Oransje og svart sommerfugl (Monark) på gul blomst

Etiske retningslinjer

WWF Verdens naturfond skal praktisere og fremme de beste mulige etiske standarder innen alt vårt arbeid.

Code of Ethics and Conduct

Vi skal bruke våre ressurser – både menneskelige og økonomiske – på en måte som samsvarer med standarder og forskrifter som støttes av FN og internasjonale organisasjoner. WWF vil også bekjempe korrupsjon og økonomiske misligheter.

Med verden som arbeidsplass, driver WWF viktige miljøprosjekter også i land som fortsatt er i utvikling når det gjelder offentlig administrasjon og sivilt samfunn. Her kan utfordringer knyttet til bedrageri og korrupsjon dessverre være store.

Åpenhet og nulltoleranse

WWF forplikter seg til å forebygge og umiddelbart reagere på alle former for diskriminering, mobbing, seksuell trakassering og vold på arbeidsplassen som ansatte utviser mot andre ansatte, eller mot personer vi som ansatte kommer i kontakt med. For eksempel partnere, støttespillere, frivillige, praktikanter eller interessenter (se kap. 4 i Discrimination and harassment free WWF).

Klageordning ved brudd på WWFs Social Polices

For å styrke gjennomføringen av WWFs Social Polices, er det blitt opprettet en funksjon for å motta og besvare klager fra lokalbefolkning eller andre som måtte bli berørt av WWFs arbeid med miljø og natur. Riktig og effektiv behandling av klager bidrar til å løse konflikter, fremme gjensidig forståelse, styrke ansvarlighet og gir grunnlag for økt samarbeid.

Slik klager du. Den samme informasjonen ligger offentlig tilgjengelig på wwf.panda.org og deles med alle som arbeider i WWFs programmer og prosjekter.

WWF-nettverket har lenge hatt regler for påkrevd opptreden, Code of Conduct, og WWF i Norge har i tillegg hatt egne etiske regler, Code of Ethics. WWF-nettverket har også tydeliggjort sin nulltoleranse for bedrageri og korrupsjon med særskilte retningslinjer: Fraud and Corruption Prevention and Investigation Policy.

Vi er godt kjent med de negative konsekvensene som bedrageri og korrupsjon fører med seg. Slike ulovligheter rammer menneskene som vi samarbeider med, og naturressursene som vi forsøker å beskytte. Ikke minst fører det til misbruk av verdifulle midler som er satt av til viktig miljøarbeid.

Retningslinjene er skrevet på engelsk fordi WWF i Norge har engelsktalende ansatte. I tillegg deler vi våre etiske retningslinjer med partnere internasjonalt.

Dokumenter for nedlasting

Internasjonalt

Norge

Kontakt WWF: