Røde Kors og WWF går sammen for mer natur

Klimakrisen er bakgrunnen for det globale samarbeidet. Organisasjonene vil jobbe for å beskytte menneskeliv og deres livsgrunnlag gjennom å gi mer plass til naturen.

Publisert 2. juni 2022

– Altfor lenge har humanitære organisasjoner og miljøorganisasjoner jobbet hver for seg. Vi tror vi får til bedre resultater om vi jobber sammen og er stolte av dette partnerskapet. For vi har det samme målet: Sikre en trygg framtid for alle på planeten vi bor på, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Røde Kors jobber allerede i mange land med naturbaserte løsninger som treplanting i flomområder i Vietnam, grønne lunger i flyktningleirer i Kenya og bevaring av kystområder i Karibia. Med WWFs kunnskap om natur og Røde Kors’ kunnskap om humanitære behov, blir disse tiltakene enda bedre. Her i Norge ønsker begge organisasjoner å bidra til regjeringens arbeid med ny klimatilpasningsstrategi slik at både natur og mennesker ivaretas, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

En gruppe ungdommer fra Kampung Taritipan i distriktet Kota Marudu, Malaysia, tar initiativ til å beskytte mangroveskogen rundt landsbyen sin.

Tap av natur øker risikoen for klimadødsfall

De siste 20 årene har antall klimakatastrofer økt med 40 prosent og klimakrisen tar liv over hele verden.

Akkurat nå er flere hundre millioner mennesker rammet av ekstreme hetebølger i Sør-Europa, India, Pakistan og deler av USA. I Øst-Afrika er det dramatisk tørke, mens Bangladesh er rammet av flom.

Rapport om naturbaserte løsninger

En ny rapport fra Røde Kors og WWF viser at faren for klimarelaterte dødsfall øker når natur og grønne lunger ødelegges.

Men rapporten “Working with Nature to Protect People: How Nature-based Solutions Reduce Climate Change and Weather-Related Disasters” viser også at enkle tiltak kan begrense styrke og omfang av farer som flom, stormflo og skred.

Mennesker og deres livsgrunnlag kan beskyttes gjennom å gi mer plass til naturen.

– Denne rapporten dokumenterer hvordan vi kan beskytte millioner av menneskeliv gjennom å ta vare på natur. Det kan handle om å plante vegetasjon for å forebygge skred og ras samt hindre tap av jord, eller å beskytte mangroveskog og korallrev som fungerer som naturlig storm- og flomforsvar. Det kan også handle om å ta vare på grønne lunger som parker og skogholt, sier Karoline Andaur.

Klimakrisen tar liv og tvinger folk på flukt

91 prosent av dødsfallene knyttet til klimakatastrofer mellom 1970 til 2019 skjedde i utviklingsland.

Bare i fjor måtte nesten 24 millioner mennesker flykte fra sine hjem på grunn av værrelaterte hendelser.

I Europa medført fjorårets flommer alene 243 dødsfall og tok strømmen fra over 100.000 mennesker.

Bilde av landsby i Brasil rammet av flom
Cacau Pirêra, en landsby som ligger ved Negro-elven nær byen Manaus i Brasil, rammet av flom.

– Klimakrisen rammer dem som allerede har minst, hardest. Gjennom å ta vare på natur, kan vi sikre at folk får bli i hjemmene sine, at barn får fortsette på skolen og at det er tilgang på mat og vann, sier Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Natur og grøntområder gir beskyttelse

I den tørkerammede flyktningleiren Dadaab i Kenya har restaurering av natur gitt langt mer skog. Det beskytter lokalbefolkningen mot sand og vind, reduserer tapet av avlinger og husdyr, og har ført til at ville dyr kan vende tilbake.

Bilde viser Generalsekretær Jagan Chapagain i IFRC, Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger som besøker hagene som Kenya Røde Kors har satt opp for å gi mat og levebrød til lokalsamfunnene.

Vi trenger mer natur for beskyttelse også i Norge

De menneskeskapte endringene i klimaet fører med seg ekstreme værutslag som styrtregn, tørke og flom. Det kan gå hardt utover bygninger, infrastruktur – og mennesker. Det gjelder også i Norge.

Også her hjemme bør myndighetene gjøre mer for å beskytte mennesker og lokalsamfunn mot livsfare, økonomiske tap og skader på hus og hjem, mener WWF og Røde Kors.

For å dempe skadevirkningene av økte klimaendringer ber organisasjonene norske myndigheter øke innsatsen for å bevare og restaurere natur:

  • Myr og våtmarker bidrar til å begrense flom under kraftige regnskyll.
  • Vegetasjon i bratte lier og skråninger bidrar til rassikring.
  • Grønne lunger reduserer fare for liv og helse under hetebølger

– For å få til dette, må arealplanlegging, klimatilpasning, miljøtiltak og beredskap ses i sammenheng. Klimakrisen er her nå. Hvis vi skal sikre trygge og robuste lokalsamfunn, må vi spille på lag med naturen, sier Bernt G. Apeland.