sikre slike truede naturtyper mye bedre i framtida.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Miljøkompetansen i kommunene rasert (september 2007)

Denne rappporten tar for seg status for kommunenes deltakelse i arealnettverk i regjeringens samarbeidsprosjekt med Kommunenes Sentralforbund, "Livskraftige kommuner". Den konkluderer med at når det gjelder bærekraftig arealpolitikk, er det svært få som deltar i dette pilotprosjektet for å gjenreise miljøkompetansen i kommunene.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Kald laks i varmt vann - Nye utfordringer for villaksen når klima endres (juli 2007)

Pågående og ventede klimaendringer representerer en ny trussel mot den atlantiske villaksen - en trussel som kommer i tillegg til, og kan forsterke, farene fra forurensning, kraftutbygging og andre inngrep i vassdragene i tillegg til problemet med rømt oppdrettslaks, lakseparasittene Gyrodactylus salaris og lakselus.

Les mer i denne rapporten (DOC)

Forsiden av rapporten

Rovdyr som middel mot nye landeplager (juli 2007)

Hjortelusflua sprer seg i Norge og plager bærplukkere, jegere og friluftsfolket med sin innpåslitenhet og vonde bitt. Flåtten ser ut til å spre seg til flere steder av landet og antallet øker. Flåtten kan overføre bakterien Borrelia burgdorferi, som gir sykdommen Lyme borreliose. 2006 ble et rekordår med 311 tilfeller av sykdommen og hittil i år ligger antallet tilfeller foran fjorårets. Kan rovdyr være et middel mot de nye landeplagene?

Vi vurderer dette i denne rapporten (DOC)

Forsiden av rapporten

Hvordan kan naturmangfoldloven redde truede arter i Norge? (juni 2007)

Stortinget vedtok i 2003 at Norge skal stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Også EU har dette som mål. Norge og EUs mål er en oppfølging av vedtaket som ble gjort under den internasjonale konferansen om miljø og utvikling i Johannesburg i 2002, der det ble bestemt at tapet av biologisk mangfold skulle reduseres vesentlig innen 2010. 2010-målet er svært ambisiøst, og krever politisk handling på mange plan dersom det skal nås.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF årsmelding 2006 (mai 2007)

Forsiden av rapporten

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... - erfaringer etter ”Server” (mars 2007)

WWF har i mange år arbeidet for å styrke sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Mange av innspillene til Regjering og Storting, og mange forslag til tiltak, har vært fremmet i fellesskap med næringsorganisasjoner for brukere av havet.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Gaupe: Bestandssituasjon, avskyting og tilstand (januar 2007)

Selv om nasjonalt mål om 65 ynglinger av gaupe ble oppnådd i 2006, er bestandssituasjonen langt fra god. Kvotefastsettelser i 2007 demonstrerer med tydelighet forvaltingsapparatets sårbarhet overfor overbeskatning innen enkelte regioner, som region 6 (Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal). Utfallet vil bli enda mer dramatisk dersom to eller flere rovviltnemnder skulle komme til å vedta dramatisk høye kvoter samtidig, noe som er fullt mulig med dagens regelverk.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Klimaendringenes virkninger i det østlige Afrika (november 2006)

Nedbørendringer, epidemier, ekstremvær og stigende havnivå vil forandre livsbetingelsene for Afrikas fattige. I en ny rapport gjennomgår WWF klimaendringenes konsekvenser for det østlige Afrika.

Last ned rapporten her (DOC)

Forsiden av rapporten

Klimaendringene forandrer Norge: Fra fjelland til skogland (oktober 2006)

I denne rapporten oppsummerer WWF klimaendringer som er på gang i Norge: Tregrensa stiger, isbreene smelter og en rekke nye arter etablerer seg.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Nyhetsbrev Ren kyst Fedje og Fiskebøl (juli 2006)

Det første kurset i Sør-Norge gikk av stabelen 28-30. april, i ett av de mest risikoutsatte stedene for oljesøl i hele landet. Oljeterminalene Mongstad og Sture ligger like i nærheten av Fedje, med stor trafikk av oljetankere i farvannet. Sikkerhetssenteret på Fedje var vertskap for kurset, og sørget for at alt det praktiske lot seg gjennomføre.

Les mer i dette nyhetsbrevet (PDF)

Forsiden av rapporten

Nyhetsbrev Ren kyst Vardø (mai 2006)

WWFs andre og tredje kurs i oljevern og strandsanering ble gjennomført i Vardø i begynnelsen av mars 2006 - ett for norske og ett for russiske deltagere. Representanter fra russiske oljevernmyndigheter og russiske medier stilte opp, Kystverket deltok med Tom Hansen, og Fiskeridepartementet var representert ved Kristine Olsen. Ordføreren i Vardø, Rolf E. Mortensen, ønsket velkommen til begge kursene og roste tiltaket!

