Høringssvar, brev og notater

WWF jobber for å påvirke politikken i mer miljøvennlig retning. Derfor skriver vi en rekke høringssvar og brev, som du kan finne her på denne siden i kronologisk rekkefølge (siste øverst).

Innsendte høringssvar, brev og notater

 • 20. januar 2023

  WWF foreslår en rekke tiltak for å bedre økologisk tilstand i norske skoger
  Regjeringen har, med kort frist, bedt om innspill til tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog. Skogen er det økosystemet med dårligst økologisk tilstand, samtidig som det er hjem for tusenvis av arter, inkludert mange truede arter. Innspillene er fordelt på følgende fem kategorier; juridiske/regulatoriske, organisatoriske økonomiske, pedagogiske og andre typer virkemidler og/eller tiltak.

  Se WWFs høringsinnspill om tiltakspakke for skog her.

 • 3. november 2022

  Skogeiere og miljøinteresser krever kraftig styrking i skogvernmidlene
  En uvanlig konstellasjon, bestående av skogeierorganisasjoner og miljøorganisasjoner, har gått sammen for å kreve reversering av det kuttet som er foreslått i skogvernmidlene for 2023, og i tillegg sørge for en kraftig økning i skogvernmidlene for å ta unna for den lange køen skogeiere som venter på erstatning for skogområder som de har tilbudt til vern gjennom ordningen Frivillig vern.

  Se brevet fra skogeierorganisasjonene og miljøorganisasjonene her.

 • 3. mai 2022

  Innspill til Meld.St. 9 (2021-22) Statens Pensjonsfond

  WWF støtter ambisjonen om at Oljefondet skal investere i tråd med klimamålene og dermed få et såkalt nettonullmål for selskapene fondet er investert i.

  Samtidig ber vi Finanskomiteen gi et tydelig signal på at det må utredes og utvikles verktøy for å best mulig operasjonalisere nettonullmålet, inkludert en ny referanseindeks tilpasset SPUs særtrekk.

  Se høringsinnspillet her (PDF).

 • 29. april 2022

  Høringsinnspill fra WWF om utlysningsområder for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord
  Begge havområdene overlapper i stor grad med særlig sårbare og verdifulle områder, (SVOer), som har store naturverdier.
  Last ned høringsinnspillet her (PDF).

 • 27. april 2022

  Høringsinnspill til Meld.St. 36 og tilleggsmelding – «Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser»

  Stortingsmeldingen berører mange punkter som er viktige for den grønne omstillingen. Men WWF Verdens naturfond er dypt bekymret over at natur ikke er vurdert som viktig nok til å vurderes i denne meldingen og at stadig satsing på mer olje og gass bryter med klimamålene.

  Vi trenger derfor en kraftpolitikk som legger opp til at vi setter fart på det som er grønt og fornybart, og faser ut det fossile samtidig som vi styrker naturforvaltningen, slik at vi ikke taper natur i
  prosessen.

  Last ned høringsinnspillet her (PDF).

 • 14. januar 2022

  Innspill til forslag om endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

  Til tross for at myndighetene hvert år bruker millioner av kroner og dugnads-Norge jobber systematisk med å fjerne «pøbelgran», er det nå foreslått å endre forskriften til å åpne for mer utplanting av fremmede treslag.

  WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Sabima og Botanisk forening krever full stans i myndighetenes planer om å plante mer «pøbelgran» og krever at dagens strenge regelverk videreføres.

  Last ned høringsinnspillet her (PDF).

 • 13. desember 2021

  Svar på høring om forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

  WWF Verdens naturfond er bekymret for konsekvensene for naturmangfold og leveområder ved etablering av nye skyte- og øvingsfelt i sjø. WWF ber om at Forsvaret begrenser antall og omfang av skyte- og øvingsfelt i sjø og at miljømyndighetene involveres i tidlig fase ved planlegging av øvelser. Videre ber vi om at det legges særlig vekt på å unngå skade på særlig verdifulle og sårbare områder (SVO-områder).

  Last ned høringssvaret her (PDF).

 • 13. desember 2021

  Svar på høring om forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

  WWF Verdens naturfond er negativ til begrensingene på forskning og kunnskapsinnhenting som foreslås innført gjennom forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold. WWF ber regjeringen trekke forslaget, alternativt komme tilbake med et forslag som sikrer fremtidig spillerom for kunnskapsinnhenting, forskning, forvaltning og innovasjon.

  Last ned høringssvaret her (PDF).

