Norsk natur trenger flere ulver | WWF Norway

Norsk natur trenger flere ulverPosted on 15 December 2014
Ulven må få leve i større deler av landet, og i områder som er egnet for rovdyr. WWF-Norge, sammen med Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr, foreslår derfor en kraftig utvidelse av ulvesonen slik at 14,3 prosent av norsk natur kan åpnes for å ha ulv.
© Chris Martin Bahr/WWF
Når Stortinget skal bestemme hvor mange ulv som skal leve i norsk natur, bør de minst femdoble antallet ulver. Dagens altfor lave bestandsmål gjør at ulven er kritisk truet av utryddelse i Norge.
 
WWF, sammen med Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr, krever at Norge gir et anstendig bidrag til at den skandinaviske ulvebestanden blir levedyktig. I dag lever det bare cirka 30 helnorske ulver i norsk natur.

Les organisasjonenes felleskronikk i Dagbladet her.
 
– Det nye norske bestandsmålet må være på 15-20 familiegrupper av ulv, der minimum 15 revir i sin helhet skal ligge i Norge. Det vil bety at det kan leve mellom 150-200 ulver i norsk natur. Alene er ikke dette nok til at bestanden er levedyktig, men sammen med en framtidig svensk bestand på pluss 400 ulv, kan det være et anstendig norsk bidrag til en mer levedyktig bestand av ulv i Skandinavia, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge.
 
I dag er bestandsmålet på bare tre helnorske valpekull i året, og dette målet har vært nådd de siste fire årene. I 2015 skal regjeringen legge fram forslag til nytt bestandsmål for ulv for Stortinget, og har bedt om innspill.

– Utvid ulvesonen
Dagens politikk tillater ikke at ulv etablerer seg (stifter familie og får valper) utenfor ulvesonen. Dagens ulvesone utgjør bare 5,5 prosent av Norges landareal, og finnes i deler av Hedmark, deler av Akershus, og hele Oslo og Østfold.
 
– Ulven må få leve i større deler av landet, og i områder som er egnet for rovdyr. Vi foreslår derfor en kraftig utvidelse av ulvesonen slik at 14,3 prosent av norsk natur kan åpnes for å ha ulv. I vårt forslag til ulvesone vil de områdene hvor ulven naturlig vandrer til inkluderes, samtidig som vi tar hensyn til reindrift og områder med mye sau på beite. Vi har plass til både rovdyr og dyr på utmarksbeite i Norge, sier Jensen
 
I høyre spalte kan du se kart over WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr sitt forslag til ny ulvesone.
 
Håper ministeren ønsker ulven velkommen
Forslaget fra de tre organisasjonene innebærer at deler av Hedmark, deler av Akershus, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder blir inkludert i ny forvaltningssone for ulv. Det betyr at ulvesonen vil utgjøre 14,3 prosent av Norges areal, mot dagens 5,5 prosent.
 
– Vi håper sørlendingene og klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil ønske ulven velkommen til Sørlandet, på samme måte som Oslo-folk har ønsket ulven velkommen i Østmarka, sier Jensen.
 
Ulven er oppført som kritisk truet på Norsk rødliste for arter. Dagens bestandsmål er så lavt at den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden holdes nede på et kunstig lavt nivå. I dag har vi som kjent kun ca. 30 helnorske ulver.  I Sverige finnes det ca. 320 ulver, og ca. 50 individer lever på grensen mellom Norge og Sverige. Ulv er også listet som truet på den svenske rødlisten over arter.
 
– Et beskjedent krav
Etter å ha vært utryddet i nesten 200 år, har ulven kommet tilbake til Danmark. Danske myndigheter legger opp til at de skal ha plass til cirka 100 ulv i dansk natur.
 
– Hvis Danmark har plass til 100 ulv, har vi definitivt plass til 150 – det er egentlig et beskjedent krav, sier Jensen.
 
Ulven hører naturlig hjemme i norsk natur, og store deler av Norge er gode leveområder for ulven. Ulv er også bra for naturen; den er viktig for velfungerende økosystemer. Arten spiller en sentral rolle øverst i næringskjeden, og lever av hjortedyr, og påvirker blant annet rødrev og bever. Uten store rovdyr har vi ikke intakte økosystemer. Mennesker deler naturen med andre arter, og i likhet med all annen natur, har ulven også en stor egenverdi.
 
Internasjonale og nasjonale forpliktelser
Norge har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på ulven i henhold til Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. I Norge har ulven vært fredet siden 1971, og forvaltes i henhold til reglene i naturmangfoldloven. Loven sier at arter og deres genetiske mangfold skal bevares på lang sikt, og at artene skal forekomme i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Det er derfor ikke lov å fatte vedtak som innebærer stor risiko for at arten blir utryddet fra Norge.
 
 
Ulven må få leve i større deler av landet, og i områder som er egnet for rovdyr. WWF-Norge, sammen med Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr, foreslår derfor en kraftig utvidelse av ulvesonen slik at 14,3 prosent av norsk natur kan åpnes for å ha ulv.
© Chris Martin Bahr/WWF Enlarge
Forslaget til ny og utvidet ulvesone fra WWF-Norge, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr innebærer at deler av Hedmark, deler av Akershus, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder blir inkludert i ny forvaltningssone for ulv. Det betyr at ulvesonen vil utgjøre 14,3 prosent av Norges areal, mot dagens 5,5 prosent.
© WWF-Norge/Pablo Izquierdo Enlarge