Les mer i dette nyhetsbrevet (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF årsmelding 2005 (mai 2006)

Forsiden av rapporten

Er det EU som skal redde norsk natur? Om ny naturmangfoldlov og EUs habitatdirektiv (januar 2006)

Norge henger etter EU hva gjelder regelverk for å følge opp forpliktelser i biomangfoldkonvensjonen og Bernkonvensjonen. Denne WWF-rapporten sammenligner forslag til naturmangfoldlov med EUs viktigste naturvernregelverk, habitatdirektivet, og peker på en del svakheter og hva som må forbedres om Norge skal få et lovverk som er minst like bra som EUs.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Nyhetsbrev Ren kyst Fiskebøl (november 2005)

WWFs første kurs i praktisk oljevern og strandsanering gikk av stabelen på Fiskebøl 16-18. november. Med 25 ivrige deltagere ble kurset en større suksess enn vi hadde turt å håpe på!

Les mer i dette nyhetsbrevet (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF-rapport: Klimaendring rammer verdens fiskebestander (november 2005)

Rapporten Are we putting our fish in hot water? ble lagt fram i Geneve en uke før partsmøtet om Kyotoprotokollen i Montreal i Canada. Rapporten viser at den globale oppvarmingen også gjør vannet på jorda varmere og skaper endringer i nedbørsmønstre, havnivåer og havstrømmer. Alt dette kan ha store konsekvenser for fiskebestander.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWFs ”Naturindeks for Norge 2005". Norsk natur en tredel fattigere på 30 år (august 2005)

WWFs Naturindeks for Norge 2005 er den mest omfattende sammenstillingen av utviklingen i norske dyrebestander som noensinne er laget. Rapporten er basert på tidsserier for mer enn 160 norske dyrearter i havet, i ferskvann og på landjorda.

Last ned rapporten her (PDF) og last ned sammendraget av rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

On the run - Escaped farmed fish in Norwegian waters (mai 2005)

I WWF- rapporten ”On the run – escaped farmed fish in Norwegian waters” er det oppsiktsvekkende tall som kommer frem: I gjennomsnitt er det 24 prosent innblanding av rømt oppdrettsfisk i laksefangstene langs norskekysten. Rapporten viser at syv prosent av de norske lakseelvene er direkte truet på grunn av en svært høy andel oppdrettsfisk i gytebestandene. 20 prosent beskrives som ”vesentlig påvirket” og 30 prosent er ”noe påvirket”.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Tørke i norsk vannbistand. En gjennomgang av norsk vannrelatert utviklingssamarbeid i perioden 1999–2003 (mai 2005)

Minst 1,2 milliarder mennesker mangler tilgang på sikkert drikkevann. En ny rapport viser at andelen norsk bistandsinnsats* for å sikre verdens fattige tilgang til rent vann er halvert fra 1999 til 2003. Dette er uakseptabelt, mener Forum for utvikling og miljø, WWF og Kirkens Nødhjelp som nå ber Stortinget sikre bevilgninger og økt kvalitet på vannbistanden.

Last ned rapporten her (PDF) og last ned sammendraget av rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Petroleumsfrie områder i Barentshavet - Det er nå det "gjeller" (mai 2005)

De nyeste rapportene om klimautviklingen viser at det er uforsvarlig å øke norsk petroleumsvirksomhet ytterligere, enten det skjer i sør eller nord. Men det er likevel et faktum at regjeringen har åpnet Barentshavet sør for petroleumsvirksomhet. Derfor konsentrerer WWF nå arbeidet om å redde de viktigste områdene her.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Sårbare områder i Barentshavet (april 2005)

På oppdrag fra WWF Norge er det utarbeidet kart over områder som er sårbare overfor akutt oljeforurensning for følgende ressurstyper: Havbunn, koraller, strandressurser, sjøfugl, sjøpattedyr, fisk, fiskeriaktivitet, havbruksaktivitet.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Fattigdom, miljø og utvikling. Intensjoner og praksis i norsk miljøbistand (april 2005)

I tillegg til utbredt fattigdom er det kanskje viktigste kjennetegnet ved landene Norge har utviklingssamarbeid med at en stor del av befolkningen er direkte avhengige av naturressurser, velfungerende økosystemer og biologisk mangfold for sin overlevelse, velferd og utviklingsmuligheter. Det er også denne delen av befolkningen som rammes først og hardest ved miljøødeleggelser og tap av biologisk mangfold.

