Klimaomstillingsutvalget: Vil begrense nye letelisenser

Begrens utdeling av nye letelisenser, krev klimastresstest i alle planer for utbygging og drift, og gjør minst ett eller flere av fradragene i særskatten mindre gunstige. Det er hovedanbefalingene fra Klimaomstillingsutvalget.

Publisert 24. september 2020

Bilde fra pressekonferansen, fem mennesker står på rekke på scenen med rapporten foran seg
Utvalget og oppdragsgiverne på pressekonferansen. Fra Venstre: Kristin Halvorsen, Vidar Helgesen, Karoline Andaur, Kristin Clemet og Lars-Henrik Paarup Michelsen.

– Oljen har tjent oss godt, og den vil være viktig for Norge i lang tid fremover. Men i møte med strammere global klimapolitikk må vi innrette petroleumspolitikken slik at den er forberedt både på brå og varige prisfall og høyere pris på utslipp. Slik rammebetingelsene er nå, er det en for høy risiko for at det investeres i prosjekter på norsk sokkel som staten vil tape penger på, sier Vidar Helgesen.

I desember 2019 satt WWF Verdens naturfond, Norsk klimastiftelse og den liberale tankesmien Civita ned det såkalte Klimaomstillingsutvalget.

Utvalget ble bedt om å komme frem til anbefalinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en klimaomstilling på̊ en vellykket måte. Les hele mandatet her.

Cicero-direktør Kristin Halvorsen og spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet Vidar Helgesen har ledet utvalget, som i tillegg har bestått av representanter fra både akademia, næringsliv, og politikere fra Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Torsdag 24. september la utvalget frem sine anbefalinger og hovedrapport på en pressekonferanse på Litteraturhuset i Oslo. 

– Når verden skal kutte utslipp og gjøre seg mindre avhengig av fossil energi, øker risikoen for lav lønnsomhet. Petroleumsselskapene vil alltid ta hensyn til egen risiko, men selskapene tar ikke hensyn til risikoen for resten av økonomien. Den risikoen bærer staten, sier Kristin Halvorsen.

Karoline Andaur
Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, ser frem til å gjennomgå utvalgets rapport.

Viktig for klimadebatten

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, er svært takknemlig for arbeidet utvalget har lagt ned, og håper det kan bidra til å heve debatten rundt klimaomstilling i Norge.

– WWF er også glad for at utvalget har anerkjent at en omstilling må skje på en måte som begrenser naturinngrep. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne høste og leve av naturen vår, også i fremtiden, sier hun.

WWF vil ta med seg forslagene i videre arbeid med å utvikle en klimapolitikk på naturens premisser.

– Vi må takke utvalgets innsats, og gleder oss til å dykke ned i alle detaljene ved rapporten deres, avslutter Andaur.

Klimaomstillingsutvalgets hovedfunn

Norsk økonomi må omstilles for fremtiden
Det er stor risiko for norsk økonomi fra oljenæringen. En global klimaomstilling i tråd med 1,5 gradersmålet vil medføre sterkt redusert etterspørsel etter fossil energi og vil medføre et stort tap av verdiskaping, sysselsetting og eksportinntekter.

Med bakgrunn i dette anbefaler utvalget tiltak for å stramme inn petroleumspolitikken slik at statens økonomiske risiko reduseres:

  • Kraftig begrense tildeling av nye lisenser på norsk sokkel
  • Stresstesting av alle nye utbygninger opp mot 1,5 graderscenario
  • Innføring av et nøytralt skattesystem hvor statens andel av risiko ikke overstiger andel av inntekter
  • Omstillingsavgift på produsert olje og gass, som innrettes slik den incentiverer og finansierer omstilling av norsk sokkel til lav- og nullutslippsvirksomhet

Vi trenger en ny, helhetlig politikk
Utvalget viser at dersom tidlig gjennomfører en klimaomstilling det styrke konkurranseevnen til næringslivet og gi ny verdiskapning, sysselsetting og eksportinntekter, som motvirker noen av de negative effektene fra redusert aktivitet i petroleumsnæringen.

For å få til dette mener utvalget at det må tenkes nytt og helhetlig, og mener det er behov for nasjonale omstillingsstrategier, hvor alle samfunnssektorer må utarbeide strategier som bidrar til et tverrpolitisk forankret mål om netto null utslipp i 2050.

Det trengs mer gjennomgående politikk og klare og konsistente politiske styringssignaler. Klimaomstillingen må integreres sterkere i utøvelsen av offentlig eierskap, offentlige innkjøp og virkemiddelapparatet, slik at de bygger opp en norsk industri og hjemmemarked for lav- og nullutslippsløsninger.

Gode forutsetninger for ny verdiskaping

Utvalget viser også til muligheter i klimaomstillingen, og peker på en rekke verdikjeder hvor Norge har gode forutsetninger, som eksempelvis:

  • økt produksjon og eksport av kraft og elektrifiseringsløsninger,
  • utvikling av CCS infrastruktur og markeder
  • økning av bærekraftig i matproduksjon i både hav og landbruk
  • innta en ledende posisjon innen klimafinans.
  • utvikle en sirkulær økonomi slik at næringslivet ligger i forkant av EUs nye målsetninger på området.