Regnskogene er hjem til mellom 50 og 90 prosent av verdens arter, og mange av disse er ikke engang oppdaget ennå. Her får vi en kikk inn i regnskogen på Madagaskar. Copyright Credit: © WWF / Martina Lippuner

Bevar verdens regnskoger

På bare én kvadratkilometer regnskog i Indonesia er det flere ulike treslag enn i hele Norge. Regnskogene forsvinner i et dramatisk tempo, WWF jobber for å hindre at det skjer.

Derfor er det viktig å bevare regnskogene

Regnskogene og artene som lever der, har betydning for alt liv på jorda. Artene i skogen er viktig som grunnlag for både mat, medisiner og materialer. Regnskogene gir livsgrunnlag til millioner av mennesker. De har dessuten stor betydning for klimaet på jorda.

Sammen med resten av verdens skoger fungerer regnskogene som jordas lunger, de tar opp CO2, binder karbonet og produserer oksygen gjennom fotosyntesen. Opp mot 20 prosent av utslippene av klimagasser i verden kommer fra avskoging og skogforringelse.

Å redusere avskoging er derfor helt sentralt i kampen mot global oppvarming.

De tropiske regnskogene ligger som et grønt belte rundt ekvator. Her er det en jevn temperatur hele året på om lag 27°C, høy luftfuktighet og et kretsløp der ting brytes ned og omdannes til nytt liv.

Disse frodige, eviggrønne skogene dekker i dag ikke mer enn om lag 6 prosent av jordas overflate, men er hjemmet til mellom 50 og 90 prosent av alle verdens arter.

Det finnes mange initiativ for å ta vare på verdens regnskoger. WWF er involvert i det internasjonale arbeidet for skogbevaring, og vi arbeider for en bærekraftig skogindustri -og palmeoljeproduksjon.

Solen skinner gjennom grønne blader og frodige trær i regnskogen.
Regnskog i Oncol Park, Valdivia, Chile

Trusler mot regnskogen

Regnskogen er under sterkt press. WWFs Living Forest Report har vist at i 2030 vil mesteparten av skogen som ødelegges i verden vil være tropisk skog.

Områdene som er spesielt utsatt for avskoging inkluderer regnskogen i Amazonas, Indonesia, Ny-Guinea, og i sentrale deler av Vest-Afrika.

Den største trusselen kommer fra omdanning av skogen til landbruksarealer - til kjøttproduksjon, soya (som eksporteres i stort omfang til andre lands husdyrproduksjon) og palmeolje.

Småskalalandbruk, ulovlig og ikke-bærekraftig hogst, gruvedrift, veibygging og kraftutbygging er andre trusler.

Slik kan du bidra

  • Kjøp FSC-merkede produkter
  • Etterspør produkter laget med bærekraftig palmeolje
  • Reduser eget kjøttforbruk
  • Bli WWF-fadder

Dette gjør WWF

WWF Verdens naturfond samarbeider nært med andre WWF-kontorer ute i verden for å ta vare på regnskogene. Det gjøres i nært samarbeid med både myndigheter og med urfolksorganisasjoner, slik at de som kjenner skogen best kan gi råd om hva som må gjøres.

REDD+

REDD+ er en forkortelse for Reduced Emission from Deforestation and Degradation. Dette er et internasjonalt tiltak for å hindre avskoging og skogforringelse i land i sør.

Norge er den klart største bidragsyteren til initiativet, og bruker hvert år om lag 3 milliarder kroner for å hindre avskoging og skogforringelse i land i sør. Dette er blant verdens mest effektive klimatiltak.

I Norge jobber WWF for å sikre fortsatt støtte fra norske myndigheter til REDD+, på minst samme nivå som i dag.

I tillegg er WWF-kontorer og samarbeidspartnere i flere land involvert i å planlegge og gjennomføre konkrete prosjekter som er finansiert under REDD+.

Bærekraftig palmeolje

Palmeolje kan brukes til veldig mange formål som matolje, margarin, konfekt, iskrem, såpe, biodrivstoff og mer. Bruken av palmeolje har gradvis erstattet animalske oljer og andre vegetabilske oljer.

Svært store arealer med naturskog, spesielt i Indonesia og Malaysia, har blitt flatehogd for å gi plass til palmeoljeplantasjer.

Dette går hardt ut over det rike naturmangfoldet, i tillegg til at det forårsaker voldsomme utslipp av klimagasser ved hogst og påfølgende drenering av jorda.

WWF internasjonalt har arbeidet for å stille tydelige miljøkrav til palmeoljeproduksjon. WWF var i 2004 med på å ta initiativet til RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) som blant annet arbeider for mer bærekraftig palmeoljeproduksjon.

Nesten en femdel av verdens palmeoljeproduksjon er nå sertifisert av ordningen under RSPO. Dette er, som for andre sertifiseringsordninger, ikke nok i seg selv for å ta vare på naturmangfoldet, men utgjør en del av WWFs arbeid på området.

I tillegg til å stille krav til produksjonen, trengs også vern og restaurering av den opprinnelige naturen.

Bærekraftig skognæring

Forest Stewardship Council (FSC) er en ideell organisasjon som jobber for at verdens skoger skal forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte slik at skogen skal kunne brukes av alle, også i fremtiden.

Dette gjøres ved å definere hva som er ansvarlig og bærekraftig skogsdrift og sertifisere eiendommer som forplikter seg til å følge FSC sin standard for bærekraftig skogbruk.

FSC-sertifisert tømmer spores så fra den eiendommen det opprinnelig ble høstet og gjennom alle produksjonsledd. Slik kan du vite at de produktene du kjøper med en FSC-logo i butikken opprinnelig kommer fra skog som drives på en ansvarlig og bærekraftig måte.

FSC er kjent for å sette høye miljøkrav til skogsdrift og styres av en likeverdig andel representanter fra hele verden innen natur- og miljøhensyn, økonomiske interesser, og sosiale forhold tilknyttet drift og samfunn.

Derfor støtter WWF Verdens naturfond FSC.

Vi jobber nå med å utvikle en nasjonalt tilpasset FSC skogstandard for bærekraftig skogbruk i Norge.