Bildet viser en oljeplattform i Nordsjøen.

Norge ut av oljealderen

For å hindre farlige klimaendringer går verden vekk fra olje, kull og gass. Norge må henge med i omstillingen. Vi må fornye, ikke forlenge vår oljevirksomhet, slik at vi kutter utslipp og skaper trygge jobber for fremtiden.

Derfor må vi ut av oljealderen

Når vi forandrer klimaet, forandrer vi alt. Den globale oppvarmingen går ut over natur og mennesker jorda rundt.

Den viktigste årsaken til oppvarmingen er utslipp fra olje, kull og gass. Klimautfordringen kan ikke løses uten en storstilt overgang vekk fra fossile råvarer, og over til fornybare.

Dette er en spesiell utfordring for Norge, fordi produksjon av olje og gass er vår viktigste næring. Vi risikerer økonomiske tap når kjøperne av olje og gass velger mer miljøvennlige alternativer.

Norge risikere å bli hengende etter i en verden som gjennomfører et grønt skifte.

Webinar om oljeskatt og klimarisiko

Se opptak av webinaret 29. november 2021 hvor seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Guro Lystad, forklare hvordan oljeskattepakken fra 2020 hindrer omstilling, og hvorfor det nye skatteforslaget ikke vil redusere klimarisikoen på norsk sokkel.

Ingen plass til ny olje og gass

For å nå målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader må verden halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 og være utslippsfri innen 2050.

Ifølge det Internasjonale energibyrået (IEA) vil det ikke være rom for nye investeringer i kull, olje og gass fra og med 2021, dersom verden skal nå dette målet.

Oljejobber er usikre

Oljeindustrien har gitt Norge store inntekter. Men mye tyder på at de beste årene ligger bak oss. Det er fordi vi har hentet opp mesteparten av de gunstige olje og gass-reservene våre.

Det økonomiske bidraget fra olje og gass vil derfor gå ned i tiden fremover. Selv med høy oljepris anslår Finansdepartementet at produksjonen vil synke med 65 prosent frem til 2050 og at 50 000 arbeidsplasser vil forsvinne innen 2030.

Dette vil forsterkes av klimaomstillingen - når verden utslippsmålene, kan over 90 000 jobber forsvinne, og verdien av norsk oljeproduksjon mer enn halveres.

Folk flest må ta regningen

Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp. Til tross for anbefalingene fra IEA og FNs klimapanel, fortsetter politikerne å lyse ut nye konsesjoner og letelisenser på norsk sokkel.

De vil fortsette å produsere til langt etter 2050, når verden ifølge Parisavtalen må være utslippsfri.

IEA anslår at dersom målet nås, kan oljeprisen komme ned på 24 dollar fatet. Verdien av norske olje og gassreserver vil mer enn halveres, og innebære at mange nye norske felt kan gå med enorme tap.

Bare siden 2015 har vi hatt to dramatiske oljeprisfall der staten har kommet ilende til med store krisepakker til næringen.

I forbindelse med koronakrisen vedtok Stortinget store skatteletter til oljenæringen. Dette har i gitt totalt 30 milliarder i skatteletter til nye oljeprosjekter.

Når skattebetalerne tar regningen dersom oljeprisen faller forlenger vi oljealderen inn i et tiår da all vitenskap sier vi burde slutte.

En oljeplattform.

Fakta: oljeskatteregimet

De fleste kjenner til at selskaper som utvinner olje og gass fra norsk sokkel må betale 78 prosent skatt av det de tjener.

Det ikke like mange vet, er at staten dekker 88 prosent av alle investeringskostnadene knyttet til å bygge ut og drifte nye felt. Selv om prosjektet aldri blir lønnsomt, vil selskapene få tilbakebetalt 88 prosent av alle kostnadene fra staten over en periode på 6 år.

Denne skjevheten gjør at prosjekter som er ulønnsomme før skatt, kan bli lønnsomme etter skatt. Staten risikerer derfor at de ikke får tilbakebetalt investeringskostnaden og istedenfor får store tap.

Det midlertidige skatteforslaget som ble lasert i forbindelse med koronakrisen går enda lenger. Frem til 2023 tar staten over 90 prosent av investeringskostnaden, som tilbakebetales allerede samme år. Dette medfører at flere prosjekter som ellers ikke ville vært lønnsomme bygget ut. Slik forlenges oljealderen på fellesskapets regning.

Stortinget skal behandle nytt forslag til oljeskatt i desember.

WWF har levert høringssvar sammen Natur og ungdom, Greenpeace, Zero og Naturvernforbundet.
Last ned høringssvaret her (PDF).

Se også vårt strukturforslag til Finansdepartementet her (PDF).

Et veivalg er nødvendig

Noen sier i dag at vi trenger olje og gass for å gjennomføre en omstilling. En slik tilnærming kan være uansvarlig for arbeidstakere og sette det grønne skiftet i fare.

Skatteletter og andre tiltak som forsøker å redde arbeidsplasser ved å bygge ut mer olje og gassproduksjon, vil bare dytte problemene frem i tid. Det gir lite sikkerhet til dem som arbeider i næringen neste gang oljeprisen faller.

