© Martin Harvey / WWF

WWFs viktigste seire

Kampen for å redde dyr og natur foregår over hele verden, og på mange områder. Her kan du lese om noen av våre viktigste seire og framganger.

Hav og fiske

Rokke svømmer med med en stim av mindre fisk i bakgrunnen.
I flere år har WWF etterspurt et globalt havfond og lagt press på regjeringen for å få det til – nå kan vi omsider slippe jubelen løs!

Verden har for alvor fått øynene opp for hvor stort problemet med plastforsøpling av havet er. Hvert minutt havner 15 tonn ny plast i havet

 • I flere år har WWF etterspurt et globalt havfond og lagt press på regjeringen for å få det til – høsten 2018 kunne vi omsider slippe jubelen løs! Fondet PROBLUE har kommet på plass på initiativ fra den norske regjeringen og Verdensbanken.

  Havfondet skal bidra til å stanse alvorlige trusler som klimagassutslipp, forurensning, forsøpling, ulovlig fiske og tap av leveområder.
 • EU tok vedtok i desember 2018 et forbud mot unødvendig engangsplast. En stor seier i kampen mot plastforsøpling! WWF fortsetter arbeidet for å få på plass et tilsvarende forbud i Norge.
 • Etter mange års kamp for de truede villaksstammene i Hardanger, er det endelig satt av midler til å berge dem. Norge har et spesielt ansvar for den atlantiske villaksen, og en genbank vil sikre at bestandene av laks og sjøørret i Hardanger, som er under press fra blant annet rømt oppdrettslaks, kan bygge seg opp igjen.
 • I mars 2019 ble FNs miljøforsamlings møte i Nairobi et vendepunkt for det viktige arbeidet med en global avtale mot plast i havet.

  I dag står ingen land ansvarlig for den plasten de forurenser havet med, og det finnes heller ingen internasjonale krav til at de skal redusere forsøplingen. På grunn av dette havner hele 8 millioner tonn plastsøppel i havet hvert år, og der flyter det omkring på tvers av landegrenser. Skal vi stanse dette, trenger vi internasjonalt arbeid – altså en forpliktende global avtale.

  Etter FNs miljøforsamlings møte, er nå nøkkelland i alle verdensregionene om bord. I tillegg tar land som før var skeptiske nå til ordet for å sette ned en arbeidsgruppe som kan drøfte elementer i en ny avtale.

  WWFs mål var å få på plass et forhandlingsmandat for en ny avtale - det klarte ikke verdens ledere å levere. Håpet er nå at norske myndigheter ikke lar seg bremse av en litt saktegående FN-prosess, men aktivt jobber for å samle støtte – også utenfor FN – slik at et konkret arbeid med en fremtidig avtale kan komme fort i gang.

Skog og regnskog

Regnskog på Madagaskar
WWFs arbeid med bærekraftig skogbruk på Madagaskar bidro til at det ikke er rapportert noe hogst i viktige vernede områder på øya i 2018.
 • Madagaskar er en av verdens mest unike naturperler, men både naturen og dyrene trues. Derfor var det svært gledelig at WWFs arbeid med bærekraftig skogbruk bidro til at det ikke er rapportert noe hogst i viktige vernede områder på øya i 2018. Det gir håp om å redde naturen på Madagaskar!
 • Store deler av verdens nest største regnskog befinner seg i Den Demokratiske Republikken Kongo. Her jobber WWF for å redde regnskogen ved å bidra til bedre vern og skogdrift. To store skogsprovinser har fått forbedrede systemer for å beskytte regnskogen.
 • Det samlede vernede skogarealet i Norge øker sakte, men sikkert og har nå nådd 3,7 prosent av den produktive skogen. WWF jobber for at det årlig skal bevilges 1 milliard kroner til skogvern i Norge.

Truede arter

Hvit fjellrev i hvitt vinterlandskap
I Norge var 2018 et toppår for den kritisk truede fjellreven. Med minst 58 nye valpekull, ble 2018 det beste fjellrevåret siden målingene startet i 2003!

2018 var et år med flere gode nyheter for truede arter.

