Bildet viser en oljeplattform i Nordsjøen.

Norge ut av oljealderen

For å hindre farlige klimaendringer må verden vekk fra olje, kull og gass. Overgangen har begynt, men farten må opp. Vi kan ikke fortsette å leve av virksomhet som fører til store klimautslipp.

Derfor må vi ut av oljealderen

Når vi forandrer klimaet, forandrer vi alt. Den globale oppvarmingen går ut over natur og mennesker jorda rundt.

Den viktigste årsaken til oppvarmingen er utslipp fra olje, kull og gass. Klimautfordringen kan ikke løses uten en storstilt overgang vekk fra fossile råvarer, og over til fornybare.

Dette er en spesiell utfordring for Norge, fordi produksjon av olje og gass er vår viktigste næring. Vi risikerer økonomiske tap når kjøperne av olje og gass velger mer miljøvennlige alternativer.

Slik kan Norge risikere å bli hengende etter i det internasjonale arbeidet med et grønt skifte.

Ingen plass til ny olje og gass

For å nå målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader må verden halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 og være utslippsfri innen 2050.

Ifølge det Internasjonale energibyrået (IEA) vil det ikke være rom for nye investeringer i kull, olje og gass fra og med 2021, dersom verden skal nå dette målet.

Vi må ta regninga

Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp. Til tross for anbefalingene fra IEA og FNs klimapanel, fortsetter regjeringen å lyse ut nye konsesjoner og letelisenser på norsk sokkel.

De vil fortsette å produsere til langt etter 2050, når verden ifølge Parisavtalen må være utslippsfri.

IEA anslår at dersom målet nås, kan oljeprisen komme ned på 24 dollar fatet. En så lav pris vil innebære at mange nye norske felt kan gå med enorme tap.

Verden har allerede hatt to oljeprisfall der staten har kommet ilende til med store krisepakker til næringen.

I forbindelse med koronakrisen endret Stortinget oljeskatteregimet. Nå tar staten 90 prosent av investeringskostnaden, mens selskapene bare dekker ti prosent.

Det er derfor skattebetalerne som tar regningen når oljeprisen faller.

Elektrifisering vil ikke hjelpe

Mange i oljebransjen foreslår nå å elektrifisere oljeplattformene for å kutte klimagassutslipp.

Selv om det er bra å kutte utslipp, så er det bare to prosent av utslippene som kommer fra produksjonen av olje og gass, mens 98 prosent kommer fra forbrenningen av olje.

Elektrifisering bidrar derfor bare til å redusere en liten del av utslippene, og får liten effekt så lenge det bygges ut nye olje og gassplattformer.

Det verden trenger for at vi skal unngå dramatiske klimaendringer er at ny olje og gass som oppdages, blir liggende urørt i bakken.

En oljeplattform.

Fakta: oljeskatteregimet

De fleste kjenner til at selskaper som utvinner olje og gass fra norsk sokkel må betale 78 prosent skatt av det de tjener.

Det ikke like mange vet, er at staten dekker 88 prosent av alle investeringskostnadene knyttet til å bygge ut og drifte nye felt. Selv om prosjektet aldri blir lønnsomt, vil selskapene altså få tilbakebetalt 88 prosent av alle kostnadene fra staten.

Denne skjevheten gjør at prosjekter som er ulønnsomme før skatt, kan bli lønnsomme etter skatt.

Sommeren 2020 gjorde Stortinget endringer i oljeskatteregimet som øker statens klimarisiko ytterligere ved at de fram til 2023 dekker 90 prosent av investeringskostnaden.

WWF foreslår å fjerne særfradragene i oljeskatteregimet. Se vårt strukturforslag til Finansdepartementet her (PDF).

Grønn og rettferdig omstilling

Det meste av verdiene på norsk sokkel er allerede tatt opp eller funnet. Derfor vil det ikke få store konsekvenser for norsk økonomi, om vi stanser letingen etter ny olje og gass.

Forskere fra SSB har anslått at en stans i leting vil ha minimal innvirkning på den norske økonomien.

Samtidig er det viktig at vi skaper nye arbeidsplasser til dem som jobber i oljenæringen, og står i front for å omstile oss til en nullutslippsøkonomi.

WWF ønsker at oljenæringen skal ilegges en omstillingsavgift som skal øremerkes til å utvikle nye næringer, som for eksempel havvind og grønt hydrogen.

Vi mener også at det må nedsettes en omstillingskommisjon, der partene i arbeidslivet og miljøbevegelsen er representert.

De skal se på hvordan vi best kan starte nedtrappingen og overgangen til en nullutslippsøkonomi.

Slik kan du bidra

Bli med på det grønne skiftet!

Det er mange ting du kan gjøre for å redusere bruken av olje, kull og gass:

 • Reis kollektivt
 • Ta færre flyreiser
 • Bytte bil? Framtiden er elektrisk!
 • Bruk sykkel eller elsykkel i hverdagen
 • Spar strøm der du kan. Da frigjør du kraft som kan brukes til å erstatte fossil energi.
 • Stem på et parti som ønsker å få Norge ut av oljealderen.


Våre krav

 • Stanse utdeling av nye letelisenser på norsk sokkel.  
 • Avskaffe TFO-ordningen og de nummererte utlysningsrundene.  
 • Redusere statens omstillingsrisiko ved å fjerne særfradragene i oljeskatteregimet. 
 • Fase ut statlige bevilgninger til petroleumsforskning, seismikk eller annen letevirksomhet.
 • Innføre en omstillingsavgift på produsert olje og gass for å kickstarte overgangen til fornybarsamfunnet.
 • Sette ned en omstillingskommisjon som skal sikre en rettferdig utfasing av olje og overgang til nye og grønne næringer

Bli med oss i kampen for verdens natur og miljø!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?