Nye olje- og gassutbygginger kan koste fellesskapet dyrt

Hvis den lukrative midlertidige oljeskattepakken får virke ut 2023, risikerer Norge at 19 av 51 nye felt ender med tap for staten.

Publisert 6. desember 2021

– Klimarisikoen er betydelig ved å fortsette et skatteregime som ble satt opp da oljeprisen var en fjerdedel av det den er nå. Norge bør derfor avvikle dette oljeskatteregimet fra nyttår, i tråd med enigheten på klimatoppmøtet i Glasgow om å fase ut ineffektive subsidier til fossil energi, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Mens verden omstiller seg vekk fra kull, olje og gass, går norsk oljeproduksjon går mot historisk høye nivåer. Det viktigste årsaken er det midlertidige skatteregimet.

Forslag til ny oljeskatt

3. Desember var fristen for høringssvar til forslaget om nytt skatteregime for petroleumssektoren, oljeskatten. Men forslaget gjelder ikke for de feltene som får godkjent utbygging ut 2023, olje- og gassfelt som er omfattet av krisepakken til oljenæringen som Stortinget vedtok i fjor.

Forslaget om endring i oljeskatteregimet kom som følge av at oljeprisen var på 20 dollar våren 2020. Denne høsten har prisen ligget over 80 dollar i lange perioder. Kostnadene av den midlertidige oljeskattepakken vil gjelde fram til det siste feltet ferdigstilles i 2028.

Rystad Energy anslår at det vil bygges ut 51 felt under det midlertidige oljeskatteregimet.

Basert på Det internasjonale energibyrået (IEA) sitt prisscenario for netto null utslipp i 2050, ser beregningene for disse 51 feltene slik ut:

  • 15 felt ulønnsomme før skatt
  • Fem felt blir ulønnsomme for selskapene
  • 19 felt ender med tap for staten
  • Staten kan tape over 17 milliarder kroner på disse utbyggingene
  • Selskapene sitter derimot igjen med 3,4 mrd. kroner
Bilde av Karoline Andaur
Generalsekretær Karoline Andaur.

– På 19 av 51 felt risikerer staten å tape penger dersom verden når klimamålene. Det er fellesskapets penger som rammes når oljeselskapene nå framskynder prosjekter som trolig ikke ville blitt bygget med et annet skatteregime. Den eneste veien ut av dette uføret er at den midlertidige oljeskattepakken avvikles fra nyttår, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Oljeskattepakken hindrer grønn omstilling

– Oljeskattepakken ødelegger også for grønn omstilling i Norge, fordi andre næringer ikke klarer å konkurrere med oljebransjens rause vilkår. Det blir ikke rom for å benytte kompetansen i petroleumsindustrien til å lage nye nullutslippsløsninger innenfor havvind, skipsfart, batteriteknologi og hydrogenproduksjon når kapasiteten er spist opp av nye oljeutbygginger, sier Karoline Andaur.

Hun advarer om at rekordmange nye felt gir økte utslipp, og det høye utbyggingstempoet fører til et kostnads, - og lønnspress i norsk økonomi som kan være skadelig for Norges konkurransekraft.

Også leverandørindustrien advarer mot risiko for overoppheting i bransjen.

Høringssvar om forslag til endring i oljeskatten

WWF har sammen med Naturvernforbundet, Greenpeace, Natur og Ungdom og Zero levert høringssvar til forlag om endring i oljeskatten. Organisasjonene mener at forslaget om en omlegging av særskatten er teknisk sett et steg i riktig retning, men er bekymret for hvordan det vil slå ut i praksis med tanke på investeringsnivået på norsk sokkel.

Vi mener forslaget på ingen måte reduserer klimarisikoen på norsk sokkel og at det beste virkemiddelet for å forberede omstillingen mot et nullutslippssamfunn er å stanse all leting etter ny olje og gass. Last ned høringssvaret her (PDF).

Spørsmål? Kontakt: