Fikk medhold i jerveklage

Før jul klagde WWF Verdens naturfond sammen med NOAH på et vedtak om ekstra kvote for lisensfelling av jerv i region 5. Nå har Klima- og miljødepartementet konkludert med at utvidelsen av kvoten var ugyldig, men jervene er for lengst skutt.

Publisert 20. juni 2019

En jerv i lyngen.
WWF og NOAH klagde på vedtak om utvidet lisensfellingskvote. Organisasjonene fikk medhold i klagen, men da var jervene for lengst skutt.

Nemnda utvidet departementets kvotetvedtak

I juni 2018 vedtok rovviltnemnda i region 5 en kvote på 20 jerv for lisensåret 2018/2019. WWF og NOAH var blant flere organisasjoner som klagde på dette vedtaket. I september avgjorde KLD klagen, som ble tatt delvis til følge, og kvoten ble redusert til 16 jerv. Denne kvoten på 16 jerv ble fylt 9. desember. Få dager etterpå, den 14. desember vedtok rovviltnemnda en utvidelse av kvoten på seks dyr. Bakgrunnen for utvidelsen var blant annet at det kun ble felt fire hunndyr på den opprinnelige kvoten, samt at nemnda mente at det at lisensfellingskvoten ble fylt så raskt skulle tilsi en betydelig jervebestand i regionen.

Med utvidelsen vedtaket endret nemnda kvoten som var gitt av departementet i deres klagebehandling i september. Dette mente WWF at nemnda ikke hadde myndighet til. WWF mente også at det ikke forelå noen ny kunnskap om jerv i Hedmark som tilsa at kvoten kunne utvides, og klagde derfor på vedtaket sammen med NOAH.

Fikk ikke oppsettende virkning

Samtidig som at organisasjonene klagde, ba WWF og NOAH om oppsettende virkning av kvoteutvidelsen til klagen var ferdig behandlet.

– Oppsettende virkning betyr at et forvaltningsvedtak ikke settes i kraft før klagen er behandlet. I dette tilfellet ville det betydd at lisensjakta på jerv ble stanset til KLD hadde ferdigbehandlet klagene, forklarer seniorrådgiver for naturmangfold og rovdyr i WWF, Marte Conradi.

– Vi fikk imidlertid ikke innvilget oppsettende virkning, så lisensjakta kunne fortsette, selv om saken fortsatt lå til behandling og i vår oppfatning var uavklart, fortsetter Conradi.

Jervene ble skutt

De seks jervene i den utvidete kvoten ble skutt i dagene fram til og med 23. desember 2018.

– Disse seks dyrene ble felt som følge av et ugyldig vedtak. Det er frustrerende at det som hovedregel ikke gis oppsettende virkning i slike tilfeller som dette. Dersom forvaltningsmyndighetene hadde innvilget oppsettende virkning, kunne hele situasjonen vært unngått. I stedet er resultatet nå seks døde jerv uten gyldig vedtak, sier Conradi.

– Det er en åpenbar logisk brist i at forvaltningsmyndighetene tillater fortsatt lisensjakt på jerv parallelt med at det vurderes hvorvidt den samme jakta faktisk er lovlig eller ikke. Hvorfor settes ikke jakta på vent mens KLD gjør de nødvendige vurderingene? spør Conradi.

Hvor mange jerv har vi i dag?

Så langt i år er det registrert 57 jervekull i Norge ifølge Rovdata. Endelig oversikt over antall jerv i Norge i 2019 kommer 1. oktober.