Havvind på naturens premisser

For at vi skal klare å omstille oss til et utslippsfritt samfunn, trenger vi mer fornybar kraft. Havvind kan – til forskjell fra mange andre energikilder – ha et forholdsvis lavt naturavtrykk. Om den bygges på naturens premisser, kan den til og med bli naturpositiv.

Vi trenger mer natur og mindre utslipp

Vi er i en tid hvor samfunnet vårt må omstille seg raskt vekk fra fossile brensler på grunn av klimakrisen som menneskeskapte klimagassutslipp fører til. Rundt 50 prosent av energiforbruket i Norge i dag stammer fra fossile kilder som olje og gass. Elektrisitet og hydrogen produsert fra fornybare energikilder må erstatte dette. Derfor må det produseres mer fornybar energi.

Når Norge skal fase ut olje- og gassproduksjon, kan havvind gi oss viktige eksportinntekter og arbeidsplasser. WWF mener at regjeringen bør sette seg et konkret mål om å realisere tre gigawatt flytende havvind på norsk sokkel innen 2030.

Samtidig står vi midt i en naturkrise som påvirker livet både til havs og på land, og all energiproduksjon - både fossil og fornybar - påvirker naturen. Konfliktene mellom fornybar energiproduksjon og natur vil øke i takt med omstillingen, både i Norge og utenlands.

Naturvennlig havvind

Havvind kan imidlertid – til forskjell fra mange andre energikilder – ha et forholdsvis lavt naturavtrykk, dersom det bygges på naturens premisser. Vi må for eksempel sørge for at vindkraftverk til havs ikke bygges i trekkruter til sjøfugl eller i gyteområder for fiskearter.

Dessuten er det svært viktig at havvinden ikke ødelegger områder som er viktige for naturlig karbonlagring til havs. Avbøtende tiltak, som for eksempel svartmalte rotorblader som stopper når sjøfugl nærmer seg, vil også kunne redusere naturavtrykket betraktelig.

Havvind kan til og med utvikles til å bli naturpositiv
, hvis vi prioriterer dette og stiller de riktige kravene. Det vil si at naturen er i bedre tilstand etter at inngrepet er gjort, enn hva den ville vært foruten inngrepet.

Kunstige rev ved bunnelementene til havvindinstallasjonene kan for eksempel være gunstige for viktige arter på havbunnen, og taredyrking i havvindparker kan øke det naturlige karbonopptaket og bidra til leveområder for mer biomangfold. Havvindparker kan også fungere som områder der fiskebestander kan få beskyttelse fra ulike former for fiskeri.

WWFs naturkrav for havvind i Norge

Dette krever imidlertid at et godt rammeverk, som beskytter naturen i tilstrekkelig omfang, er på plass. Et konsesjonssystem for havvind er under utvikling i Norge, og det er helt avgjørende at det kommer riktig ut fra hoppkanten.

Under følger en rekke naturtiltak som vi mener må være på plass før vi utvikler havvind i Norge:

 • Naturavtrykk og naturpositivitet som et konkurransefortrinn
  Akkurat nå står vi overfor avgjørende politiske valg, som vil styre mulighetene Norge har for både å utvikle havvind og til å bli ledende i en eksportindustri. Hvis vi velger å utvikle naturpositiv havvind, på naturens premisser, vil dette ikke bare redusere naturbelastningen i en naturkrise og være et klimatiltak. Det vil også kunne innebære en stor konkurransefordel i et voksende internasjonalt marked der konfliktene mellom natur og energiomstilling øker. WWF mener at naturpåvirkning og “best practice” for dette må være avgjørende i auksjonsprosessene for å vinne havvindkonsesjoner.
 • Miljødirektoratet må kartlegge og godkjenne områder og konsesjoner
  Det er viktig å kartlegge naturverdier, sårbarhet og å avdekke potensielle naturkonflikter før nye områder for åpnes for havvind. Ansvaret for å kartlegge og foreslå nye områder for havvind bør legges til Miljødirektoratet, som er den eneste myndigheten som besitter den overordnede naturkunnskapen som kreves for å gjøre dette på en helhetlig måte. Miljødirektoratet bør også ha ansvar for å sette minimumskrav for, og godkjenne, konsekvensutredninger. De bør også ha mandat til å avslå en konsesjon som bryter med naturmangfoldloven. Vindkraftanlegg som vil føre til oppstykking av viktige leveområder eller trekkområder for ansvarsarter, truede og prioriterte arter skal ikke tildeles konsesjon.
 • Naturmangfoldloven må bli gjeldende til havs i hele Norge
  Naturmangfoldloven sier at et godt kunnskapsgrunnlag må ligge til grunn for beslutningen (§8), føre-var-prinsippet skal gjelde ved mangel på tilstrekkelig kunnskap (§9); det må tas hensyn til samlet belastning på økosystemet (§10); kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§11), og utbygging skal skje med minst mulig konsekvenser for naturen (§12). I dag gjelder imidlertid ikke naturmangfoldlovens §11 og §12 for prosjekter som ligger mer enn 12 nautiske mil utenfor kysten.

