Siste sjanse for unik norsk skog? | WWF Norway

Siste sjanse for unik norsk skog?Posted on 22 August 2013   |  
Verden står overfor to enorme miljøutfordringer i dag; det er tapet av naturmangfold og det er menneskeskapte klimaendringer. Disse to henger tett sammen, og skogvern er viktig både for klima og naturmangfoldet.
© WWF-Norge

Spørsmålet:

Halvparten av de utrydningstruede artene i Norge lever i skog. Skogbruk truer 85 prosent av de mest trua skoglevende artene. Løsningen er vern av skog og bærekraftig hogst utenom verneområdene. Det langsiktige målet for skogvern i Norge er del av våre internasjonale forpliktelser: Ti prosent av skogen må vernes.

Vil deres parti øke bevilgningen til norsk skogvern slik at totalt sju prosent blir vernet i kommende stortingsperiode, for å nå målet om 10 prosent innen 2020?

Vår dom:HøyreApFrPVenstreKrFSpSVMDGRødt= Bra!    = Riktig retning, dårlig tempo    = For tynt, må bli bedre    = På feil side

Slik svarte de:

Miljøpartiet de grønne, Venstre, SV og Rødt vil sikre ti prosent skogvern, slik miljøorganisasjonene krever. Høyre er tydelig på at de vil øke bevilgningen til skogvern, mens Kristelig folkeparti svarer at de har foreslått økte bevilgninger til skogvern de siste åtte årene og at nytt skogvern primært må skje via frivillig vern.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremhever samarbeid i regjeringen om frivillig skogvern, men sier ingenting om mål, og trekker fram satsing på aktiv skjøtsel og skogsdrift.

Bare Fremskrittspartiet er prinsipielt uenig i å øke bevilgningene til skogvern for å oppnå målet om ti prosent skogvern innen 2020. FrP mener det er viktig å ta vare på norsk natur, men hevder at dette ivaretas av grunneiernes bruk. Partiet går inn for en vernepause og svarer at mange vernevedtak er meningsløse.

Hvorfor er dette viktig?

Verden står overfor to enorme miljøutfordringer i dag; det er tapet av naturmangfold og det er menneskeskapte klimaendringer. Disse to henger tett sammen fordi robust natur med rikt mangfold er klodens livsforsikring og immunforsvar mot store miljøendringer, som nettopp klimaendringene. I tillegg er skogene våre en del av det boreale barskogsbeltet, taigaen – som er landjordas største intakte økosystem og verdens største karbonlager i skog. Derfor er skogvern viktig både for klima og naturmangfoldet.

Hver femte norske art står på rødlista over utrydningstruede arter. Over halvparten av de truede artene lever i skog og sliter i mangel på gammel skog med gamle og døde trær. Derfor er skogvern jobb nummer 1 for å bevare det norske naturmangfoldet. Minimum ti prosent skogvern innen 2020 er skrikende nødvendig for å bevare naturmangfoldet og oppfylle internasjonale forpliktelser. Fordi skogeierne tilbyr skog frivillig til vern, er mangel på penger i statsbudsjettet den største flaskehalsen i det norske skogvernet.

WWF mener:

Med Høyre og Krf sine løfter om økt budsjett til skogvern ser et blågrønt regjeringsalternativ ut til å lede framfor de rødgrønne, der SV må forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Den rødgrønne regjeringen har vært i en unik situasjon til å øke skogvernet etter at regjeringen Bondevik 2 innførte frivillig skogvern som har fjernet konfliktene rundt skogvern mellom skogeiere og naturvernere. Situasjonen har gått fra tilnærmet skyttergravskrig til at skognæringen står side om side med en samlet miljøbevegelse med et massivt krav om mer penger til skogvern.

Likevel innførte regjeringen full stopp i skogvernet i mangel av penger. Over hele landet står skogeiere klare til å verne skogene sine frivillig, men de må vente i årevis på erstatning. Dermed er det fare for at frivillig skogvern kommer i miskreditt blant skogeierne og de kan velge å hogge de verdifulle skogområdene isteden.

I følge miljøvernminister Solhjells svar på spørsmål fra Venstre om manglende skogvern vil ikke skogvernprosessen startes igjen før tidligst høsten 2014, om dagens nivå på skogvernbevilgningen opprettholdes. Det betyr over to år med full stopp i norsk skogvern på grunn av pengemangel. Skal de rødgrønne tas alvorlig i kampen om bevaring av naturmangfoldet må regjeringen sette av en norsk skogvernmilliard på statsbudsjettet for 2014. Slik kan skogeierne sikres rask og rettferdig erstatning for frivillig vern – og naturen kan få den beskyttelsen den trenger.

Les mer her:

Verden står overfor to enorme miljøutfordringer i dag; det er tapet av naturmangfold og det er menneskeskapte klimaendringer. Disse to henger tett sammen, og skogvern er viktig både for klima og naturmangfoldet.
© WWF-Norge Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus