FNs naturavtale - en ny global avtale for mennesker og natur

I 2022 skal verdens ledere forhandle frem en ny «Parisavtale» for naturen. Avtalen må bli ambisiøs og forpliktende, slik at vi kan løse naturkrisen og sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden.

Dette er FNs naturavtale

Naturen forsvinner i en alarmerende fart over hele verden på grunn av måten vi bruker den på. Derfor skal alle medlemslandene i Konvensjonen for biologisk mangfold møtes for å bli enige om en avtale for å redde naturen, en slags «Parisavtale» for naturen.

Denne avtalen skal beskrive løsninger på det som forårsaker ødeleggelsene, nemlig økt arealbruk, overforbruk, forurensing, fremmede arter og klimaendringer.

Verdens natur henger tett sammen, og kan ikke reddes av noen få land. Avtalen som inngås må derfor være bindende for alle land, slik at løsningene som vedtas faktisk blir gjennomført over hele verden.

Dette må til:

I dokumentet «Kunming-avtalen» har WWF internasjonal skissert hva som skal til for å få en god naturavtale.

På bakgrunn av disse har vi i WWF i Norge hentet ut saker hvor Norge har ekstra gode forutsetninger for å gå i front.

Disse inkluderer blant annet:

 • Norge må løfte fram bærekraftige forvaltningsplaner
 • Norge bør presse på for å få naturhensyn inn i verdens finansstrømmer
 • Norge må løfte målsetninger som bidrar til sirkulær økonomi
 • Norge må få gjennom en nullvisjon for plastforsøpling

Les hele alle WWFs råd til stortingspolitikerne her!

Vi trenger en global avtale for å ta vare på naturen

Naturen forsvinner i en alarmerende fart

Vi har tapt 68 prosent av bestandene av ville dyr på 50 år, og pilene peker fortsatt nedover. Vi står overfor det mange kaller den sjette masseutryddelsen i jordas historie. Sist var da dinosaurene ble utryddet for for 65 millioner år siden.

Naturen står i en krise først og fremst på grunn av hvordan vi bruker den. Måten vi produserer mat, energi, kvitter oss med avfall og forbruker ressursene, ødelegger naturens hårfine balanse av ren luft, vann og liv. Alle arter, inkludert oss mennesker, er avhengige av naturen for å overleve.

Mennesker er avhengige av naturen

Sannheten er at vi er mye mer avhengige av naturen, enn naturen er av oss. Den gir oss rent vann, mat, oksygen, medisiner, og den forhindrer ras og flom - for å nevne noe.

Naturen rundt oss er verdens beste klimatiltak fordi den fanger og lagrer over halvparten av all karbon vi mennesker slipper ut. Naturlig karbonlagring – i skog og hei, myr, åker og eng – er altså vårt viktigste verktøy for å redusere innholdet av klimagasser i atmosfæren.

Natur er også økonomi. Hvis vi skulle betalt for det naturen gjør for oss - for eksempel stoppe flom, rense vann og så videre - så hadde det kostet oss over 125 tusen milliarder dollar i året. Det tilsvarer 125 ganger oljefondet årlig!

Natur er så mye mer enn fine turområder.

Det er ikke for sent - naturavtalen kan stoppe naturkrisen

Vi kan fortsatt få pilene til å peke riktig vei. Hvis vi spiller på lag med naturen kan den gi oss alt vi trenger i all overskuelig fremtid.

Verdens ledere må derfor bli enige om at naturen er verdt innsatsen, slik de ble enige om for klimaet i Paris i 2015.

FNs naturavtale må være ambisiøs og forplikte statene. Da vil vi kunne leve av, og i harmoni med, naturen.

To unge skogselefanter går bort fra kamera, side ved side

Elefanten holder skogen frisk!

I den sentralafrikanske regnskogen bor den utrydningstruede afrikanske skogselefanten. Den er faktisk så viktig for økosystemet i skogen, at hvis den blir utryddet kan hele regnskogen forsvinne!

Elefanten spiser massevis av planter, og gjødsler naturlig der den går. Mange titalls frukttrær er tilpasset til at bare elefanten kan spre frøene deres i skogen. Hvis ikke frøene spres, vil trærne forsvinne.

En rekke andre arter er helt avhengige av disse frukttrærne for å overleve. Forsvinner disse, vil ballen fortsette å rulle, og økosystemet i regnskogen vil til slutt kollapse. Da kan regnskogen bli tørr og forandre seg til en savanne.

Elefanten er på den måten avgjørende for regnskogen.

Hvis denne regnskogen forsvinner vil det gi et utslipp av 3 milliarder tonn karbon, det samme som Frankrikes samlede utslipp de siste 27 årene!

Les mer om afrikansk elefant

Afrikansk elefant

Loxodonta africana

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

WWF sine krav til FNs naturavtale

Verden må bli "arealnøytral"

Myrer bygges ned av veier, ravinedaler fylles igjen for å bli boliger eller industriområder, skoger flatehogges og blir mer som treplantasjer. Alt dette bidrar til at natur ødelegges og vi får mindre natur. Vi ønsker oss mer natur innen 2030, ikke mindre.

Hvis vi ødelegger natur et sted, må vi tilbakeføre den et annet sted. Det er dette som kalles “arealnøytral politikk”.