 • 19. november 2021

  Høringssvar til forslag om omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt

  WWF, Natur og ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet og Zero mener at forslaget om en omlegging av særskatten er teknisk sett et steg i riktig retning, men er bekymret for hvordan det vil slå ut i praksis med tanke på investeringsnivået på norsk sokkel. Organisasjonene mener forslaget på ingen måte reduserer klimarisikoen på norsk sokkel og at det beste virkemiddelet for å forberede omstillingen mot et nullutslippssamfunn er å stanse all leting etter ny olje og gass.

  Last ned høringssvaret her (PDF).

 • 14. november 2021

  Høringssvar til forslag om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner

  WWF støtter opprettelse av de foreslåtte verneområdene på Statskog SF sin grunn i Nordland. Alle skogområdene har store naturverdier, med blant annet en rekke uvanlige og truede arter og naturtyper, som det er særlig viktig å bevare. WWF forventer derfor at hele pakken med foreslåtte områder vernes og aksepterer ikke at enkeltområder eller deler av slike tas ut.

  Last ned høringssvaret her (PDF).

 • 11. november 2021

  Høringsinnspill til Energi- og miljøkomiteen om regjeringens tilleggsproposisjon

  WWF Verdens naturfond sender innspill om regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022. Vi mener at regjeringens tilleggsforslag inneholder noen gode enkelttiltak, men at det blir for dårlig så lenge den høye aktiviteten på olje og gass opprettholdes, og regjeringen ikke sørger for et reelt krafttak for naturen. Vi trenger mer natur og mindre utslipp, ikke minst for å berge vårt eget livsgrunnlag.

  Last ned høringsinnspillet her (PDF)

 • 29. oktober 2021

  Felles høringsinnspill til forslaget om endringer i plan- og bygningsloven

  Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Friluftsliv, Sabima, Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, BirdLife Norge og WWF Verdens naturfond sendte også et felles høringsinnspill til de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven.

  Last ned høringsinnspillet her (PDF)

 • 29. oktober 2021

  Høringssvar til av forslag til endringer i plan- og bygningsloven

  Last ned WWFs høringsinnspill til foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven her (PDF).

 • 29. oktober 2021

  WWF Verdens naturfond klager på jaktvedtak på ulveflokker i ulvesonen

  WWF klager på vedtaket fra rovviltnemndene 4 og 5, om å skyte 28 ulver
  i revirene Hornmoen, Mangen, Bograngen og grensereviret Rømskog. Disse ulveflokkene lever innenfor ulvesonen og medfører ingen fare for skade på beitedyr. WWF mener at dette jaktvedtaket er ulovlig.

 • 25. oktober 2021

  Høringsinnspill til Finanskomiteen

  WWF Verdens naturfond har utarbeidet en rekke forslag til endringer i det framlagte forslaget til statsbudsjett for 2022, som vi mener vil styrke budsjettets miljøprofil på svært viktige områder.

  Les høringsinnspillene våre her (PDF)

 • 19. oktober 2021

  Innspill til statsbudsjett 2022

  WWF Verdens naturfond har utarbeidet en rekke forslag til endringer i det framlagte forslaget til statsbudsjett for 2022, som vi mener vil styrke budsjettets miljøprofil på svært viktige områder.

  Les budsjettinnspillene her (PDF)

 • 30. august 2021

  Høringssvar om havvind

  Høringssvar om endringer i havenergilovforskrifta, og om veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.

  Last ned høringssvaret her (PDF)

 • 30. august 2021

  Foreslår rett til nærnatur

  I et brev til regjeringen foreslår Den Norske Turistforening og WWF Verdens naturfond at alle skal sikres trygg tilgang til nærnatur og turveinett.

  Last ned brevet her (PDF).

 • 21. april 2021

  101 nobelprisvinnere krever utfasing av olje, gass og kull

  101 nobelprisvinnere, inkludert Dalai Lama og Edvard og May-Britt Moser, krever at alle statsledere blir enige om å stanse utvidet fossilproduksjon og fase ut olje, gass og kull på en rettferdig måte. Her kan du lese følgebrevet Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, WWF Verdens naturfond og Natur og Ungdom har sendt til de norske politikerne.

  Last ned brevet her (PDF).

 • 19. april 2021

  Stans videre planlegging av tredje rullebane på Gardermoen

  14 organisasjoner sier nei til tredje rullebane på Gardermoen.

  Last ned brevet her (PDF).

