En gutt bruker stige til å klatre opp for å rengjøre solcellepanelet på skolens tak.

Overgang til ren energi for alle i Øst-Afrika

Ren energi gir tre viktige forbedringer samtidig: økt velstand, bedre helse og bekjempelse av klimaendringene. WWF Verdens naturfond samarbeider tett med WWF i Uganda om å fremskynde overgangen til rene og bærekraftige kilder til energi i hele regionen.

Hvorfor jobber WWF med overgangen til ren energi i Øst-Afrika?

I Afrika sør for Sahara, mangler hele 54 prosent av befolkningen på drøyt 1,1 milliarder mennesker tilgang til strøm (FN, 2019). At alle mennesker i verden skal ha tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris er et av de viktigste virkemidlene i kampen mot fattigdom. Det er derfor et av FNs 17 bærekraftsmål, som er verdens felles plan for å bekjempe fattigdom.

Samtidig mangler det afrikanske kontinentet mellom 70-108 milliarder dollar i investeringer årlig, ifølge den afrikanske utviklingsbanken AFBD. Estimatet er basert på hvor mye penger som trengs for å bygge nok infrastruktur som vei, jernbaner, havner, internett og strømnett, til å løfte Afrika ut av fattigdom i takt med at befolkningen er ventet å dobles innen 2050.

Land som Uganda, Kenya, Tanzania og Madagaskar ønsker å utvinne olje og gass, og bygge kullkraftverk for å øke tilgangen på energi, og skaffe inntekter til å bekjempe fattigdom. Samtidig har alle verdens land forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser og redusere ødeleggelsen av sårbar natur for å minske virkningene av klimakrisen.

Lønnsomhet versus bærekraft

Utbygging av infrastruktur, og ikke minst olje og gass-produksjon, samt kullkraftverk kan gi stor finansiell avkastning. Samtidig fører det til store utslipp vi ikke har råd til i klimaregnskapet vårt, og som ødelegger livsgrunnlaget til de mest sårbare menneskene i de aktuelle områdene.

FNs Klimapanel har gjort det helt klart at fremtiden har ikke plass til mer olje og gass, og inntektene fra fossil energi er derfor svært usikre kilder til å løfte land i Afrika sør for Sahara ut av fattigdom på lengre sikt.

Overgangen fra fossilt til fornybart gjør at mange land står overfor store investeringsdilemmaer hvor de opplever at de må velge mellom lønnsomhet og bærekraft. Heldigvis kan bærekraftige løsninger også være svært lønnsomme.

I perioden 2021-2025 får WWF Verdens naturfond 29,5 millioner kroner av Norad for å støtte Uganda, Kenya, Tanzania og Madagaskar i overgangen til ren energi.

WWF vil gjøre ren energi til den mest attraktive kilden til energi og gjennom dette sikre fattigdomsbekjempelse for land i Afrika som trenger det mest. Vi vil unngå en dobbeltragedie i kampen mot klimaendringer og fattigdom, der både de mest sårbare menneskene og den mest sårbare naturen blir ofret på veien.

Dette gjør WWF

Med vår hovedpartner, WWF-kontoret i Uganda, jobber vi for å styrke sivilsamfunnsorganisasjoner i Uganda, Kenya, Tanzania og Madagaskar. Målet er at landene selv skal ha en hånd på roret når skuten skal snus vekk fra fossilt, og mot grønn energi og grønne inntekter i regionen.

Sivilsamfunnsorganisasjonene skal støttes, trenes og bistås til å påvirke departementer, direktorater, banker, lokale myndigheter, og lokalbefolkninger i hele Øst-Afrika. Vi vil argumentere for at ren energi er veien å gå, og bevisstgjøre dem på farene ved å gjøre seg mer avhengig av fossile inntekter og energi.

Våre partnerorganisasjoner skal også jobbe for stoppe kullkraftverk og trekke bedrifter og finansinstitusjoner til landsbygda for å tilby de bærekraftige strømløsningene folk og natur trenger.

Hvorfor investerer ikke WWF direkte i ren energi?