 • WWF har jobbet for å bevare fjellgorillaen i mange år. I 2008 var det kun 680 fjellgorillaer igjen i verden. Nå er antallet 1004 - en økning på nesten 50 prosent på ti år!
 • På Madagaskar ble nesten 10.000 skilpadder reddet fra å ende som handelsvare. Godt arbeid førte til at skilpaddene ble oppsporet, reddet, medisinert og sluppet tilbake i havet.
 • I Norge var 2018 et toppår for den kritisk truede fjellreven. Med minst 58 nye valpekull, ble 2018 det beste fjellrevåret siden målingene startet i 2003!
 • London var åsted for et historisk møte om ulovlig handel. Mer enn 70 land med 1.300 delegater deltok. WWF var sterkt tilstede på konferansen, der vi blant annet overrakte 124.000 underskrifter mot den ulovlige handelen med truede dyrearter. Utfallet av konferansen var at mer enn 50 land signerte deklarasjonen som forplikter dem til å forsøke å få en slutt på denne grusomme handelen og beskytte utrydningstruede dyrearter. Et stort skritt på veien mot å få slutt på ulovlig handel med truede dyr.
 • Nepal kan bli det første landet som oppnår TX2-målet, om å doble verdens tigere innen 2022. Nå er det 235 ville tigere i Nepal, noe som er nesten en dobling siden 2009 da det fantes 121 tigere i landet.

Arktis og klima

To hvalross på et isflak
Hvalross i Barentshavet får bedre beskyttelse.
 • Endelig blir oljefondet klimavennlig! Norges oljefond er verdens største statlige investeringsfond. WWF har i mange år jobbet for at oljefondet skal investere i miljøvennlig fornybar energi. Dette har det vært vanskelig å få politikerne med på. Men i 2018 kom gjennombruddet!

  Oljefondet har fått grønt lys til å investere 5 prosent i fornybar energi som ikke er på børs. Dette vil få store positive konsekvenser i kampen mot ødeleggende klimaendringer, og ikke minst er dette utrolig viktig for Arktis og livet i isen.
 • Ingen oljeleting i LoVeSe! Arbeiderpartiet har vedtatt å ikke konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeleting. Dermed er det svært sannsynlig at disse forblir uberørt.

  Gjennom et samarbeid med resten av miljøorganisasjonene i Norge, næringsliv, politiske partier og andre havvenner, har WWF jobbet i over et tiår med å holde LoVeSe oljefritt. Dette vedtaket betyr at noen av våre mest sårbare havområder får ligge i fred.

  Lofoten, Vesterålen og Senja har verdens største torskestamme, verdens største kaldtvannskorallrev og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. I tillegg er 70 prosent av all fisk som fiskes i hele Norskehavet og hele Barentshavet innom disse havområdene i løpet av livet sitt. Vedtaket sikrer dermed det sårbare dyrelivet utenfor LoVeSe mot ulykker og utslipp som kunne fått katastrofale konsekvenser for fisk, fugl og korallrev.

  I tillegg sender vedtaket det et tydelig signal om at vern av biologisk mangfold og bærekraftig naturforvaltning er viktigere enn kortsiktig profitt.
 • Hvalross i Barentshavet får bedre beskyttelse, da det er laget strengere regler for besøkende på Vajgatsjøya i Russland.

WWFs viktigste seire de siste årene

 • Juni 2019

  WWF Verdens naturfond får TV-aksjonen på NRK 2020! Vår søknad "Vann uten plast redder liv" vant kampen om neste års innsamlingsaksjon. Prosjektene i søknaden retter seg mot å stoppe plastforsøpling ved kilden i Indonesia, Thailand, Vietnam og Filippinene, blant annet gjennom etablering av bedre avfallshåndtering.

 • Mai 2019

  Endelig et nasjonalt forbud mot unødvendig engangsplast! Listen over produkter som nå ikke lenger blir lov å selge i Norge inkluderer de samme produktene som EU innførte forbud mot i mars, men går litt lenger på noen produkter når det gjelder produsentansvar og holdningsskapende arbeid.

 • April 2019

  Nei til konsekvensutredning av LoVeSe! Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte å ikke konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeleting, og dermed er det svært sannsynlig at disse forblir uberørt.

 • April 2019

  Oljefondet kan investere i fornybar energi! I regjeringens nye stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland ble rammen for fondets investeringer knyttet til fornybar energi doblet. Oljefondet får nå lov til å investere i prosjekter innen fornybar energi som ikke er på børs.

