Kan Østmarka bli Norges mest besøkte nasjonalpark?

En nasjonalpark i Østmarka vil være et godt grep for å bevare naturmangfoldet og friluftsmulighetene i et område som brukes av tusenvis av mennesker hvert år, mener WWF Verdens naturfond.

Publisert 17. desember 2020

Vann i Østmarka med skogen bak
Østmarka utgjør omtrent 250 kvadratkilometer med skog, åser og vann. Bildet er fra Nordre Krokvann i Østmarka.

WWF Verdens naturfond har sendt inn sine innspill til oppstartsprosessen for vern i Østmarka ved Oslo. Du kan laste ned innspillet til stortingsmeldingen her.

Vi må gjøre mer for å stoppe tapet av natur

Som følge av vårt overforbruk av klodens naturressurser, mister vi naturmangfold jevnt og trutt gjennom en lang rekke store og små inngrep.

WWFs Living Planet Report 2020
, viser at et stort antall dyrebestander i snitt har blitt redusert med 68 prosent siden 1970.

Denne negative utviklingen foregår også i Norge, noe som kommer tydelig fram i siste utgave av den norske naturindeksen. Naturindeksen måler tilstanden i norsk natur, hvor Miljødirektoratet påpeker at naturmangfoldet i Norge har blitt betydelig redusert.

Det står dårligst til i skogen, hovedsakelig på grunn av dagens intensive skogbruk. Dette utgjør hovedtrusselen for over 80 prosent av de skoglevende artene som er oppført i Artsdatabankens rødliste over truede arter.

– For å stoppe naturtapet i Norge, trenger vi å beskytte langt mer natur i dag. I tillegg må vi reparere ødelagt natur og få langt sterkere miljøhensyn i arealbruken vår. Å opprette en nasjonalpark i Østmarka kan være et ledd i vår økte innsats for å ta vare på naturgrunnlaget, sier seniorrådgiver på naturmangfold i WWF Verdens naturfond, Marte Conradi.

Et dødt tre har falt i skogen i Østmarka
En ekte naturskog har et mangfold av arter, mye dødt trevirke, samt trær i ulike størrelser, aldre og fasonger.

Et av få områder i lavlandet uten intensivt skogbruk

Østmarka utgjør omtrent 250 kvadratkilometer med skog, åser og vann. Det ligger nært store befolkningssentre og er derfor et svært populært turområde, samtidig som det har store naturverdier.

Østmarka er et av få gjenværende skogsområder i lavlandet på Østlandet, som ikke har blitt utsatt for altfor mye hogst. Det gjør at mange arter som er avhengige av denne typen skog, klarer seg mye bedre her enn på steder med intensivt skogbruk.

De store trærne og den varierte naturen er hjem for en rekke truede arter. Her lever blant annet en ulvefamilie som, tross det store antallet mennesker som bruker området, sjelden blir sett. Andre pattedyr, som elg, bever og grevling trives også.

– Skogen er hjem for over halvparten av artene som er påvist i Norge og skal vi klare å stoppe tapet av natur, trenger vi mer skogvern. En nasjonalpark i Østmarka vil komme et stort antall arter til gode, inkludert sjeldne og truede sopper som lappkjuke og klengekjuke, sier Conradi.

Denne blåpraktvannymfen er fotografert i Østmarka. Den er ikke sjelden, men vakker å se på!

Hva betyr det at området blir nasjonalpark?

At et område er nasjonalpark, betyr at området er beskyttet mot inngrep som vil svekke naturverdiene der. Det kan for eksempel ikke drives hogst, eller bygges veier og hytter. Området kan fortsatt brukes av lokalbefolkning og tilreisende.

Men du kan fremdeles gå tur, sykle, telte, plukke bær og sopp, og fiske etter gjeldende regler. Om det opprettes en nasjonalpark, vil det gi bedre beskyttelse av disse og mange andre naturgoder.

– Å verne et område er å si ja til å ta vare på en bit av den viktige naturen vår, det handler om å ta best mulig vare på fellesskapets verdier. Det betyr at vi også vil ta bedre vare på de naturgodene som utgjør livsgrunnlaget vårt. Å beskytte intakt natur er av stor samfunnsverdi, både for folkehelsen, som karbonlager, flomvern og rassikring, sier Conradi.

– Jeg håper vi kan få et forslag til en nasjonalpark i Østmarka så snart som mulig. Det vil være en gave til både dyrene og menneskene som benytter seg av naturen der, avslutter Conradi.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.