Rovdyr | WWF Norway


 
	© WWF-Norge
Rovdyr hører hjemme i norsk natur, men er i dag truet av utryddelse. WWF ønsker at vi skal ha levedyktige bestander av bjørn, ulv, gaupe og jerv i norsk natur. Det krever at vi gir rovdyrene større leveområder og at det blir flere av dem.
I over et halvt århundre var flere av rovdyrene så godt som utryddet i Norge, derfor har vi lite erfaringsbasert kunnskap om å leve med rovdyr. Nå når bjørn og ulv har reetablert seg, og gaupe og jerv øker i antall, skaper det utfordringer vi må takle som samfunn.

Utmarksbeite er en ressurs for norsk matproduksjon. For beitenæringen krever økte rovdyrbestander særlige tilpasninger og nye driftsformer, men også rettferdige erstatningsordninger og hjelp til forebyggende tiltak.

Rovdyrene hører naturlig hjemme i norsk natur
Allikevel hører rovdyrene naturlig hjemme i norsk natur. På toppen av næringskjeden har rovdyrene en viktig rolle og bidrar til velfungerende økosystemer i balanse. Gjennom å jakte på de syke og svake byttedyrene, bidrar de til sterkere og mer robuste byttedyrbestander.

Undersøkelser gjort av Norsk Institutt for Naturforskning viser at de fleste nordmenn ønsker rovdyr i norsk natur.

Les mer om:

Kontakt:

 • Sverre Lundemo

  Seniorrådgiver, naturmangfold/ Senior advisor, Biodiversity/ Norwegian Forest and Wildlife

  WWF-Norway

  +47 90989727

 
	© WWF-Norge
Bli rovdyrfadder!
© WWF-Norge

WWFs forslag til levedyktige bestander:

 • WWF har foreslått følgende minimumsbestander på nasjonalt nivå:

  • Omkring 1000 gauper,
  • 500 jerv (ca 70 ynglinger),
  • 300-400 bjørn (20 årlige ynglinger i Norge),
  • 15-20 etablerte ulveflokker (150-200 dyr).

  Selv med slike bestander vil rovdyrene enda være noen av våre aller mest sjeldne dyrearter.