Dykker observerer døde haier på havbunnen, alle har fått hai-finnene kuttet av og er blitt kastet levende overbord for å drukne.

Ulovlig fiske og overfiske

Vi tømmer havet for fisk i en hastighet verden ikke har sett maken til. WWF jobber for å hindre ulovlig fiske, overfiske og bifangst.

Derfor jobber WWF mot overfiske og ulovlig fiske

Havet er vårt matfat

Fisk og annen sjømat utgjør livsgrunnlaget for kystsamfunn verden over. Tre milliarder mennesker har i dag fisk og annen sjømat som en viktig næringskilde og havet vil være en stadig viktigere matkilde etter hvert som verdens befolkning øker.

Havet tømmes for fisk

Havet har nådd sin smertegrense. I dag er 93 prosent av verdens fiskebestander overbeskattet eller fullt utnyttet. Mange bestander nærmer seg kollaps på grunn av for stort press på fiskeressursene.

Truede arter kan dø ut

Moderne fiskeutstyr er svært effektivt. Når det fiskes, får utstyr som for eksempel snurpenot og trål med seg en rekke uønskede arter. Slik bifangst rammer ofte sårbare og truede dyr, som havskilpadder, haier, hvaler, seler, delfiner og sjøfugl.

Enkelte truede arter er også utsatt for målrettet ulovlig fiske. Finner blir ofte kuttet av levende hai for bruk i haifinnesuppe og skall av havskilpadder ender opp som brilleinnfatning og suvenirer.

Hva gjør WWF for et mer bærekraftig fiskeri?

WWF jobber verden over for en bærekraftig fiskeindustri ved å redusere overfiske, minimere bifangst, bygge opp igjen utrydningstruede bestander, bekjempe ulovlig fiske og legge om fiskeriforvaltningen til å ta bedre vare på alle arter og leveområder i havet.

WWF jobber blant annet for at globale og regionale fiskeriforvaltningsmyndigheter skal stanse ulovlig fiske og å fjerne skadelige subsidier.

Her i hjemme jobber vi blant annet for at regjeringen skal få på plass gjenoppbyggingsplaner for truede norske arter som hummer, kysttorsk, pigghå og håbrann.

I tillegg jobber vi for at alle land, inkludert Norge, skal komme med tydelige forpliktelser i internasjonale avtaler om å ta vare på dyreliv og leveområder, og for at forpliktelsene skal bli fulgt opp i praksis.

I løpet av 2022 skal verdens land bli enige om en ny avtale for å ta vare på naturmangfoldet på land og i havet. WWF jobber for at denne avtalen skal bli ambisiøs og forpliktende.

Marint vern er avgjørende for at naturen til havs skal kunne bevares. WWF kjemper for å verne 30 prosent av norske havområder innen 2030, som et ledd i å kunne oppnå 100 prosent bærekraftig forvaltning av norske havområder.

Haien er utsatt for overfiske som ofte er uregulert og ulovlig. Haifinnene er ettertraktet som hovedingrediens i "haifinnesuppe". I tillegg rammes den ofte av bifangst - det vil si at den havner i garn som egentlig var ment for annen fisk.

Haien - en av de mest truede dyregruppene

Hvert år dør mer enn 100 millioner haier på grunn av fisket etter haifinner.

I deler av Asia er haifinnesuppe en delikatesse, noe som fører til høye priser på finnene og et betydelig overfiske av hai.

I dag er mer enn en tredel av alle verdens haier og skater utrydningstruet!

Også langs norskekysten er situasjonen dramatisk for en del av haiene.

Finnes det bærekraftig sjømat?

Heldigvis er en del fiskerier vitenskapelig definert som miljømessig bærekraftige.

WWFs sjømatguide er et forbrukerverktøy som gir deg en enkel oversikt over hvilken sjømat du bør spise og ikke. Bak disse anbefalingene ligger det grundige vurderinger og analyser.

For hver vurdering i sjømatguiden gjøres det:

 1. Et dypdykk i hva som er gjeldende status for arten eller bestanden fra forskningens side. I Norge baserer vi den kunnskapen på hva Havforskningsinstituttet legger frem av fakta og kvoteråd, samt kvoteråd som kommer fra det internasjonale havforskningsrådet ICES.
 2. En vurdering av forvaltningen av den spesifikke arten eller bestanden i de ulike farvannene det fiskes i. Vi gjør også en vurdering av forvaltningspraksisen i de landene som fisker på arten eller bestanden.
 3. En vurdering av miljøpåvirkningen fra de ulike fiskemetodene som brukes, inkludert bifangst.

Hva kan du gjøre for å hjelpe livet i havet?

 • Bli havfadder! WWF jobber for at ingen flere arter skal dø ut. Ditt bidrag støtter oss i denne kampen.
 • Bruk WWFs sjømatguide når du handler fisk og annen sjømat.
 • Stem på partier som vil bekjempe klimaendringer, verne viktige havområder, stanse utdelingen av lisenser for oljeboring og stanse prosessen for utvinning av havbunnsmineraler.
 • Ikke kaste plast i naturen.

WWF jobber for:

 • at norske myndigheter skal gjøre fisket i Norge mer bærekraftig ved å redusere overfiske, bygge opp igjen utrydningstruede bestander, bekjempe ulovlig fiske og legge om fiskeriforvaltningen til å ta bedre vare på alle arter og leveområder i havet.
 • at det skal utvikles bedre fangstmetoder for å unngå bifangst.
 • å øke sporbarheten i fiskerier i hele verden, som blant annet vil si at forbruker skal vite hvor sjømaten kommer fra. Dette reduserer muligheten for ulovlig fiske.
 • å verne flere havområder, både nasjonalt og internasjonalt. Norge må verne 30 prosent av alle norske havområder innen 2030.
 • at Norge skal nå målene i FNs nye naturavtale innen 2030.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?