Grønt sjøgress under vannet

Marine verneområder

Marine verneområder er et sentralt virkemiddel for å ta vare på viktige naturverdier og robuste økosystemer i havet og langs kysten.

Norge har forpliktet seg til å verne ti prosent av våre havområder innen 2020.

Bevaring av naturens mangfold er en viktig beskyttelse mot påvirkningen fra økte havtemperaturer og et surere hav. Begge deler skyldes menneskeskapte klimagassutslipp. Effektene av klimaendringene er samtidig en stor trussel mot havets naturmangfold.

Havområdene og kystsonen er utsatt for et stadig økende press fra aktiviteter som

  • Fiskeoppdrett
  • Skjelldyrking
  • Taretråling
  • Fiskerier
  • Bygging av havner og veier
  • Mudring og dumping
  • Nedslamming
  • Petroleumsvirksomhet
  • Skipsfart

Disse aktivitetene har betydelig innvirkning på havets økosystemer. Dette er også en kilde til plastforsøpling og annen forurensing.

I tillegg kommer den økende trusselen fra klimaendringer: arter forsvinner, nye arter introduseres, havet blir surere, temperaturene øker og havstrømmene endrer seg.

Vakker havbunn utenfor Svalbard, overstrødd med anemoner, sjøstjerner og kråkeboller i forskjellige rødtoner.
Mangfoldet av arter under vann i norske havområder er utrolig rikt – som her fra havbunnen utenfor Svalbard. For å ta vare på rikdommene under vann er marine verneområder viktige verktøy.

Marine verneområder nasjonalt

Internasjonalt har verneplaner vist seg ekstremt nyttige som et verktøy for blant annet å gjenoppbygge fiskebestander i og rundt reservatene.

En nasjonal marin verneplan som inkluderer alle typer norsk marin natur er avgjørende for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Arbeidet med en slik marin verneplan i Norge startet i 2001.

I 2013 kom de første tre områdene på plass: Fremvaren i Vest-Agder, Tauterryggen i Nord-Trøndelag og Saltstraumen i Nordland. I dag er også Galulosen og Rødberg i Trøndelag og Jærkysten i Rogaland blitt vernet. Det finnes også fire marine nasjonalparker i Norge: Ytre Hvaler, Færder, Jomfruland og Raet.

WWF har hele tiden utfordret norske myndigheter for å få fortgang i verneprosessene. Vi jobber også for å få alle våre mest verdifulle og sårbare havområder inkludert som marine verneområder, slik at naturverdiene i disse blir tatt godt vare på.

Totalt utgjør dette bare ca. 1 prosent av Norges havområder, noe som betyr at det gjenstår svært mye for å nå de forpliktelsene vi har gjort internasjonalt.

Marine verneområder globalt

WWF jobber globalt for å etablere nettverk av godt forvaltede marine verneområder. Slike områder skal være representative og gi beskyttelse for hele eller deler av et økosystem.

WWFs internasjonale mål er at minst ti prosent av verdens havarealer skal være innenfor fornuftig forvaltede verneområder innen 2020.

Kontakt WWF

Mange fisker med grå kropper og gulgrønne finner svømmer i blått vann
En stim med snappere (Lutjanus sp.) og en "Catalineta" (Anisotremus virginicus) svømmer i det krystallklare vannet i Jardines de la Reina National Park; et flaggskip innenfor marine verneområder på Cuba. WWF har vært en sterk pådriver for å få beskyttet dette området, hvor man finner et av de best bevarte korallrevene i Karibia.

Fant du det du lette etter?