Les mer om dette i denne rapporten (PDF) og sammendraget av rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Årsmelding 2004 (mars 2005)

Forsiden av rapporten

Verdifulle områder for torsk, hyse, sild og lodde i området Lofoten – Barentshavet (februar 2005)

Denne rapporten er utarbeidet av Havforskningsinstituttet på oppdrag for WWF-Norge, i februar 2005. Rapporten er basert på den beste tilgjengelige kunnskapen om livshistorie, utbredelse og biologi for torsk, hyse, norsk vårgytende sild og lodde i området Lofoten – Barentshavet.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Biologisk mangfold i norsk bilateralt utviklingssamarbeid. Teori og praksis (september 2004)

I tillegg til utbredt fattigdom er det kanskje viktigste kjennetegnet ved landene Norge har utviklingssamarbeid med at en stor del av befolkningen er direkte avhengige av naturressurser, velfungerende økosystemer og biologisk mangfold for sin overlevelse, velferd og utviklingsmuligheter. Det er også denne delen av befolkningen som rammes først og hardest ved miljøødeleggelser og tap av biologisk mangfold.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

WWF-rapport: En framtid for villreinen (september 2004)

Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om effektene av ulike typer inngrep og aktiviteter på villreinen og analyserer situasjonen i tre utvalgte villreinområder; Hardangervidda, Setesdal-Ryfylkeheiene og Snøhetta. Rapporten kommer med anbefalinger om tiltak for å bedre villreinens situasjon i disse områdene, samt tiltak for å styrke hensynet til villreinstammene i nasjonal og lokal arealforvaltning.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

WWFs verneplan for Norges fantastiske skognatur (mai 2004)

I Norge har vi mange unike skogtyper som mangler tilfredsstillende vern. I denne rapporten presenterer WWF fem skogtyper og en rekke områder som det haster aller mest med å få vernet. Vi gir også konkrete prioriteringer og løsningsforslag for å sikre verneverdiene. På vårt vernekart presenterer vi våre 34 topp-prioriterte områder.

Last ned rapporten her (PDF)

Forsiden av rapporten

Årsmelding 2003 (april 2004)

Forsiden av rapporten

Vanndirektivet - et miljøløft med startvansker (mars 2004)

EUs vanndirektiv er et nytt og ambisiøst miljøregelverk som gjennom EØS-avtalen vil legge føringene for norsk vannforvaltning de neste tiårene. Direktivet er ment som et verktøy for å sikre rent vann og at biomangfoldet i vann beskyttes og gjenopprettes. Målet er å oppnå tilnærmet naturlig status (såkalt "god status") både kjemisk og biologisk innen utgangen av 2015.

Les mer i denne rapporten (PDF)

Forsiden av rapporten

Norske korallrev (juni 2003)

Korallrev finnes langs hele Norskekysten. Disse revene er blant Norges aller mest artsrike naturtyper, og er viktige leveområder for mange fiskeslag. I Norge og i resten av Nordøst-Atlanteren er korallrevene blitt påført store skader som følge av fiske med bunntrål. I motsetning til andre europeiske kystnasjoner har Norge gjennomført tiltak for å beskytte de gjenværende revene.

Les mer i dette faktaarket (PDF)

Forsiden av rapporten

Levende skoger - naturarv for framtida (juni 2003)

Brosjyren presenterer WWF-Norges skogarbeid og gir en innføring i viktige miljøpolitiske prosesser hvor WWF ønsker å arbeide videre. Vi foreslår løsninger basert på kunnskap og erfaringer fra vårt globale nettverk for å nå våre mål for mer skogvern og bedre skogforvaltning.

Last ned brosjyren her (PDF)

Forsiden av rapporten

Barentshavet – et hav av muligheter... og trusler (mars 2003)

I dette heftet oppsummeres kunnskap om naturverdiene i Lofoten - Barentshavet og deres sårbarhet mot utslipp fra petroleumsvirksomhet. Arbeidet er forankret i WWFNorges rapport ”A Biodiversity Assessment of the Barents Sea Ecoregion” supplert med annet relevant og oppdatert materiale.

Last ned heftet her (PDF)

Forsiden av rapporten

Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) (august 2001)

Er PSSA mulig virkemiddel for reduserte miljøtrusler fra skipsfart langs norskekysten?

Vi tar vurderingen i dette arbeidsdokumentet (PDF)

Forsiden av rapporten

Oljeboring utenfor Lofoten (august 2001)

Hardt klima og korte, enkle næringskjeder gjør at havmiljøet langt nord er sårbart for forurensning fra kjemikalier og olje. Et stort oljeutslipp kan forårsake dramatiske konsekvenser på sjøfugl, sjøpattedyr og fiskebestander. Enhver petroleumsaktivitet innebærer risiko for utslipp av olje, enten fra sjøinstallasjoner, bunninstallasjoner, landinstallasjoner eller fra skipsfart.

Les mer i dette faktaarket (PDF)

Forsiden av rapporten

Oljeboring på Goliat (august 2001)

Finnmarkskysten har flere av Europas største fuglefjell og er gyte og oppvekstområde for mange fiskearter blant annet torsk, lodde og sild.

Les mer i dette faktaarket (PDF)

Fant du det du lette etter?