Fjellrev unger leker i fjellet.

WWFs viktigste seire

Kampen for å redde dyr og natur foregår over hele verden, og på mange områder. Her kan du lese om noen av våre viktigste seire og framganger i 2017.

Hav og fiske

Fisk i koralrevet.
Nullvisjon er viktig skritt mot en verden med mindre plast i havet.

Verden fikk for alvor øynene opp for hvor stort problemet med plastforsøpling av havet er. Hvert minutt havner 15 tonn ny plast i havet.

WWF lanserte en nullvisjon for plast i havet sommeren 2017. I desember tok norske myndigheter visjonen med seg til FNs miljøforsamlings møte i Nairobi i Kenya. Der ble den vedtatt av alle medlemslandene. Dette er det første store skrittet på veien mot en global avtale for å stoppe forsøplingen av havet.

Vi kunne også feire at vårt krav om støtte til avfallshåndteringssystemer i utviklingsland hadde framgang. 150 millioner kroner ble bevilget over statsbudsjettet. Å stoppe ny plast fra å havne i havet er det aller viktigste tiltaket i kampen mot forsøplingen.

Skog og regnskog

Dypt inne i en norsk skog
I 2017 fikk WWF gjennomslag for økte bevilgninger til vern av norsk skog.

Norsk skog er nesten ikke vernet. Til tross for at den er hjem til tusenvis av arter og mange av dem er truet. WWF har som mål at 10 prosent av norsk skog skal vernes.

I 2017 fikk WWF gjennomslag for økte bevilgninger til vern av norsk skog. Det er fortsatt langt igjen til målet, men det var et skritt i riktig retning.

I Nordland finnes det svært verdifulle områder med gammelskog på kalkgrunn. Her lever det masser av truede og unike arter - både planter, lav og sopp. Det er ikke lenge siden forskere fant en sopp her som var helt ny for vitenskapen! Derfor var det svært gledelig når vi i november fikk gjennomslag for at ti skoger i regionen skulle vernes.

Truede arter

Gaupe sitter i skogen og ser rett fram, mørk grønn bakgrunn fuktig gress.
I fjor ønsket regjeringen å kutte arbeidet for truede arter i Norge. Dette fikk blant andre WWF stanset.

Både i Norge og resten av verden minker bestandene av dyr og natur dramatisk.

I fjor ønsket regjeringen å kutte arbeidet for truede arter i Norge. Dette fikk vi stanset etter massivt press. Arbeidet opprettholdes, men i kamp mot sterke næringsinteresser kreves det fortsatt trykk på politikere og beslutningstagere.

Regjeringen ønsket også i fjor å endre naturmangfoldloven, så det skulle bli åpning for å skyte flere ulver i Norge. Igjen var det nødvendig med en redningsaksjon for ulven. Konsekvensene for all truet natur kunne blitt katastrofale. Godt arbeid av WWF og mange andre organisasjoner førte imidlertid til at Stortinget avviste å endre naturmangfoldloven.

Elefanter, neshorn og tigere trues av krypskyttere. Stoppes ikke jakten kan dyrene bli utryddet for alltid. WWFs arbeid i Namibia bidro til gode resultater i fjor, da det i Zambesi-regionen ikke ble registrert krypskyting i første halvår. Det skytes én elefant per halvtime i snitt, på det afrikanske kontinentet. Derfor er slike nyheter utrolig gledelige!

Arktis og klima

Hodet på en voksen isbjørn
Norsk klimalov gir håp til isbjørnen.

Temperaturen på jorda øker, som blant annet fører til at isen i Arktis smelter. Negative rekorder settes hvert eneste år.

Etter syv års intenst arbeid fikk WWF i 2017 gjennomslag for en norsk klimalov! Den ble vedtatt på Stortinget i mai. Vi tror den vil komme til å bety like mye for omstilling og utslippskutt som røykeloven har betydd for inneklimaet. Fortsatt er det mye arbeid som gjenstår fra lov til handling, men dette var et utrolig viktig framskritt i kampen for å begrense de ødeleggende klimaendringene.

