Truede arter | WWF Norway

Truede arterWWF jobber for å bevare de truede artene og deres leveområder

I Norge finnes det om lag 4600 arter på den norske rødlista for arter (utarbeidet av Artsdatabanken), og omtrent 2400 av disse er klassifisert som truet (enten i trusselkategoriene sterkt truet, truet, eller sårbar). Rødlista presenterer arters risiko for å dø ut, og omfatter arter som reproduserer i Norge med tilliggende havområder.

Metodikken baserer seg på IUCNs kriteriesett og metode. Vel 40 000 flercellete arter er kjent i Norge, inkludert Svalbard og de norske havområdene. Av disse er vurdering av risiko for utdøing gjort for 21 000 arter, hvorav ca. 4600 arter er rødlistet.

Alle våre fire store rovdyr (ulv, brunbjørn, jerv og gaupe), er oppført på rødlista. Les mer om dem her.

 
	© WWF-Norge
Bli WWF-fadder!
© WWF-Norge

5 årsaker til tap av naturmangfold:

Dette er de fem viktigste årsakene til at arter er truet.
  1. Ødeleggelse og oppsplitting av leveområder er den viktigste årsaken til at arter trues av utryddelse.
  2. Klimaendringer er en økende trussel mot naturens mangfold. For hver grad jordens gjennomsnittstemperatur øker, kan opptil 10 % av artene stå i fare for å forsvinne.
  3. Fremmede arter spres via menneskelig aktivitet og kan fortrenge arter som naturlig lever i området.
  4. Overhøsting er en trussel mot arters langsiktig overlevelse. Overfiske kan for eksempel føre til kollaps i bestander.
  5. Forurensing som sur nedbør, næringssalter og miljøgifter påvirker arter negativt.
rødlista 2010 
	© Artsdatabanken
Kakediagram over hva som truer naturmangfoldet i Norge. Arealendringer - ødeleggelse og oppsplitting av leveområder står for 87%!
© Artsdatabanken

Skogen rommer halvparten av rødlisteartene

Hva må gjøres for å redde truede arter i skog?
Mer skogvern
Rundt halvparten av artene i på rødlista er knyttet til skog, og de fleste av de truede artene er knyttet til gammel skog. Det viktigste virkemiddelet for å redde disse artene fra utryddelse er å bevare leveområdene deres og de elementene i leveområdene som artene er avhengige av, som å øke mengden dødved ved å la gamle eller døde trær stå.

Bærekraftig skogbruk
I tillegg til et tilfredsstillende skogvern, er et miljøvennlig skogbruk nødvendig for å sikre våre arter i skog. Det er derfor WWF har jobbet for å få på plass nye og bedre praksiser i skogbruket. WWF har jobbet for for å få på plass FSC (Forest Stewardship Counsil)-sertifisering i Norge. Les mer om skog her.

 
 
	© Bård Bredesen /Naturarkivet.no
Elfenbenslav vokser på mosedekte bergvegger i skyggefull skog og er sterkt truet.
© Bård Bredesen /Naturarkivet.no
  • Hvor mange arter finnes på Jorda?

    Det er estimert at vi har minst 13 millioner arter på jorda, men tallet kan være mange ganger så høyt. Bare 1,8 millioner arter er vitenskaplig beskrevet. Men mange arter er blitt sjeldne og en del er utryddet fordi artenes leveområder ødelegges i et stadig større tempo. Arter utryddes i dag i et tempo som er mellom 100-1000 ganger raskere enn det som har vært et naturlig de siste 100 millioner år, og dette på grunn av menneskelig aktivitet.