  For at beslutninger om utbygging av havvind skal sikre nødvendige naturhensyn, må naturmangfoldloven gjøres gjeldende for alle norske havområder, inkludert den norske økonomiske sonen (ut til og med 200 nautiske mil), og legges til grunn for utredningskrav, planer og konsesjoner. Dette er også viktig for å sikre like konkurransevilkår for forskjellige næringer til havs.
 • Tilpasning til marine verneplaner og særlig verdifulle og sårbare områder
  Havvind må tilpasses en ny marin verneplan for hele norsk økonomisk sone, som er under utvikling etter en stortingsmelding om temaet våren 2021. Norge er forpliktet til å verne 10 prosent av norske havområder innen 2020, men har i dag bare vernet rundt 1 prosent.

  I tillegg har Norge gitt sin tilslutning til å fremme et internasjonalt mål om 30 prosent vern innen 2030, under Naturavtalen som skal reforhandles sommeren 2022. Dersom målet blir vedtatt, vil Norge forplikte seg til dette. Utvikling av all menneskelig aktivitet, inkludert arbeidet med havvind, må sees i lys av denne marine verneplanen.

  For eventuelle omsøkte konsesjoner i områder definert som særlig verdifulle og sårbare områder, i forvaltningsplanene for norske havområder, skal det alltid tas hensyn til arbeidet med marin verneplan. Det skal ikke kunne gis nye konsesjoner for vindkraft i disse områdene før de er blitt vurdert helhetlig med tanke på dagens arbeid med en ny marin verneplan som er under utforming i Klima- og miljødepartementet.
 • Tilpasning til handlingsplanen for sjøfugl
  Konsesjoner må dessuten tilpasses en ny handlingsplan for å redde sjøfugl. En stor andel av sjøfuglene i Norge er truet, og Stortinget har bedt regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for å redde sjøfuglene. Konsesjoner må tilpasses denne handlingsplanen, og plassering og avbøtende tiltak for vindkraft til havs må ta høyde for, og minimere påvirkningen på, leveområder og trekkruter for sjøfugl.
 • Beskytte naturlig karbonlagring
  Havvindmøller, og infrastrukturen rundt, må også ta hensyn til den naturlige karbonlagningsfunksjonen havbunnen har. Havet inneholder 93 prosent av verdens karbonbeholdning, både på grunn av at CO2 løser seg i vann og biologiske prosesser (fotosyntese). Organisk karbon som synker til havbunnen tas permanent ut av karbonsyklusen.

  Hele 50-70 prosent av denne permanente karbonlagringen finner sted i den kystnære vegetasjonen, selv om dette arealet kun dekker 0,3 prosent av havområdene. Derfor må alle inngrep på havbunnen minimeres for å unngå at karbonet frigjøres. Havvindparker kan derimot potensielt bidra til å binde mer karbon, dersom disse utformes som integrerte havvindparker med tilhørende tareproduksjon i området.
 • Minimering av forurensing fra vindkraft
  Vindkraftturbinene lages stort sett av slitesterke plastfibre som kan utgjøre en forsøplingsfare. Vi mangler dessverre god uavhengig forskning på hvor stor slitasjen er. Regjeringen bør derfor sørge for at det blir utført grundig forskning på dette.

  WWF jobber for at alle plastprodukter skal være omfattet av en produsentansvarsordning. Følgelig vil produsentene av disse turbinene måtte sikre seg at turbinene ikke utgjør en forsøplingsfare - ved etablering, drift og avsluttende aktivitet - og at håndteringen av dem skjer på en forsvarlig måte.
 • Urfolks rettigheter må ivaretas
  Urfolk har rett til å bli hørt og delta i beslutningsprosesser, planlegging og gjennomføring av prosjekter som kan påvirke deres rett til selvbestemmelse, deltakelse, menneskerettigheter og/eller juridiske, hevdvunne eller tradisjonelle bruk og forvaltning av land og naturressurser, og/eller deres kultur. Fritt og informert forhåndssamtykke (Free, Prior and Informed Consent, FPIC) fra rettighetshaverne er et FN-prinsipp som skal følges i alle tilfeller der urfolk kan påvirkes av utbyggingsforslag. WWF mener at FPIC bør tolkes som at samtykke/godkjenning fra rettighetshavere er nødvendig for at en konsesjon skal kunne gis.
 • Sikre opprydding ved avvikling
  Det må utvikles klare konsesjonsvilkår for hvordan utbygger ved avvikling skal restaurere vindkraftområder tilbake til opprinnelig kvalitet. Ansvarlig direktorat må ta oppryddingskostnader inn i sine vurderinger av økonomien til omsøkte prosjekter, og sikre at utbygger garanterer tilstrekkelige midler til dette.

Fant du det du lette etter?