Mynter i stabel i en grønn eng med spirer som vokser på toppen av dem.

Miljøvennlig oljefond og sparepenger

Våre spare- og pensjonspenger kan investeres i tråd med et bærekraftig samfunn, eller de kan bidra til å ødelegge natur. Vi må sikre at hele Norges sparegris – Oljefondet - investeres innenfor naturens tålegrenser og klodens bæreevne.

Finans påvirker klima og natur

Menneskenes aktiviteter påvirker kloden: hvordan vi reiser, hva vi spiser og hva vi forbruker. Hvordan vi sparer er også med på å forme framtiden vi skal leve i. Spare- og pensjonspengene våre investeres i tusenvis av selskaper i mange bransjer verden over.

Det betyr at pengene våre kan plasseres i selskaper som bidrar til å ødelegge naturen, for eksempel fordi de produserer strøm med kullkraft eller forurenser havet. Eller de kan plasseres i selskaper som skaper miljøvennlige løsninger, som å produsere fornybar energi eller utslippsfrie kjøretøy. Ofte er pengene plassert i begge deler.

Investeringer bidrar til klimaendringene

Dagens investeringer bidrar til at den globale temperaturøkningen vil overstige 1,5 grader, noe som vil få til katastrofale følger for natur og samfunn. Derfor haster det at banker og investorer gjør endringer slik at trenden snur og at verden når målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader, samtidig som vi ivaretar naturen.

WWF jobber for å påvirke Oljefondet, pensjonsselskaper, banker og andre norske finansaktører til å investere og låne ut penger i tråd med et bærekraftig samfunn, for eksempel ved å flytte kapital fra olje, gass og kull til fornybar energi.

Verdens største statlige investeringsfond

Våre felles sparepenger i Oljefondet, som formelt heter Statens pensjonsfond utland (SPU), er verdens største statlige investeringsfond. Pengene kommer fra olje- og gassproduksjon i Norge og spares i fondet, slik at verdiene også blir delt med framtidige generasjoner.

Det er Finansdepartementet og Stortinget som bestemmer over fondet og hvordan sparepengene skal investeres. Oljefondet er investert i tusenvis av selskaper i mer enn 70 land og er derfor en viktig del av Norges globale påvirkning på natur og miljø.

To unge elefanter hilser på hverandre ved å tvinne snabler.
Dagens investeringer bidrar til at den globale temperaturøkningen vil overstige 1,5 grader, noe som vil ha katastrofale følger for natur og samfunn. Elefanten er én av dyreartene som påvirkes av klimaendringene.

Du kan påvirke din egen pensjonssparing

Pensjonssparingen din er med på å forme fremtiden for deg som pensjonist, og generasjonene som kommer etter deg. Pensjonssparingen din utgjør faktisk en stor del av ditt eget CO2-utslipp.

Arbeidsgiveren din velger pensjonsselskap, og det er dette selskapet som i stor grad bestemmer hvordan pensjonspengene dine skal plasseres. Du kan gjøre pensjonssparingen din mer bærekraftig ved å stille spørsmål og krav til arbeidsgiveren din og pensjonsselskapet ditt. Du kan spørre om hvordan de jobber med bærekraft og hvilke kriterier for miljø og klima de bruker når de bestemmer hvordan pengene skal investeres. Du kan også spørre om hvilke muligheter du har til å påvirke din egen pensjonssparing.

Slik kan du bidra

 • Spør arbeidsgiveren din eller pensjonsselskapet hvordan pensjonspengene dine investeres.
 • Utfordre pensjonsselskapet ditt til å utvikle spareløsninger som ikke skader klimaet og naturen, men heller bidrar til mer fornybar energi og beskyttelse av naturressursene.
 • Fortell en venn om hvordan sparepengene våre påvirker klima og natur.
 • Bruk stemmeretten!
 • Støtt WWFs arbeid ved å bli WWF-fadder.

Dette gjør WWF

Oljefondet må investere mer i fornybar energi

En kraftig global utbygging av fornybar energi er avgjørende for den nødvendige omstillingen til et bærekraftig samfunn, der naturen blir ivaretatt.

WWF ønsker at Oljefondet skal være best mulig posisjonert til å ta del i verdiskapingen når verden nå går fra olje, gass og kull til fornybare energikilder. I dag skjer en betydelig del av utviklingen innen fornybar energi i selskaper som ikke er på børs. Dette kalles unotert infrastruktur og er en type investeringer Oljefondet ikke har lov til å gjøre i dag.

WWF jobber for at Stortinget skal gi Oljefondet mandat til å investere i unotert infrastruktur, slik at fondet kan øke investeringene sine i fornybar energi.

Mindre kull og olje, mer sol og vind

WWF mener at investeringer må vris bort fra fossil energi som kull og olje, til fornybar energi som vind og sol. Det betyr at investorene selger seg ut av selskaper som vil fortsette med for eksempel kullkraft og heller investerer mer i selskaper som for eksempel satser på fornybar energi, energieffektivisering eller utslippsfri transport.

