WWFs styre og vedtekter

WWF Verdens naturfond er en stiftelse, med et styre som består av ni medlemmer.

Styremedlemmer

Styremedlemmene velges av rådet, med unntak av de ansattes representant og ansattes vararepresentant, som velges av sekretariatets allmøte.


Styremedlemmene er:

 • Erik Osmundsen (leder)
 • Nina Frisak (nestleder)
 • Dagfrid Forberg
 • Erik Abild
 • Gry Larsen
 • Norith Eckbo
 • Petter Gulli
 • Sundeep Singh
 • Stefano Esposito (ansattes representant, vara Silje Sørfonn Moe)

WWFs vedtekter

Vedtatt av Representantskapsmøtet 14.04.05. Endret av: Landsmøtet 07.02.06, ekstraordinært landsmøte 26.02.07, Landsmøtet 28.09.2010, styret 12.12.11 – formell endring for å bringe vedtektene i overensstemmelse med stiftelsesloven, ekstraordinært landsmøte 08.04.14.

Paragraf 1: Rettssubjekt og grunnkapital
WWF Verdens naturfond er en stiftelse, og er registrert i Brønnøysundregistrene under navnet Stiftelse WWF Verdens naturfond. Stiftelsesdatoen er 14. desember 1970. Stiftelsen har sitt sete i Oslo. Grunnkapitalen er 1 000 000 kroner.

Paragraf 2: Formål
WWF Verdens naturfond er en frittstående natur- og miljøvernorganisasjon. Organisasjonen skal arbeide for å sikre det biologiske mangfold, herunder vern av arter og deres livsmiljø.

 • WWF Verdens naturfond skal medvirke til at utnyttelsen av naturressursene ikke overskrider naturens bæreevne.
 • WWF Verdens naturfond skal drive informasjons- og holdningsskapende arbeid for å øke kunnskap om og forståelse for verdien av naturvern og en bærekraftig naturforvaltning.
 • WWF Verdens naturfond skal påvirke politiske myndigheter, forvaltning og næringsliv til å integrere natur- og miljøvernhensyn i sine planer, beslutninger og sin virksomhet.
 • WWF Verdens naturfond skal samle inn, administrere og fordele midler til vitenskapelig arbeid, naturverntiltak og utviklingstiltak.
 • WWF Verdens naturfond skal for å oppnå sine mål søke et bredt samarbeid med myndigheter, forvaltning, næringsliv, organisasjoner og lokalbefolkning.
 • WWF Verdens naturfond skal samarbeide med andre naturvernorganisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, i de saker som kan fremme WWFs formål og virke.
 • WWF Verdens naturfond har nært samarbeid med WWF International. Samarbeidet er regulert i en egen avtale. (Siste gjeldende datert 18. juni 1997.)

Paragraf 3: Finansiering
Stiftelsens virksomhet finansieres ved innsamlede midler, direkte bidrag eller eget inntektsarbeid i regi av stiftelsen eller på oppdrag fra stiftelsen. Stiftelsen skal bruke sine midler i forbindelse med realiseringen av de formålene som er fastsatt i disse vedtektene. Stiftelsens regnskap revideres av en statsautorisert revisor.

Paragraf 4: Stiftelsens organer
Stiftelsen skal ha et styre og et råd.

Paragraf 5: Styret
Styret er stiftelsens øverste organ og har ansvar for at stiftelsen forvaltes tilfredsstillende i henhold til formålsparagrafen, stiftelsesloven og andre gjeldende lover og bestemmelser.

 • Styret tilsetter generalsekretær og fastsetter instruks og lønn for denne.
 • Styret skal velge tre medlemmer til stiftelsens råd, dog skal WWF International kunne utpeke ett av disse tre medlemmene (jf paragraf 6).
 • Styret skal ivareta WWF Verdens naturfonds forpliktelser og interesser overfor WWF International.
 • Styret skal oppnevne medlemmer til styrer for fond og legater.
 • Styret skal godkjenne årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning.
 • Styret skal vedta strategier, planer og budsjetter for alle relevante virksomhetsområder, herunder fag, politikk, organisasjon, personalforvaltning, økonomi, kommunikasjon m.m.
 • Styret skal behandle regelmessige beretninger og regnskapsoversikter.
 • Styret fastslår hvilke kompetansekriterier som skal legges til grunn ved valg av nye styremedlemmer og for gjenvalg av sittende styremedlemmer.