Arbeidet for å begrense klimaendringene må skje over hele verden. I fjor vedtok regjeringen å doble bistand til fornybar energi. Dette har WWF jobbet for lenge, og endelig kom gjennombruddet. Dette kan berøre så mye som 1,3 milliarder mennesker.

WWFs viktigste seire i 2016

 • WWFs viktigste seire i 2016

  I tidslinjen under finner du et utvalg av våre viktigste seire i 2016. For en mer uttømmende liste, kan du laste ned rapporten her.

 • Slutten av desember 2016

  Etter sterkt påtrykk fra WWF og andre miljøorganisasjoner, omgjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen vedtaket om å tillate lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen og åtte ulver utenfor, noe som tilsvarte hele to tredeler av bestanden. Lisensjakten blir begrenset til 15 ulver utenfor ulvesonen.

 • Midten av desember 2016

  Statoil ut av tjæresand! Selskapet annonserer at de har solgt sine andeler i det svært omstridte tjæresandprosjektet Kai Kos Dehseh i Alberta, Canada! WWF har helt siden 2009, sammen med blant andre Greenpeace og Den norske kirke, jobbet for at Statoil skal trekke seg ut av tjæresand. Høye klimagassutslipp, stort vannforbruk, stor økonomisk usikkerhet, lokal miljørisiko og brudd på lokale urfolks grunnlovfestede rettigheter har vært noen av konsekvensene ved utvinningen.

 • Høst 2016

  Verdens største marine verneområde blir opprettet i Rosshavet i Antarktis, etter lang tids påtrykk fra WWF her i Norge og internasjonalt. Med sine 1,57 millioner kvadratkilometer – et område like stort som hele Norden – blir ikke Rosshavet bare verdens største marine verneområde, men det er også det første som blir etablert i internasjonalt farvann. Havområdet er av de mist berørte områdene i verden, med et rikt og unikt dyreliv.

 • Høst 2016

  Alle verdens åtte pangolinarter får beskyttelse under den internasjonale CITES-konvensjonen. Det betyr et totalforbud mot internasjonal handel med disse artene. WWF har lenge jobbet for å redde pangolinene, som anses for å være det dyret i verden som er mest utsatt for krypskyting.

 • September 2016

  Pandaen får endret status fra «truet» til «sårbar» på IUCNs internasjonale rødliste. Bestanden har økt med 17 prosent det siste tiåret. WWF har jobbet for å redde pandaen siden vi ble opprettet i 1961, og det at bestanden nå er på vei oppover viser at arbeidet nytter.

 • Mai 2016

  Stortinget vedtar at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. Dette er et stort gjennomslag for WWFs arbeid! Over halvparten av de utrydningstruede artene i Norge lever i skog, likevel er så langt bare 3 prosent av den vernet.

 • April 2016

  Endelig flere tigere i verden! For første gang på flere tiår, øker antall tigere som lever i det fri. Bestanden teller nå minst 3.890 individer; en markant økning siden forrige tigertelling i 2010, da antallet var 3.200. WWFs mål er å doble antallet ville tigere innen 2022.

 • Våren 2016

  Stortinget vedtar at villrein skal få sin egen miljøkvalitetsnorm, noe som innebærer at det skal settes mål for hvor mange villrein vi skal ha og hvor stor plass den skal få å leve på. WWF har lenge jobbet for å sikre at villreinen skal få gode leveområder. Villrein er en norsk ansvarsart som er truet av utryddelse globalt.

 • Mars 2016

  Flere neshorn i Nepal! Bestanden har økt og teller nå 645 dyr. Ingen neshorn ble drept i landet i hele 2015. WWF har lenge arbeidet mot krypskyting og for å redusere konflikter mellom ville dyr og lokalsamfunn i området. Tallene fra Nepal viser at metodene virker.