Det trengs massive investeringer for å klare overgangen til en bærekraftig energifremtid på det afrikanske kontinentet. Støtten WWF får til dette prosjektet er småpenger i den store sammenhengen. De virkelig store summene finnes hos store og små banker og investorer, i og utenfor Afrika. Dette er viktige aktører som kanskje ikke forstår, tør, eller ser nytten av å investere i grønn energi til regionen – ennå.

For at overgangen skal bli en realitet, mener vi at å jobbe for å støtte de mange ressurssterke og kompetente menneskene i disse landene i å gjøre store endringer på sikt, er en mye bedre investering enn å for eksempel kjøpe et visst antall solcellepaneler.

Lokale kvinner trenes til å selge, montere, og vedlikeholde bærekraftige løsninger for fornybar energi.
WWF Verdens Naturfond støtter blant annet «Barefoot College» på Madagaskar, som trener kvinner til å bli solenergi-ingeniører som kan montere, vedlikeholde og reparere solcellepaneler.

Hvordan jobber vi for å skape endring?

Lavinntektsgrupper på landsbygda i land som Uganda, Kenya, Tanzania og Madagaskar har ikke råd til å få strøm levert på døra gjennom et nasjonalt nett, slik som i Norge og mange andre rike land i verden. Det vil ta tiår før myndighetene i disse landene kan bygge ut strømnettet så det når de mest sårbare menneskene i den mest sårbare naturen.

Derfor er det viktig at andre småskala løsninger, såkalte “off-grid” løsninger som kun forsyner et begrenset område med for eksempel solkraft, kommer på plass så fort som mulig for å starte fattigdoms- og klimaløftet vi har forpliktet oss til gjennom bærekraftsmålene.

WWF jobber for at mikrofinans-selskaper og energiselskaper reiser ut til stedene som trenger det mest, for å starte disse lokale elektrifiseringsprosessene.

Hvem skal vi påvirke?

WWF og våre samarbeidsorganisasjoner i Øst-Afrika skal også få store og små finansinstitusjoner til å utløse milliarder av kroner i gunstige lån og investeringer i grønn strømproduksjon, til fattige bønder, lokale meierier og annen mikroindustri, og generelt til mennesker som ikke har tilgang til strøm.

WWF skal sørge for at nasjonale myndigheter i Uganda, Kenya, Tanzania og Madagaskar skal få best mulig bevis og grunnlag for å bygge ut grønn energi i sine land. Videre trener vi opp lokale små og mellomstore bedrifter, og mikrofinansbedrifter, i låne ut penger og bygge ut strøm i de områdene som trenger det mest, og på en måte som er bærekraftig for naturen og den lokale økonomien.

Nøkkelaktører innen finans

En av de viktigste finansielle institusjonene på kontinentet er den Afrikanske Utviklingsbanken AFBD. WWF jobber i tett kontakt med disse for å sørge for at de lånene og støtten som gis til energi blir brukt på best mulig måte, for både naturen og menneskene.

Videre er Kina det landet som investerer mest på det afrikanske kontinentet. Disse investeringene utgjør store deler av utslippene på kontinentet, og tjener ikke alltid landenes egne interesser best.

WWF samarbeider også med WWF i Kina for å styre kinesiske investeringer vekk fra fossil energi og store miljøødeleggelser, og mot bærekraft og ren energi for alle.

En viktig forutsetning for å løse energi- og klimakrisen i Øst-Afrika er at alle som er involvert i å lage løsninger, produkter og tjenester som har med grønn energi å gjøre, kan få gjøre det fritt og uhindret på tvers av landegrenser.

Dette er også noe vi jobber for å sikre, fordi det vil gi folk tilgang på de beste og billigste løsningene.

Våre mål for 2025:

  • Myndighetene i Uganda, Kenya, Tanzania og Madagaskar har satt en tydelig og realistisk politikk for en grønn omstilling som gir ren energi til alle, og skrinlegger sine planer for kullkraft.
  • Varer og tjenester for grønn energi kan handles fritt på tvers av alle landegrenser i Øst-Afrika, uten toll og tariff.
  • Kinesiske myndigheter slutter å tilby kullkraftverk, og investerer kun i fornybar energi.

Lurer du på noe om prosjektet?

Fant du det du lette etter?