Hav og kyst | WWF Norway


 
	© Erling Svensen / WWF Norge

Hav og kyst

Den blå planeten

Havet utgjør 71 prosent av arealene på jorda og antall arter som lever i havet er langt større enn antallet som lever på land.

Norge er en hav- og kystnasjon og forvalter fantastiske naturverdier i sine tre havområder: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I norske farvann finnes verdens største torske- og sildebestand, korallrev av verdensklasse, viktige tareskoger, sårbare arter som grønlandshval og enorme sjøfuglkolonier.

Alle disse verdier skal ivaretas samtidig som mennesket og våre aktiviteter er en del av naturen. En bærekraftig forvaltning er avgjørende for å sikre naturens og vår egen fremtid. Les mer om WWFs arbeid for bærekraftig havbruk og fiskerier.

FNs ekspertgruppe for havmiljø har identifisert overfiske, ødeleggelse av leveområder for marine arter, forurensning og introduksjon av fremmede arter som hovedtrusler mot det marine miljøet i global sammenheng. I tillegg forventes det at menneskeskapte klimaendringer vil påvirke fiskebestander og skape store endringer i havets økosystemer.
 

WWF jobber med de største truslene mot havmiljøet og er engasjert i prosjekter som spenner fra isfylte farvann i Arktis, via de dypeste havområder i Atlanteren, til korallrev i Australia og mangroveskoger i Asia. Les mer om WWFs internasjonale havmiljøarbeid.

Kontakt:

 • Nils Harley Boisen

  Rådgiver, Arktis og nordområdene/ Advisor, Arctic and Northern Areas

  WWF-Norway

  +47 98 08 21 01

 • Julie Dovle Johansen

  Rådgiver bærekraftig sjømat og havmiljø / Advisor sustainable seafood and marine conservation

  WWF-Norway

  +47 93822667

 • Fredrik Myhre

  Seniorrådgiver, fiskeri og havmiljø/ Senior Advisor Fisheries and Marine Conservation

  WWF-Norway

  +47 414 51 739

                                                    >> Nyhetsarkiv