WWF anker dommen i rovdyrrettssaken

– Høyesterett må behandle de prinsipielle spørsmålene om Norges forpliktelser til å ta vare på alle arter og all natur, sier Karoline Andaur.

Publisert 2. mars 2020

I dommen fra Borgarting lagmannsrett fikk WWF Verdens naturfond medhold i at to av tre vedtak om felling av ulv var ulovlige, og vi omtalte dommen som en seier for naturen.

Lagmannsretten kom frem til at staten brukte naturmangfoldloven feil da de tildelte lisensfellingskvoter i de ynglende ulveflokkene Osdalen og Julussa i 2017.

Spesifikt handlet det om at staten hjemlet jakta i naturmangfoldloven § 18 c, den samme paragrafen som har blitt brukt for å begrunne skyting av ulv innenfor ulvesonen hvert år siden.

Hvorfor anker WWF når vi fikk medhold på viktige punkter i dommen?

– Vi anker fordi flere av våre anførsler enten ikke ble behandlet i dommen, eller vi tapte på dem. Dette er spørsmål av prinsipiell karakter som dermed er svært viktige for norsk naturs rettssikkerhet, nå og i framtida, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

WWF gikk til sak mot staten med ønske om at rettssystemet skal ta stilling til hvilke forpliktelser Norge faktisk har for å ta vare på alle arter og all natur som forekommer naturlig i Norge.

Viktige spørsmål som vi mener Høyesterett må ta stilling til:

  • Hvilket ansvar påligger staten når det gjelder forvaltning av truede arter?
  • Hvor stor del av ansvaret må Norge ta i forvaltningen av arter som lever på tvers av landegrensene?
  • Kan staten holde en art som er kritisk truet på rødlisten nede på kritisk truet nivå gjennom årlig beskatning?
  • Hvilket faggrunnlag må som et minimum ligge til grunn for at norske forvaltningsmyndigheter skal kunne tillate beskatning av en kritisk truet art?
  • Når blir andre aktuelle tiltak for kostbare, slik at jakt blir den eneste reelle løsningen?

Forvaltningen trenger tydelig rammeverk

En dom fra Høyesterett vil gi forvaltningen et rammeverk å forholde seg til i alle saker som omhandler norsk natur. Det er svært viktig, og kommer til å bli enda viktigere i fremtiden.

Forvaltningen har i mange år bedt om tydeligere retningslinjer for hvordan de skal tolke naturmangfoldloven i vanskelige saker, særlig når det gjelder rovdyr.

Slik lagmannsdommen foreligger nå, kan den dessverre misbrukes av dem som kun ønsker å utnytte norsk natur i fremtiden, snarere enn å ta vare på den. Derfor anker WWF dommen.

Hva skjer nå?

Høyesterett kommer til å avgjøre i løpet av mai om de vil ta saken, og deretter er det opp til seks måneders ventetid før saken kommer opp.