Ikke medhold i Oslo tingrett: Ulvejakten fortsetter | WWF Norway

Ikke medhold i Oslo tingrett: Ulvejakten fortsetterPosted on 05 January 2018
Oslo tingrett avslo i dag begjæringen fra WWF Verdens naturfond om midlertidig stans i ulvejakten. Dermed fortsetter jakten. Totalt 42 ulver kan skytes denne vinteren, det vil si 75 prosent av de helnorske ulvene.
© Erik Frøystein
I dag avslo Oslo tingrett begjæringen fra WWF Verdens naturfond om midlertidig stans i ulvejakten. Dermed fortsetter jakten. Totalt 42 ulver kan skytes denne vinteren, det vil si 75 prosent av de helnorske ulvene – Hjerteskjærende og helt uakseptabelt, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.

Det var i forrige måned at WWF for andre gang saksøkte staten for å fatte lovstridige jaktvedtak i forvaltningen av ulven. Samtidig ble det begjært midlertidig stans i jakten både utenfor og innenfor ulvesonen.

– Dagens kjennelse gjør at vi ikke får stanset jakten mens vi venter på at søksmålet skal komme opp for retten. Vi er svært skuffet over at vi ikke får stanset den mest omfattende jakten på ulv siden arten ble fredet i Norge i 1973. I utgangspunktet er all jakt på ulv forbudt i Norge, det er kun i spesielle unntakstilfeller at jakt skal tillates for å forhindre skade. Ulvene som nå blir jaktet på har ikke gjort noen skade, og lever i områder som er prioritert for rovdyr. Det finnes ingen god begrunnelse for å igangsette jakten nå, uten å vente til retten kan ta stilling til hvorvidt jaktvedtakene er lovlige eller ikke, sier Lomelde.

WWF skal nå sammen med sine advokater fra Arntzen de Besche lese dommen grundig. Kjennelsen vil bli anket.

– Samtidig håper vi at hovedsaken kan komme opp så raskt som mulig slik at vi får en rettslig avklaring på om den norske ulveforvaltningen er lovstridig eller ikke, sier Lomelde.

Norge fraskriver seg ansvar for kritisk truet art
Ulven er en kritisk truet dyreart i Norge, klassifisert som nær utrydningstruet.

– Forskerne mener at jakt av et slikt omfang som vi ser nå vil kunne halvere bestanden i Norge og dermed holde den nede som en kritisk truet art. Det er overraskende at dommen konkluderer med at jakt av dette omfanget ikke vil true bestandens overlevelse når Klima- og miljødepartementet selv understreker at det ikke finnes noen vurdering av hva som vil være en levedyktig bestand i Norge. Uten en naturvitenskapelig vurdering av den norske ulvebestanden, forvalter vi nå våre kritisk truede arter med bind for øynene, sier Lomelde og fortsetter:

– Ulven hører naturlig hjemme i Norge. Den har, som andre rovdyr, en viktig rolle å spille i naturen vår. Det er derfor uholdbart at Norge legger opp til å bruke bestandsmålet som en øvre grense for hvor mange ulv vi skal ha når dette vil holde ulven nede på et kritisk truet nivå.

Lomelde påpeker også at dagens kjennelse ser ut til å akseptere at Norge fraskriver seg sitt ansvar for kritisk truede arter så lenge våre naboland jobber for å ta vare på dem.

– I forvaltningen av alle andre arter tar vi ansvar for dyr som er kritisk truet i Norge selv om de ikke er truet i andre land. Det vil være en oppsiktsvekkende endring av norsk naturforvaltning hvis andre vilkår skal gjelde for ulven.

Dette har skjedd tidligere
Her er en oppsummering av ulvesaken denne høsten og vinteren:
  • 2. november saksøkte WWF Verdens naturfond staten fordi vi mener at ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde WWF midlertidig stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i region 4 og 5, som omfatter Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark.
  • 21. november fikk WWF medhold i Oslo tingrett i kravet om stans i jakten, fordi kvotevedtaket for denne jakten var ugyldig.
  • 1. desember fattet Klima- og miljødepartementet likevel et nytt kvotevedtak om jakt utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Departementet begrunnet det nye vedtaket med at saksbehandlingsfeilen fra det forrige vedtaket var rettet opp.  Innholdet i dette nye vedtaket er imidlertid identisk med vedtaket som tingretten fant ugyldig den 21. november.
  • 1. desember fattet departementet også vedtak om felling av to flokker – til sammen 16 ulver – i såkalte ynglende revir (det vil si områder hvor ulvene lever i flokker).
  • 13. desember saksøker WWF staten på nytt. Det er fordi den opprinnelige stevningen var knyttet til vedtaket som tingretten fant ugyldig og som dermed ble tilsidesatt. Den nye stevningen er knyttet til departementets to vedtak av 1. desember.
  • 13. desember krever WWF også full stans i ulvejakten i hele region 4 og 5, det vil si jakten på både de 12 ulvene utenfor sonen og de to flokkene, frem til domstolen får behandlet søksmålet
  • 20. og 21. desember: Muntlige forhandlinger i Oslo tingrett mellom partene: Klima- og miljødepartementet og WWF. Dom ventet i januar.
  • 5. januar 2018: Oslo tingrett avslår begjæringen fra WWF Verdens naturfond om en midlertidig stans i ulvejakten. Dermed fortsetter jakten.
Vil du hjelpe oss å redde ulven i norsk natur? Bli rovdyrfadder!
Oslo tingrett avslo i dag begjæringen fra WWF Verdens naturfond om midlertidig stans i ulvejakten. Dermed fortsetter jakten. Totalt 42 ulver kan skytes denne vinteren, det vil si 75 prosent av de helnorske ulvene.
© Erik Frøystein Enlarge
Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder hos WWF Verdens naturfond.
© WWF Verdens naturfond/Ivan Tostrup Enlarge