Sammensetning

 • Styret skal bestå av personer med særlig kompetanse på ulike områder av strategisk betydning for stiftelsens formål og drift. Styret består av ni medlemmer. Styret velger åtte styremedlemmer med de begrensninger som følger av rådets mandat (jf paragraf 6). Ett styremedlem, med vararepresentant, velges av de ansatte i allmøte.
 • Medlemmene velges for to år av gangen. Sammenhengende funksjonstid kan være maksimalt åtte år.
 • Nestleder i styret velges av og blant styrets medlemmer for to år av gangen.

Styremøtet

 • Møtet innkalles når styreleder eller generalsekretær finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever det.
 • Innkalling gjøres ordinært med minst to ukers skriftlig varsel. Saksliste skal følge innkallingen. Ekstraordinære møter kan innkalles på kortere varsel.
 • Det føres møteprotokoll, som skal undertegnes av styreleder og godkjennes av styret.
 • Forslag til protokoll sendes styremedlemmene senest to uker etter møtet.

Vedtakskompetanse

 • Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Paragraf 6: Stiftelsens råd
Stiftelsen skal ha et råd bestående av fire medlemmer, hvorav ett medlem velges av de ansatte og tre medlemmer blir utpekt av styret. Styret utpeker rådets leder. WWF International skal ha rett, men ikke plikt, til å utpeke ett av de styreutnevnte rådsmedlemmene, og vedkommende skal i så fall være rådets leder. WWF Internationals rett til å utpeke rådets leder er ment å være en sikkerhetsmekanisme ved konflikt mellom styret og administrasjonen. Rådet skal bestå av personer med særlig kompetanse på ulike områder av strategisk betydning for stiftelsens formål og drift. Generalsekretær eller et styremedlem kan ikke velges til medlem av rådet, og maksimalt én ansatt kan sitte i rådet. Funksjonstiden for et medlem av rådet er to år, og medlemmer kan gjenvelges i inntil to perioder.

Rådets oppgaver

 • Fremme nye kandidater til styret, vurdere om uttredende styremedlemmer skal fremmes for gjenvalg, samt fremme forslag om forkortelse av et styremedlems funksjonstid (jf. § 29 i stiftelsesloven). Alle ansatte, styremedlemmer og rådsmedlemmer kan fritt komme med forslag til styrekandidater til rådet. Rådet vurderer forslagene og lager en innstilling som presenteres styret for vedtak, inkludert forslag om kandidat til styreledervervet. Styret kan velge å godkjenne innstillingen eller fremme og velge alternative kandidater. Dog må minst to av kandidatene i rådets forslag til nytt styre velges.
 • Vurdere om stiftelsens formål fremmes i samsvar med vedtektene. Godkjenne vedtektsendringer og foreslå hensiktsmessige vedtektsendringer for styret.
 • Velge revisor.

Rådets møte

 • Møte i rådet holdes ordinært to ganger årlig. Ekstraordinært rådsmøte kan holdes når rådets leder eller styreleder eller generalsekretær finner det nødvendig, eller når to av rådets medlemmer krever det.
 • Innkalling gjøres med minst to ukers skriftlig varsel. Saksliste skal følge innkallingen.
 • Det føres møteprotokoll, som skal undertegnes av rådets medlemmer.
 • Rådets beslutninger i godkjent møteprotokoll sendes styret minimum en måned etter avholdt møte.

Vedtakskompetanse

 • Rådet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Paragraf 7: Generalsekretær
Generalsekretæren forestår den daglige driften av WWF Verdens naturfond og rapporterer til styret. Generalsekretær møter i styret med tale- og forslagsrett.

Paragraf 8: Signatur
WWF Verdens naturfond forpliktes ved underskrift av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Paragraf 9: Vedtektsendringer
Vedtak om å endre vedtektene fattes av rådet, etter forslag fra styret, med to tredels flertall av alle rådsmedlemmer. Styrets forslag om vedtektsendringer skal ha tilslutning fra to tredeler av styret i et styremøte hvor alle deltar i behandlingen av forslaget.

Paragraf 10: Oppløsning
Oppløsning av WWF Verdens naturfond kan finne sted når organisasjonen ikke er i stand til å oppfylle sitt formål, når det økonomiske grunnlaget ikke er til stede, eller når forpliktelsene overfor WWF International etter avtale (sist gjeldende 18. juni 1977) ikke kan overholdes. Oppløsning krever vedtak i rådet med to tredels flertall av alle medlemmene, etter forslag fra styret. Styrets forslag skal ha tilslutning fra to tredeler av styret i et styremøte hvor alle deltar i behandlingen av forslaget.Ved oppløsning skal WWF Verdens naturfonds midler tilfalle WWF International.

Henvendelser til styret kan rettes til:

Fant du det du lette etter?