 • Oktober 2018

  Endelig et globalt havfond! Etter mange års press fra WWF ble endelig det nye fondet PROBLUE etablert, på initiativ fra den norske regjeringen og Verdensbanken.

 • Mai 2018

  Oljefondet skal inn i sol og vind! Et enstemmig storting sier at Oljefondet bør investere i prosjekter for fornybar energi.

 • Desember 2017

  FNs miljøforsamling i Kenya vedtar WWFs nullvisjon for plast i havet. Dette er det første store skrittet på veien mot en global avtale for å stoppe forsøplingen av havet.

 • Høsten 2017

  WWF gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Ulven er kritisk truet i Norge. Likevel har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt.

 • Juni 2017

  Norge vedtar klimalov, etter syv års intenst påvirkningsarbeid fra WWF. Den kan bety like mye for omstilling og utslippskutt som røykeloven har betydd for inneklimaet.

 • Slutten av desember 2016

  Etter sterkt påtrykk fra WWF og andre miljøorganisasjoner, omgjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen vedtaket om å tillate lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen og åtte ulver utenfor, noe som tilsvarte hele to tredeler av bestanden. Lisensjakten blir begrenset til 15 ulver utenfor ulvesonen.

 • Midten av desember 2016

  Statoil ut av tjæresand! Selskapet annonserer at de har solgt sine andeler i det svært omstridte tjæresandprosjektet Kai Kos Dehseh i Alberta, Canada! WWF har helt siden 2009, sammen med blant andre Greenpeace og Den norske kirke, jobbet for at Statoil skal trekke seg ut av tjæresand. Høye klimagassutslipp, stort vannforbruk, stor økonomisk usikkerhet, lokal miljørisiko og brudd på lokale urfolks grunnlovfestede rettigheter har vært noen av konsekvensene ved utvinningen.

 • Høst 2016

  Verdens største marine verneområde blir opprettet i Rosshavet i Antarktis, etter lang tids påtrykk fra WWF her i Norge og internasjonalt. Med sine 1,57 millioner kvadratkilometer – et område like stort som hele Norden – blir ikke Rosshavet bare verdens største marine verneområde, men det er også det første som blir etablert i internasjonalt farvann. Havområdet er av de mist berørte områdene i verden, med et rikt og unikt dyreliv.

 • Høst 2016

  Alle verdens åtte pangolinarter får beskyttelse under den internasjonale CITES-konvensjonen. Det betyr et totalforbud mot internasjonal handel med disse artene. WWF har lenge jobbet for å redde pangolinene, som anses for å være det dyret i verden som er mest utsatt for krypskyting.

 • September 2016

  Pandaen får endret status fra «truet» til «sårbar» på IUCNs internasjonale rødliste. Bestanden har økt med 17 prosent det siste tiåret. WWF har jobbet for å redde pandaen siden vi ble opprettet i 1961, og det at bestanden nå er på vei oppover viser at arbeidet nytter.

 • Mai 2016

  Stortinget vedtar at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. Dette er et stort gjennomslag for WWFs arbeid! Over halvparten av de utrydningstruede artene i Norge lever i skog, likevel er så langt bare 3 prosent av den vernet.

 • April 2016

  Endelig flere tigere i verden! For første gang på flere tiår, øker antall tigere som lever i det fri. Bestanden teller nå minst 3.890 individer; en markant økning siden forrige tigertelling i 2010, da antallet var 3.200. WWFs mål er å doble antallet ville tigere innen 2022.

 • Våren 2016

  Stortinget vedtar at villrein skal få sin egen miljøkvalitetsnorm, noe som innebærer at det skal settes mål for hvor mange villrein vi skal ha og hvor stor plass den skal få å leve på. WWF har lenge jobbet for å sikre at villreinen skal få gode leveområder. Villrein er en norsk ansvarsart som er truet av utryddelse globalt.

 • Mars 2016

  Flere neshorn i Nepal! Bestanden har økt og teller nå 645 dyr. Ingen neshorn ble drept i landet i hele 2015. WWF har lenge arbeidet mot krypskyting og for å redusere konflikter mellom ville dyr og lokalsamfunn i området. Tallene fra Nepal viser at metodene virker.

Fant du det du lette etter?