Viktig møte for verdens truede dyr

Tigre, elefanter og neshorn skal diskuteres på internasjonalt møte om handel med truede arter.

Publisert 19. august 2019

Tiger
Tigeren er en sterk truet av utryddelse. Mennesket er tigerens største fiende, på grunn av etterspørselen etter tigerpoter og andre deler fra tigeren som brukes for eksempel i medisin, og som følge av tap av leveområder.

Delegater fra 180 land er samlet i Genève for å diskutere internasjonal handel med truede og sårbare arter, som er regulert i den såkalte CITES-konvensjonen. WWF er til stede på møtet for å sørge for at deltakerlandene følger opp forpliktelsene sine overfor verdens truede arter.

Etterspørsel etter dyredeler som elfenben, tigerdeler og horn fra neshorn fører til økt jakt på truede dyr. Det er særlig i de asiatiske landene at handel med slike dyredeler er vanlig, fordi mange feilaktig tror at dyredelene har medisinsk nytteverdi.

Vietnam er den største mottakeren av ulovlige forsendelser med elfenben og horn fra neshorn, ifølge analyser som blir presentert på konferansen. Disse produktene blir enten solgt i Vietnam, eller sendt videre til andre asiatiske land. WWF ber deltakerne på CITES-møtet om å legge press på Vietnam og andre asiatiske land som er med på å opprettholde etterspørselen etter deler fra truede dyr.

– Vietnam har lenge spilt en problematisk rolle i ulovlig handel av truede arter, og selv om vi har sett betydelige framskritt når det gjelder lovverket, er det mye mer som må gjøres, sier Margareth Kinnard, som koordinerer WWFs internasjonale arbeid med ville dyr.

Debatt om tigre i fangenskap

Slangen Pseudocerastes urarachnoides, med hale formet som en edderkopp.
Slangen Pseudocerastes urarachnoides, som har en hale formet som en edderkopp, er en av artene som skal opp til diskusjon på CITES-møtet.

CITES-møtet foregår hvert tredje år, og er arena for viktige diskusjoner om vern av truede arter. På årets møte, som varer til 28. august, skal delegatene blant annet diskutere utbredelsen av tigerfarmer hvor tigere ales opp i fangenskap, med det formål å selge poter, tigerbein og andre produkter fra dyrene.

I 2007 bestemte landene på CITES-møtet at slike tigerfarmer ikke skulle være tillatt, men i dag lever flere tigre i fangenskap enn noen gang tidligere, i flere ulike land, blant annet Kina, Laos og Thailand. Produkter laget av disse tigerne blir solgt på det illegale markedet. Dette fører til økt etterspørsel, og øker dermed også risikoen for ulovlig jakt på ville tigre. I dag er det bare 3900 ville tigre igjen i verden.

– Det er på høy tid at verdens land lever opp til sine forpliktelser til tigre, og holder landene som ikke gjør det ansvarlige, sier Heather Sohl, leder av WWFs arbeid mot ulovlig handel med tigre.

På dagsordenen under CITES-møtet står også diskusjoner om handel med og vern av løver, neshorn, jaguarer og slangen Pseudocerastes urarachnoides, som har en hale formet som en edderkopp.

Seks av syv havskilpaddearter er nå utryddingstruet, og land som Indonesia, Malaysia og Vietnam spiller en stor rolle i handelen med disse artene. Dette gjelder blant annet den kritisk truede karetten, som er en av verdens minste havskilpadder. WWF har oppfordret deltakerne på CITES-møtet om å holde landene som bidrar til den ulovlige handelen med disse artene ansvarlige.

Advarte om tap av natur

Under åpningen av konferansen lørdag kom det sterke advarsler om omfattende tap av natur. I tillegg til ulovlig jakt utgjør avskoging, forurensning og klimaendringer en enorm trussel mot mange arter.

Tidligere i år la FNs naturpanel (IPBES) frem en rapport som konkluderte med at flere arter er truet med utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i historien. Rapporten viste at tap av natur ikke bare betyr tap av enkeltarter, men har alvorlige virkninger på grunnleggende økosystemer.

– Rapporten viste at det er akutt behov for betydelige endringer i måten vi forvalter naturressursene på. Det er ikke lenger noe alternativ å fortsette som før. Vi mister natur i et omfang vi aldri tidligere har sett, sa Ivonne Higuero, generalsekretær i sekretariatet for CITES, i sin åpningstale for konferansen.