Fortsatt satsning på olje og gass i Norge bidrar også til å utsette et nødvendig grønt skifte, fordi det binder viktig arbeidskraft i olje og gassbransjen.

Forskere advarer at det blir vanskeligere å bygge opp ny grønn næring, som i dag skriker etter både investeringer og kompetanse for å skalere opp og konkurrere internasjonalt.

Det er vanskelig å både ha en oljesmurt økonomi og samtidig gjennomføre grønn omstilling.

Derfor er et veivalg nødvendig.

Hjelper det å elektrifisere oljeplattformer?

98 prosent av utslippene fra olje og gass kommer fra forbrenningen, når oljen og gassen brukes. Elektrifisering av oljeplattformer med strøm fra land vil derfor ha lite klimaeffekt. Det er fordi den bare dekker 2 prosent av utslippene fra oljesektoren som oppstår ved produksjon. Samtidig vil den legge beslag på store mengder fornybar kraft.

Elektrifisering kan gi høyere priser for folk flest, og gjør det grønne skifte vanskeligere i resten av landet.

Det gir også behov for utbygging av mer kraft på land som vil kunne legge ytterligere press på urørt norsk natur.

Det verden trenger for at vi skal unngå dramatiske klimaendringer er at ny olje og gass som oppdages, blir liggende urørt i bakken.

Vi må fornye, ikke forlenge

Ekte grønn omstilling krever massiv forflytting av kapital, politiske tiltak og forutsigbarhet. Derfor må Norge stoppe videre satsning på olje og gass.

Kun ved å flytte investeringer fra ny olje og gass mot nye grønne næringer kan vi sikre velferd og trygge arbeidsplasser for fremtiden.

Norge er svært godt posisjonert for en rekke områder i det grønne skiftet, som havvind, grønt hydrogen og industri, nullutslipps-skipsfart og sirkulær økonomi. Havvind kan også brukes til å elektrifisere allerede eksisterende oljeplattformer, der hvor det er lønnsomt.

Men det haster, for resten av verden er i ferdig med å rykke fra oss, mens vi henger igjen i oljealderen!

Flertallet av nordmenn er imot ny oljeleting

I en spørreundersøkelse fra Opinion og WWF svarer 40 prosent av de spurte at de er svært eller ganske enige i at Norge bør slutte å lete etter nye oljefelt for å begrense klimaendringene. Det er vesentlig flere enn de 35 prosentene som er svært eller ganske uenige. 22 prosent svarer «vet ikke».

Spørsmålet er del av en større undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra WWF Verdens naturfond før sommeren 2021, hvor et representativt utvalg i befolkningen ble spurt om sitt forhold til naturen, naturtapet og klimaendringene.

Grønn og rettferdig omstilling

Det meste av verdiene på norsk sokkel er allerede tatt opp eller funnet. Derfor vil det ikke få store konsekvenser for norsk økonomi, om vi stanser letingen etter ny olje og gass.

Forskere fra SSB har anslått at en stans i leting vil ha minimal innvirkning på den norske økonomien.

Samtidig er det viktig at vi skaper nye arbeidsplasser til dem som jobber i oljenæringen, og står i front for å omstille oss til en nullutslippsøkonomi.

Kode rød for klima og natur

I august kom FNs klimarapport som slår fast at klimaendringene kommer raskere, blir mer intense og rykker nærmere om vi ikke handler nå.

FNs generalsekretær António Guterres omtaler rapporten som «kode rød» for menneskeheten dersom ikke utvinning av ny fossile brensler som kull olje og gass avsluttes umiddelbart.

Samtidig som ekstremværet brer om seg, står vi midt i den største masseutryddelsen av dyr siden dinosaurene døde ut. Ifølge WWFs Living Planet Report har vi siden 1970 hatt en gjennomsnittlig nedgang på 68 prosent i verdens dyrebestander.

Klimaendringer er en av hoveddriverne bak naturtapet, og er ventet å bli en stadig større årsak i årene som kommer, ifølge rapporten.

WWFs krav

 • Stanse utdeling av nye letelisenser på norsk sokkel.  
 • Avskaffe TFO-ordningen og de nummererte utlysningsrundene.  
 • Redusere statens omstillingsrisiko ved å fjerne særfradragene i oljeskatteregimet. 
 • Fase ut statlige bevilgninger til petroleumsforskning, seismikk eller annen letevirksomhet.
 • Innføre en omstillingsavgift på produsert olje og gass som skal øremerkes til å utvikle nye næringer, som for eksempel havvind og grønt hydrogen.
 • Sette ned en omstillingskommisjon der som skal sikre en rettferdig utfasing av olje og overgang til nye og grønne næringer.

Slik kan du bidra

Bli med på det grønne skiftet!

Det er mange ting du kan gjøre for å redusere bruken av olje, kull og gass:

 • Reis kollektivt
 • Ta færre flyreiser
 • Bytte bil? Framtiden er elektrisk!
 • Bruk sykkel eller elsykkel i hverdagen
 • Spar strøm der du kan. Da frigjør du kraft som kan brukes til å erstatte fossil energi.
 • Stem på et parti som ønsker å få Norge ut av oljealderen.


Bli med oss i kampen for verdens natur og miljø!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?