/ ©: Michel Günter /WWF

Marin forsøpling

Hvert år havner 8,8 millioner tonn søppel i verdenshavene og 60-80 prosent av dette er plast, ifølge en rapport utarbeidet av FNs miljøprogram og FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
Dette søppelet utgjør en trussel for alt marint liv og dyr som nyttiggjør seg av ressurser fra havet – ikke minst oss mennesker. Bransjene som forsøpler mest; fiskeri, oppdrett, shipping og petroleum, må følges opp og gis retningslinjer for håndtering, innsamling og gjenbruk av marin forsøpling og ødelagt utstyr, mener WWF.

Hovedproblemet er plast
Det meste av søppelmengden i havet består av plast. Plast har en levetid i miljøet som varier fra noen hundre år til flere tusen. I havet brytes plast forholdsvis langsomt ned grunnet redusert UV-stråling og kaldere temperaturer. Det anslås at all plast produsert siden 1950-tallet, som ikke er i bruk per dags dato eller som er blitt brent, fremdeles er å finne i miljøet.

Over tid blir plasten mer og mer fragmentert og vanskelig å fjerne fra miljøet. Det dannes såkalt mikroplast. Mikroplasten har innvirkning på et stort antall arter, og plastpartikler er rapportert i fordøyelsen hos en rekke sjøfugl, marine pattedyr, skilpadder, fisk og virvelløse dyr. Denne plasten er spesielt bekymringsverdig da den har stort potensiale for å akkumuleres i næringskjedene, og dermed utgjøre en betydelig trussel for naturen.

Forskning har blant annet vist at 98 prosent av havhestene i Norge har plastikk i magesekken. Snittantallet for innholdet var 46 plastbiter per individ. Små dyr som muslinger beholder mikroplast i tarmsystemet i mer enn 48 dager, noe som har potensiale for å redusere næringsopptaket grunnet en falsk metthetsfølelse og blokkering av tarmfunksjoner.

Søppel på hjemmebane
Det anslås at over 34 000 tonn søppel dumpes i norsk økonomisk sone i Nordsjøen hvert år, ifølge tall fra Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet. Av dette synker 70 prosent (ute av syne, ute av sinn?), 15 prosent flyter i overflaten, mens 15 prosent skylles opp på land. Frem mot 2030 tror forskerne at dumping av søppel vil øke med 70 prosent. WWF mener dette er meget skremmende prognoser, og aktivitet som forhindrer dette trengs umiddelbart.

- Marin forsøpling er et enormt problem for livet i havet og fører til at rundt 1 million sjøfugl, 100 000 marine pattedyr og et ukjent antall andre dyr og fisk skades eller dør unødvendig hvert år. 80 prosent av alt søppelet som havner i havet stammer fra landjorda. Både kommersielle aktører og enkeltpersoner må bli flinkere til å resirkulere og bidra for å minske avfallet ved å redusere forbruket, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF.

Marin forsøpling er et stort globalt problem. Et miljøbevisst Norge må være et foregangsland med avfallshåndtering og vilje til å ta tak i problemet. Stikkord er samarbeid på tvers av landegrenser, en grundig kartlegging av berørte områder og en felles styrket avfallshåndtering. WWF utfordrer herved alle til å øke sin bevissthet rundt resirkulering og overforbruk.
  • Fredrik Myhre

    Rådgiver, fiskeri og havmiljø/ Advisor Fisheries and Marine Conservation

    WWF-Norway

    +47 414 51 739

 / ©: WWF-Norge
© WWF-Norge