Norge har lang vei å gå for å nå FNs bærekraftmål | WWF Norway

Norge har lang vei å gå for å nå FNs bærekraftmålPosted on 14 July 2017
En ny norsk rapport viser at Norges innsats må trappes betydelig opp dersom vi skal nå bærekraftmålene her hjemme - deriblant målet om å redde livet i havet.Her fra Toliara på Madagaskar, hvor lokalsamfunn er svært avhengige av marine ressurser.
© WWF-Norway / Anne Martinussen
FNs høynivåmøte om bærekraftig utvikling i New York er i ferd med å gå gjennom den globale innsatsen for blant annet å utrydde fattigdom og redde livet i havet. En ny norsk rapport viser at Norges innsats må trappes betydelig opp dersom vi skal nå bærekraftmålene her hjemme.
 
Den 10-19. juli er 6.000 delegater fra 193 land samlet i New York for gjøre opp status når det gjelder hvor langt verden er kommet med å levere på FNs bærekraftmål. De 17 målene ble vedtatt i 2015 og slår fast at man blant annet skal utrydde fattigdom, stanse klimaendringene, stoppe tapet av naturmangfold, og forvalte livet i havet bærekraftig innen 2030.
 
– Målene er ambisiøse, men helt nødvendige. Dersom vi skal nå dem, trengs en stor internasjonal dugnad. Vi ser allerede tendenser til at den har startet, og vi håper at norske myndigheter er klare til å ta en enda mer tydelig rolle, sier Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver i WWF Verdens naturfond.
 
Norge har store utfordringer på miljøfeltet
Sammen med Forum for Utvikling og Miljø og rundt 50 norske organisasjoner, har WWF skrevet rapporten «Sytten mål, én fremtid» om Norges bidrag for å nå bærekraftmålene. Rapporten er en oppdatering av organisasjonenes innspill i fjor, og tar for seg de tiltakene som gjenstår dersom Norge skal nå bærekraftmålene.
 
Rapporten viser at Norge har en lang vei å gå, spesielt innen de miljørelaterte målene, og kommer med anbefalinger til tiltak både nasjonalt og globalt. Den peker blant annet på at klimautslippene i Norge er altfor høye og bidrar til farlige klimaendringer som vil være veldig skadelig for verdens utvikling. Samtidig har nasjonen Norge et høyt forbruk som per dags dato ikke er bærekraftig.
 
Innsats for å redde livet i havet må trappes opp
Bærekraftmål 14 omhandler livet i havet og er et av målene som behandles denne uken i New York. Rapporten kommer med en rekke anbefalinger til hvordan Norge kan øke innsatsen.
 
– Norge har blant annet et globalt ansvar for å ta vare på de unike havområdene vi er så heldige å ha innenfor våre grenser. Samtidig har vi kompetanse innen havforvaltning som er helt i verdenstoppen. Norge bør derfor bli det ledende landet for bærekraftmålet om livet i havet. Men da må vi trappe opp arbeidet, sier Lindebjerg.
 
I vår lanserte regjeringen en stortingsmelding om havet i utenrikspolitikken. Meldingen inneholder nye tiltak, blant annet mot marin forsøpling.
 
– Meldingen er et skritt i riktig retning, men vi er fortsatt ikke i nærheten av å benytte oss av det potensialet Norge har for å bidra til bedre havforvaltning globalt, sier Lindebjerg.
 
WWF har derfor foreslått at det opprettes et nytt norsk internasjonalt havinitiativ som skal bidra til bærekraftig forvaltning og reduksjon av de største truslene mot livet i havet – deriblant overfiske, havforsuring og marin forsøpling.  Antall levende organismer i havet er blitt redusert med nesten 40 prosent de siste 40 årene, ifølge WWFs Living Planet report.
 
Må lære av de beste og mest ambisiøse
WWF er tilstede på møtet i New York med en internasjonal delegasjon, og arbeider for å få på plass større enighet og forpliktelser mellom FNs medlemsland for å bekjempe klimaendringer, stanse tapet av naturmangfold og redde livet i havet.
 
WWFs gjennomgang av landenes rapportering til FN-møtet viser at flere land har fått på plass nasjonale handlingsplaner og kontrollkomiteer som skal sikre oppnåelse av bærekraftmålene.
 
– Det er i ferd med å bygges en viktig egendrivkraft rundt bærekraftmålene globalt. Vi forventer nå at Norge lærer av de beste og mest ambisiøse, sier Lindebjerg.
 
En ny norsk rapport viser at Norges innsats må trappes betydelig opp dersom vi skal nå bærekraftmålene her hjemme - deriblant målet om å redde livet i havet.Her fra Toliara på Madagaskar, hvor lokalsamfunn er svært avhengige av marine ressurser.
© WWF-Norway / Anne Martinussen Enlarge