 • 9. april 2021

  Krever stans i åpningsprosess av mineralutvinning på dypet

  Seks av Norges største miljøorganisasjoner krever at regjeringen ikke åpner for mineralutvinning på havbunnen.

  Les høringssvaret fra miljøorganisasjonene til Olje- og energidepartementets forslag til konsekvensutredningsprogram her.

 • 11. februar 2021

  Innspill til initiativdebatten om FNs naturavtale

  På bakgrunn av Kunming-planen har WWF i Norge hentet ut noen av sakene som Norge har ekstra gode forutsetninger for å lede an i naturavtaleforhandlingene.

  Dette dokumentet (PDF) ble oversendt til stortingspolitikerne i forkant av en initiativdebatt i Stortinget 11. februar 2021.

 • 9. februar 2021

  Perspektivmeldingen 2021 – Forventninger fra WWF Verdens naturfond

  Perspektivmeldingen, som legges frem hvert fjerde år, skal vise regjeringens strategier for å møte de i viktigste utfordringene Norge står overfor fram mot 2030 og 2060.

  WWF Verdens naturfond har i et brev til finansminister Jan Tore Sanner (PDF) presentert våre forventninger til årets.


  – Vi håper å lese en melding som fremstiller miljøutfordringene som én større helhet, og som anerkjenner at vi har en naturkrise i like stor grad som en klimakrise. Disse utfordringene kan ikke løses i siloer, påpeker Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

 • 5. februar 2021

  Høringssvar på søknad om letebrønn i Barentshavet

  Høringssvar fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace Norge og WWF Verdens naturfond, som krever at Aker BPs søknad om tillatelse til å bore en letebrønn i iskantsonen avvises.

  Last ned brevet her (PDF).

 • 20. november 2020

  Davvi vindkraftverk må stanses

  Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og WWF i Norge og Finland krever at det planlagte Davvi vindkraftverk i Finnmark ikke bygges.

  I et brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med kopi til olje- og energiminister Tina Bru, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og sametingspresident Aili Keskitalo, redegjør organisasjonene for hvilke verdifulle naturverdier som står på spill.

  Last ned brevet her.

 • 29. oktober 2020

  Klage på kvote for lisensjakt på ulv

  Rovviltnemdene i region 4 (Akershus, Oslo og Østfold) og 5 (Hedmark) vedtok en kvote for lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen i lisensfellingsperioden 2020/2021 som var historisk høy. Nemndene ønsker felling av hele fem ulverevir: Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og grensereviret Rømskog, som har delvis tilhold i Sverige. Det betyr at hele 32 ulver innenfor ulvesonen kan bli skutt.

  Last ned WWF Verdens naturfonds klage på rovviltnemndenes vedtak (PDF).

 • 14. oktober 2020

  Vindkraft på land bør styres helt vekk fra verdifull inngrepsfri natur

  Innspill til høringen om Meld. St. 28 (2019-2020) «Vindkraft på land – endringer i konsesjonsbehandlingen».
  Last ned WWFs høringsinnspill her (PDF).

 • 24. august 2020

  Fellesbrev om 25. konsesjonsrunde

  I forbindelse med forslag til utlysning av nye oljeblokker i 25. konsesjonsrunde gikk Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Natur og Ungdom og WWF Verdens naturfond hardt ut mot høringsprosessene hvor miljøfaglige innspill ikke blir lyttet til.

  Last ned brevet til Olje- og energidepartementet her (PDF).

 • 11. juni 2020

  Satsing på energieffektivisering

  En bred samling av miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, fagbevegelse, boligselskap, og organisasjoner i bygge- og elektrobransjen krever at satsingen på energitiltak i norske bygg styrkes. For å redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen, og sikre arbeidsplasser, trengs det økt satsing på energieffektivisering.

  Avsenderne av brevet ber Stortinget sørge for at Klima- og miljødepartementet i tilleggsavtalen som skal inngås med Enova, og i ny avtale som skal gjelde fra 2021-2025 tydeliggjøre at støtteordningene for boliger, boligblokker og yrkesbygg må forsterkes.

  Last ned brevet sendt av WWF og 21 andre organisasjoner til Finanskomiteen om satsing på energieffektivisering her.

 • 2. juni 2020

  Høringsforslag: Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

  Regjeringens krisepakke gjør skognæringen mer naturfiendtlig, når de i stedet kunne skapt et naturgrønt skifte. Les høringsforslaget om Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 sendt inn av Sabima, Norsk Friluftsliv, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond.

Fant du det du lette etter?