Dette innebærer at vi må restaurere mye natur, og det er mulig! Naturen har det fantastiske med seg at den kan komme tilbake - hvis vi tillater det.

Mer natur må vernes

Vi må verne mer natur, både i hav og på land.

Noen deler av naturen har en enormt viktig betydning for planter og dyr. Dette kan være områder hvor veldig mange fugler hekker, hvor det er mye fisk eller det er et yrende dyreliv på grunn av naturforholdene.

Vi krever at politikere både i Norge og resten av verden spesielt verner disse sårbare og viktige områdene for naturmangfoldet.

Bærekraftig bruk av naturen

Vi i WWF er ikke imot at man bruker naturen, fordi vi trenger den til både mat og andre ressurser. Men vi må tenke langsiktig, og bruke naturen på en slik måte at den alltid kan gi oss det vi trenger.

Den delen av naturen vi ønsker å bruke må vi bruke på en bærekraftig måte. Slik at den fornyes, ikke slik at den ødelegges og forsvinner.

Det skal lønne seg økonomisk å tenke natur

I EU foreslås det nå at det ikke kan gis lån eller finansiering til tiltak som er med på å ødelegge naturen. WWF støtter dette og ønsker at det skal bli en regel over hele verden.

Alle må ta naturhensyn

Alt vi mennesker gjør berører naturen på en eller annen måte. Det vi kjøper, det vi spiser og energien vi bruker påvirker naturen.

Naturhensyn kan derfor ikke kun være en sak for naturinteresserte. Absolutt alle i samfunnet må bidra for å stoppe tapet av natur og naturgoder.

Dette gjelder blant annet landbrukssektoren, finanssektoren, næringslivet og energiprodusentene. Hvis alle tenker på natur i sine sektorer, vil vi få den type helhetlig tankegang som trengs for at vi skal kunne leve i harmoni med, og ikke på bekostning av, naturen.

Dette kan du gjøre

Det er lett å tenke at ting er håpløst når man ser på de enorme utfordringene vi står ovenfor. Men ditt engasjement virker!

Du som forbruker, som lokalbefolkning, som ansatt og som giver har stor påvirkning på utviklingen

 • Få bedriften du jobber i til å signere Næringslivsoppropet for en sterk naturavtale.
 • Ta kontakt med politikere i din kommune og krev at de engasjerer seg for en global naturavtale. Du som velger har stor makt her!
 • Er du medlem av et politisk parti? Send inn forslag til partiet om at FNs naturavtale må prioriteres på nasjonalt nivå!
 • Bli fadder i WWF - da vet vi at vi har deg i ryggen når vi står på barrikadene for en god avtale for naturen. Som WWF-fadder gjør du vårt arbeid mulig!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Dette har skjedd og skal skje fremover

 • 25. april til 8. mai 2022

  Medlemslandene i Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) møtes i Kunming, Kina for å vedta naturavtalen. Her skal verdens ledere bli enige om hvordan man sikrer fremtiden til natur og mennesker.

  Dette er del 2 av det som kalles COP15. Del 1 ble avholdt i oktober 2021. Opprinnelig skulle hele COP15 foregå i oktober 2020, men ble utsatt på grunn av korona-pandemien.

 • 13. oktober 2021

  Kunming-erklæringen vedtas.

 • August 2021

  Verdens land møtes til forhandlinger for å bli enige om viktige punkter i naturavtalen.

 • Juli 2021

  Utkastet til den nye naturavtalen publiseres. WWF Verdens naturfond beskriver utkastet som for lite ambisiøst og konkret, og ber norske myndigheter om å ta tak før neste forhandlingsrunde i august.

 • Juli 2020 - UTSATT

  Det skulle vært avholdt et forberedende møte til naturavtalen i Colombia i juli 2020, men dette blir utsatt på grunn av korona-pandemien. Når møtet avholdes skal innholdet i naturavtalen jobbes mer med, slik at alt er klart for toppmøtet i 2021.

 • Februar 2020

  Et forberedende møte til naturavtalen avholdes i Roma i februar 2020. Her blir innholdet i avtalen diskutert.

 • Januar 2020

  Verden har ikke klart å nå Aichi-målene som ble satt i 2010.

 • August 2019

  Landene som er medlemmer i Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) møtes i Nairobi, Kenya for et forhandlingsmøte om en ny naturavtale.

 • Mai 2019

  Rapporten fra FNs naturpanel slår alarm om naturens tilstand.

  Én million arter er truet av utryddelse, og tre fjerdedeler av jordens landoverflate er allerede endret av menneskene. Plastforurensningen er ti ganger så stor i dag som i 1980.

  Du finner flere nøkkelfunn i vår artikkel om rapporten - her kan du også laste ned rapporten i sin helhet.

 • Oktober 2018

  Living planet report avdekker at 60 prosent av all natur har forsvunnet på 40 år.

 • Oktober 2010

  Det blir inngått en internasjonal avtale i Japan, med mål for perioden 2011 til 2020 for å ta vare på naturen. Disse blir kalt Aichi-målene

 • 1993

  Konvensjonen for biologisk mangfold trår i kraft. Den skal sikre bærekraftig bruk av naturressursene på jorda. Nesten alle verdens land, 196 stykker, har signert konvensjonen.

Fant du det du lette etter?