WWF jobber for at investorer skal investere i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

Beskytt naturen

Over hele verden må natur vike for menneskenes behov. På bare 40 år er verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, krypdyr og amfibier mer enn halvert på grunn av menneskers enorme ressursforbruk og inngripen.

Sparepengene våre må investeres slik at de bidrar til å beskytte naturmangfoldet og bekjemper forurensning og overforbruk av ressurser.

WWF jobber for at investorer og banker skal ha systemer for å hindre at natur ødelegges eller settes i fare når de investerer i eller låner ut penger til selskaper eller prosjekter.

Dette har skjedd

 • April 2019

  WWF deltar på høring om forvaltningen av Oljefondet og argumenterer for hvorfor fondet bør investere mer i infrastruktur for fornybar energi, utelukke hele olje- og gassektoren og utelukke selskaper som bygger nye kullkraftverk. Se høringsinnspillet her (PDF).

 • Mars-April 2019

  Regjeringen foreslår å selge Oljefondet ut av noen olje- og gasselskaper, utelukke flere kullsselskaper og endelig åpne for at fondet skal kunne investere i infrastruktur for fornybar energi. WWF har jobbet for å få gjennom disse forslagene i flere år. Forslagene skal nå behandles av Stortinget, og WWF ber Stortinget forbedre og forsterke forslagene.

 • Juni 2018

  Stortinget ber regjeringen om å utarbeide et konkret forslag til mandat for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi og å vurdere kullkriteriene.

 • Mai 2018

  WWF, Framtiden i våre hender og Greenpeace deltar sammen på høring om forvaltningen av Oljefondet og argumenterer for hvorfor fondet bør investere i infrastruktur for fornybar energi (pdf) og at kullkriteriet må evalueres (pdf).

 • Januar 2018

  WWF-rapport (pdf) avdekker at norske investorer har plassert 150 milliarder kroner i selskaper som har tillatelse til å lete etter olje og gass eller drive gruvevirksomhet i UNESCOs verdensarvområder.

 • Desember 2017

  Storebrand ekskluderer selskaper som planlegger eller bygger nye kullkraftverk.

 • Mai 2017

  WWF, Framtiden i våre hender, Greenpeace og Kirkens Nødhjelp deltar sammen på høring om forvaltningen av oljefondet og argumenterer for hvorfor oljefondet bør investere i infrastruktur for fornybar energi (pdf).

 • Desember 2016

  WWF avdekker i en rapport (pdf) at oljefondet og andre norske investorer er investert i selskaper som planlegger eller bygger nye kullkraftverk. WWF foreslår at investorer selger seg ut av selskaper som bygger nye kullkraftverk.

 • April 2016

  WWF, Framtiden i våre hender, Greenpeace og Kirkens Nødhjelp deltar sammen på høring om forvaltningen av oljefondet og argumenter for hvorfor oljefondet bør investere i infrastruktur for fornybar energi (pdf).

 • November 2015

  WWF lanserer en webkalkulator som viser de potensielle klimagevinstene ved at oljefondet - og andre investorer - investererer i infrastruktur for fornybar energi.

 • Juni 2015

  Stortinget vedtar at oljefondet ikke skal være investert i gruveselskaper og kraftprodusenter som får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra kullvirksomhet, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kull. Andre store norske investorer legger seg på samme linje. Disse kriteriene er basert på WWFs opprinnelige forslag.

  Stortinget vedtar også at selskaper som gjennom handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser, kan ekskluderes.

 • Mai 2015

  WWF, Framtiden i våre hender og Greenpeace deltar sammen på høring om forvaltningen av oljefondet og presenterer forslaget om kulluttrekk.

 • Mai 2015

  Sammen med andre miljøorganisasjoner som Greenpeace og Framtiden i våre hender, lanserer WWF en global kampanje for at oljefondet skal ut av kull og leverer 50.000 underskrifter som blir levert til stortingspolitikerne.

 • November 2014

  Pensjonsselskapet KLP selger seg ut av gruve- og kraftselskaper som får 50 prosent eller mer av inntektene sine fra kullvirksomhet og øker samtidig sine investeringer fornybar energi.

 • Oktober 2014

  WWF viser i en rapport de enorme klimagevinstene dersom oljefondet og andre investorer satser på infrastruktur for fornybar energi.

 • Oktober 2013

  WWF tar initiativ til et brev til regjeringen v/ statsminister Erna Solberg, hvor vi ber SPU satse på fornybar energi. Brevet blir signert av en bred allianse av aktører: Investorer (KLP, Storebrand, Umoe), selskaper (Scatec), NGOer (Framtiden i våre hender, Greenpeace, Zero, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norsk klimastiftelse, Oslo katolske bispedømme og Utviklingsfondet.

 • 2013

  WWF Verdens naturfond begynner å jobbe målrettet med oljefondet for at oljefondet skal redusere investeringer i kull, olje og gass og øke investeringer i fornybar energi.

 • 2004

  Stortinget vedtar enstemmig etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland. Samtidig blir Etikkrådet opprettet.

 • 1990

  Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, blir etablert.

Kontakt WWF