Tiden inne for mer fornybar energi i Oljefondet | WWF Norway

Tiden inne for mer fornybar energi i OljefondetPosted on 03 May 2018
På tide å la Oljefondet investere mye mer i fornybar energi, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond Bård Vegard Solhjell.
© Marius Nyheim Kristoffersen
- Nå må Stortinget si ja til å la Oljefondet investere mye mer i fornybar energi som vindmøller og solparker, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell.

- Tiden er inne for at Stortinget lar Oljefondet øke sine investeringer i fornybar energi. Verden er i gang med en enorm omstilling, hvor mesteparten av energien vil lages med fornybare i stedet for fossile kilder. I fornybar energi ligger både gode investeringsmuligheter og muligheten til å redusere klimarisikoen til Oljefondet, sier Bård Vegar Solhjell.

Ny debatt, lang forhistorie
Denne våren skal Stortinget igjen diskutere om Oljefondet skal kunne investere i såkalt unotert infrastruktur, det vil si vindmøller, solparker og andre prosjekter som ikke kan kjøpes på børs. Denne uka er det høring i finanskomiteen. Dette forslaget har vært diskutert, vurdert og utredet i årevis. WWF har sammen med andre aktører kjempet for dette i lang tid. Hovedgrunnen er enkel: En stor del av utviklingen i fornybar energi skjer i selskaper og prosjekter som ikke er børsnotert. En åpning for å investere i unotert infrastruktur vil derfor gi fondet større investeringsmuligheter i fornybar energi.

Tidslinje: Veien mot fornybar energi i Oljefondet

Også finansielle grunner for fornybar energi
I denne saken går de miljømessige argumentene hånd i hånd med de langsiktige finansielle argumentene. Faginstanser som ekspertgruppen som Finansdepartementet selv utnevnte i 2015, Norges Bank, Finans Norge og KLP argumenterer for at langsiktige investorer som Oljefondet er godt egnet for investeringer i unotert infrastruktur. Denne typen investering gir langsiktig og stabil avkastning som svinger mindre i forhold til aksjer og obligasjoner og bidrar derfor til å spre risiko.
- Det er gledelig at Finansdepartementet nå åpner døren for å la Oljefondet investere i unotert infrastruktur for fornybar energi. Departementet ønsker imidlertid igjen å vurdere saken. Våre viktigste innspill til finanskomiteen er at denne saken er så nøye utredet at Stortinget kan be om et forslag til mandat, sier Bård Vegar Solhjell.

Les høringsinnspill om hvorfor Stortinget nå må si ja til mer fornybar energi i Oljefondet
 
Må bli stort nok
Det er viktig at mandatet blir stort nok, slik at investeringene i fornybar energi kan bli en del av fondets strategi og brukes blant annet til å redusere fondets klimarisiko. Slike investeringer er også viktige bidrag for å nå klimamålene og skape en bærekraftig utvikling for både mennesker og natur.
- Våre felles sparepenger skal komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fordi fondet er så langsiktig og investert i tusenvis av selskaper over hele verden, er fondets verdier nært knyttet sammen med utviklingen i verdensøkonomien. Eksperter viser at det beste scenariet for verdensøkonomien og den finansielle stabiliteten er å begrense temperaturøkningen til godt under 2 grader. Det er derfor i fondets egeninteresse at verden når de klimamålene vi har satt oss, sier Solhjell.

WWF-rapport fra 2015: Hvis Oljefondet får lov til å investere direkte i fornybar energi, kan det spare klimautslipp tilsvarende 35 ganger Norges årlige utslipp.
 
Må stramme inn kullkriteriet
Hvis verden bygger mer kullkraft, klarer vi ikke å nå klimamålene i Paris-avtalen. Siden 2015 har Oljefondet utelukket mange kullselskaper, men flere selskaper som har betydelig kullvirksomhet fortsatt gjenstår i portefølje.
- At fondet er investert i selskaper som bygger nye kullkraftverk, kan ikke være i tråd med Stortingets intensjon da dette kriteriet ble vedtatt. WWF mener at det såkalte kullkriteriet må strammes inn, sier Bård Vegar Solhjell.

Les høringsinnspill om hvorfor Oljefondet må ut av selskaper som bygger nye kullkraftverk
 
Fakta
  • I 2017 var mer enn 50 prosent av alle transaksjoner i markedet for unotert infrastruktur knyttet til prosjekter for fornybar energi, for eksempel sol- og vindkraft. Restene kan omfatte sektorer som transport, telekommunikasjon, vannforvaltning osv.
  • Over halvparten av alle de største pensjonsfondene i OECD investerer i infrastruktur. Investorer som de svenske AP-fondene, som forvalter kapital for Sveriges statlige pensjonssystem, dansk PensionDanmark og det store nederlandske pensjonsfondet ABP investerer i infrastruktur.
  • Analyser fra blant annet Oxford og Cambridge viser at hvis verden klarer å begrense temperaturøkningen til godt under 2 grader, vil dette gi det beste scenariet for verdensøkonomien og den finansielle stabiliteten.