WWF og NOF krever at Davvi vindkraftverk ikke bygges

Det planlagte vindkraftverket vil ødelegge villmark og true det sårbare dyrelivet i området.

Publisert 20. november 2020

En vindmøll som skygger for sola.
WWF og Norsk Ornitologisk Forening har sendt et brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med krav om at Davvi vindkraft ikke bygges.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og WWF i Norge og Finland krever at det planlagte Davvi vindkraftverk i Finnmark ikke bygges.

I et brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med kopi til olje- og energiminister Tina Bru, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og sametingspresident Aili Keskitalo, redegjør organisasjonene for hvilke verdifulle naturverdier som står på spill.

Fungerende miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, Else Hendel.
Fungerende miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, Else Hendel.

– Vi trenger mer fornybar energi for å erstatte kull, olje og gass. Men vi må samtidig klare å ivareta verdifull natur. Davvi vindkraftverk vil ødelegge villmark og true sårbart dyreliv. Det må derfor ikke bygges, sier fungerende miljøpolitisk leder Else Hendel i WWF Verdens naturfond.

Truer dyrene

NOF påpeker at bestandene av fjellfugler har gått ned med ti prosent siden årtusenskiftet. Et vindkraftverk her kan få store konsekvenser for fremtiden til fuglene i området.

– Å forringe levevilkårene deres gjennom høye utslipp og klimaendringer, for så å industrialisere den samme naturen, er paradoksalt og makabert, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i NOF.

– De sjeldne artene som her blir skadelidende, tilsier at prosjektet må legges bort umiddelbart. Vi bygger ikke ned Europas siste villmarker – den tiden er forbi, legger han til.

WWF i Finland er enige.

– Vi er alvorlig bekymret for vindkraftverkets påvirkning på de truede arktiske artene også på finsk side. Vi har lagt ned mye innsats i det internasjonale samarbeidet for å redde bestandene av dverggås og fjellrev. Et vindkraftverk vil true den positive utviklingen, sier Petteri Tolvanen, leder for naturmangfoldsprogrammet i WWF-Finland.

Bygget på feil steder

En fersk rapport som Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har utført på oppdrag fra WWF Verdens naturfond, viser at det store flertallet av norske vindkraftverk er bygget på steder hvor de kommer i konflikt med viktige naturverdier.

I rapporten – som er den første samlede, forskningsbaserte vurderingen av naturkonsekvensene av norsk vindkraft – har NINA undersøkt gitte vindkraftkonsesjoner i Norge, og satt dem opp mot WWFs krav for hvor vindkraft ikke bør bygges.

Blant funnene i rapporten er at 28 av 101 konsesjoner er gitt i inngrepsfri natur. Over 70 prosent av konsesjonene rammer truede arter, for eksempel ved å oppstykke viktige leveområder.

– Klimautslippene må ned. Derfor kan vi ikke slutte å bygge fornybar energi. Men vi kan, og må, slutte å gjøre det i den mest verdifulle naturen vi har. Vi bør heller venne oss til tanken på å se vindkraftverk langs for eksempel motorveier, og på plasser der naturverdiene allerede er forringet, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.


Kontaktperson: