Equinor må halvere utslippene

Equinor bør innføre klimamål og utslippsplan i tråd med Parisavtalen og vise i sine rapporter hvordan de skal nå målene. Dette ber WWF og Greenpeace om i vårt forslag til årets generalforsamling.

Alle som eier aksjer har stemmerett på generalforsamlingen 11. mai 2022. Det er over 100.000 som eier aksjer i Equinor.

Dette er forslaget fra Greenpeace og WWF Verdens naturfond

– Vårt forslag innebærer en faktisk nedskalering av fossil produksjon i Equinor. Det må til om vi skal klare å nå klimamålene, og det er helt i tråd med beskjeden fra FNs klimapanel, Det Internasjonale Energibyrået og OECD. Verden vil ikke klare å nå klimamålene uten å begrense tilbudet av olje og gass, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Equinor har nylig lagt fram en energiomstillingsplan for aksjonærene for å vise hvordan de planlegger å bli et nullutslippsselskap innen 2050.

Beregninger WWF har gjort basert på data fra Rystad Energy viser imidlertid at Equinor planlegger å øke oljeproduksjonen og utslippene med 23 prosent i perioden fra 2021 til 2030, noe som er stikk i strid med enhver reell omstillingsplan.

Webinar om Equinor

Se opptak av webinaret 3. mai 2022 hvor vi presenterer en gjennomgang av Equinors energiomstillingsplan og lønnsomhetsberegning for Equinors eiendeler i 1,5-graders scenarier.

Har utfordret Equinor i 12 år

WWF godtar ikke at Equinor setter profitt foran natur og klima, og har derfor i mange år utfordret investorer til å støtte aksjonærforslag som har til hensikt å bedre selskapets natur- og klimaprofil.

Siden 2010 har WWF og Greenpeace vært til stede på generalforsamlingen. Vi har for eksempel bedt selskapet avslutte satsingen på tjæresand i Canada, som Equinor i etterkant har erkjent var en feilinvestering, og på å bedre klimarapportering og ta mer hensyn til natur i sine operasjoner.

WWF ønsker at Equinor rapporterer for hvordan olje, - og gassvirksomheten deres påvirker naturen og klimaet og hva de gjør for å begrense skadeomfanget, på alle enkeltfelt de opererer, til havs og til lands, i Norge og i utlandet.

Dette er ikke første gang WWF og Greenpeace stiller aksjonærforslag til Equinor. Her er Martin Norman fra Greenpeace og Ragnhild Waagaard fra WWF under selskapets generalforsamling i 2019.

Viktig seier om klimarapportering

I 2021 foreslo WWF og Greenpeace at Equinor må rapportere på klimautslipp fra hvert enkelt felt. Forslaget ble møtt av selskapet, det kom fram under Equinors generalforsamling 11. Mai 2021. Dette er nå tilgjengelig på nettsidene til Equinor, i forbindelse med at selskapet nylig har lagt fram sin energiomstillingsplan.

Denne omstillingsplanen skal stemmes over av aksjonærene på årets generalforsamling. WWF har gjennomgått planen og vil i webinaret 3. mai forklare hvorfor vi mener at deres omstillingsplan ikke er tilstrekkelig.

Equinor er en norsk energigigant som bidrar med enorme fotavtrykk både her i Norge og internasjonalt.

– Med sine operasjoner påvirker selskapet både planetens tålegrenser og Norges omdømme. Grunnen til at vi stiller krav til Equinor er at vi forventer at en så stor aktør, som er majoritetseid av det norske folk gjennom statlig eierskap, må ha en strategi som harmonerer med målene Norge har satt seg, og oppfører seg bra, sier Ragnhild Waagaard, leder for klima- og energi i WWF Verdens naturfond.

Waagaard viser til at nærings- og fiskeriminister Jan Christian Vestre har satt i gang et løp for å få på plass en ny eierskapsmelding.

– Eierskapsmeldingen må gi Equinor det nødvendige dyttet som skal til for å bli et selskap som vil overleve den store energiomstillingen vi skal gjennom.

Klimarisiko og naturrisiko

Mens klimarisiko de siste årene har fått stadig mer oppmerksomhet, er naturrisiko i økende grad på agendaen i finansbransjen. Naturrisiko handler om risiko knyttet til tap av natur, en trussel som kan påvirke produksjon og utgjøre finansiell risiko.

Flere investeringsbanker stanser nå finansieringen av prosjekter som er skadelige for natur og klima, noe som vil kunne reflekteres i oljeselskapers aksjeverdier.

Equinors aktivitet i sårbare områder med høy økologisk verdi utgjør en betydelig risiko for selskapet.

I forbindelse med Equinors generalforsamling i 2020, la WWF Verdens naturfond fram et kart som viste at en stor andel av Equinors portefølje berører havområder som er klassifisert som verdifull og sårbar natur.

Kartet viser aktive kontrakter hvor Equinor er oppført som operatør eller partner eller der selskapet har aktive og planlagte olje- og gassbrønner i april 2020 (der vi har data). De gule feltene angir sårbare områder. Vi har brukt følgende klassifiseringer som alle brukes for områder med høy økologisk verdi og sårbarhet: Marine verneområder (MPA), særlig verdifulle og sårbare områder (SVO), økologiske og biologiske viktige områder (EBSA) og sårbare marine økosystemer (VME).

Våren 2022 kom Equinor med en ny posisjon på biodiversitet, og WWF er spente på om den vil ha noe innvirkning på Equinors prosjekter.

– Vi hører fra venner i Argentina og Canada at de er sjokkert over hvordan Equinor er pådriver for å åpne nye og sårbare områder for oljeutvinning i deres lland. Sånt må de bare slutte med. Det er ikke plass til nye olje- og gassfelt i et 1,5-gradersscenario, sier Ragnhild Waagaard.

Påvirkningsmuligheter i Equinor

WWF eier én aksje i Equinor, som organisasjonen kjøpte i forbindelse med en kampanje WWF startet sammen med Greenpeace i 2010, kalt «Vi eier Statoil» for å få Statoil ut av tjæresand i Canada. Etter mange års press fra mange hold, solgte de seg ut i 2016.

Bakgrunnen er at den norske stat eier 67 prosent av Equinor. Som norske statsborgere er vi medeiere, og staten forvalter vårt eierskap. Ved å kjøpe en aksje har vi også mulighet til å stille forslag på generalforsamlingen.

Hvis du eier aksjer i selskapet, kan du gi oss din forhåndsstemme eller din fullmakt. WWF vil å være tilstede på Equinors generalforsamling 11. mai. Du kan gi din fullmakt til Ragnhild Waagaard.

På Equinors generalforsamling 11. mai 2022, stiller WWF og Greenpeace følgende aksjonærforslag:

«Equinor innfører et klimamål og utslippsplan i tråd med 1,5-gradersmålet som går ut på å halvere absolutte utslipp fra selskapets virksomhet, inkludert fra forbrenning (scope 3) innen 2030 og med mål om å redusere absolutte utslipp med 100 prosent innen 2050 sammenlignet med 2015-nivå. Dette må innebære en faktisk nedskalering av fossil produksjon og utelukke kompensering ved kjøp av kvoter fra EU/ETS eller i form av naturlig karbonlagring. Selskapet skal rapportere i energiomstillingsplanen med transparente framskrivninger av de absolutte utslippene innenfor hver utslippskategori for å vise hvordan det planlegger å nå målene».

Dette har skjedd

 • 4. april 2022

  WWF og Greenpeace sender aksjonærforslag (PDF) til behandling på Equinors generalforsamling 11. Mai.

 • 11. mai 2021

  Equinor etterkommer deler av miljøkravene i aksjonærforslag fra Greenpeace og WWF og vil fra 2022 gi en detaljert oversikt over klimaavtrykket fra hvert enkelt felt selskapet operer.

 • 19. April 2021

  Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at innbetalt skatt på utvinning av petroleum var -3 milliarder kroner pr mars 2021. Koronatiltak fører til at staten betaler tilbake mer enn de får inn i petroleumsskatt. Dette gjør at tallet for 2021 blir negativt, skriver SSB.

 • 29. Mars 2021

  WWF publiserer notat om elektrifisering av oljeplattformer.

 • 18. mars 2021

  WWF og Greenpeace sender aksjonærforslag (PDF) til behandling på Equinors generalforsamling 11. Mai.

 • 27. januar 2021

  Norge får internasjonal kritikk for oljebrune krisepakker. Norge er nest dårligst i en ny rapport (PDF) som sammenligner koronakrisepakkene i de arktiske landene, og effektene på klima, miljø og nye grønne jobber.

 • 2. november 2020

  Anders Opedal tiltrer som konsernsjef og annonserer at Equinor fortsatt planlegger å produsere mer olje og gass, men at satsing på fornybar energi og karbonfangst sikre klimanøytralitet innen 2050.

 • 8. juni 2020

  Stortinget vedtar ny oljeskattepakke som medfører at staten betaler 90 prosent av kostnadene til oljeselskap som Equinor, mot 88 prosent tidligere. Dette gir selskapene sterke insentiver til å gjennomføre ulønnsomme investeringer og øker risikoen for havarerte prosjekter der skattebetalerne sitter igjen med regningen.

 • 14. Mai 2020

  Et nytt kart fra WWF viser at Equinor har omfattende aktiviteter i sårbare områder verden over.

 • 6. mai 2020

  Dagens næringslivs avsløring av Equinors cowboyaktivitet i USA og tap på 200 milliarder kroner viser at eierne må ta grep for å få Equinor på rett kjøl.

 • 20. Mars 2020

  WWF og Greenpeace sender aksjonærforslag (PDF) til behandling på Equinors generalforsamling.

 • 25. februar 2020

  Equinor stopper leteboringsplan i Australbukta.

 • 18. Januar 2020

  WWF får fram at 78 prosent av oljeselskapenes utgifter til PR, reklame, kulturstøtte og lobbyarbeid tas av skattebetalerne.

 • 6. Januar 2020

  Equinor lanserer klimaambisjoner mot 2030, som innebærer å kutte utslippene fra operasjonene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030. Dette skal i hovedsak gjøres ved hjelp av elektrifisering, til en kostnad på 50 milliarder kroner.

 • 22. Juni 2019

  WWF og Greenpeace viser i en kronikk hvordan Equinor tross navnebytte og klimaambisjoner har produksjonsrekord.

 • 15. Mai 2019

  Equinors generalforsamling vedtar å fortsette planene sine om å bore i sårbare områder som Australbukta og Arktis, og går mot WWF og Greenpeaces forslag om å holde seg unna slike områder.

 • 5. april 2019

  WWF og Greenpeace sender aksjonærforslag (PDF) til behandling på Equinors generalforsamling 15. mai. Hovedkravet er at selskapet må avstå fra leting og boring i nye områder, umodne områder eller i områder med høy økologisk verdi og sårbarhet, og det var mye oppmerksomhet knyttet til Equinors planer i Australbukta.

 • 8. juni 2017

  Equinor får fullt eierskap til letelisenser i Australbukta.

 • 15. desember 2016

  Statoil (tidligere navn på Equinor) selger sin eierandel i oljesandprosjektene i den canadiske provinsen Alberta. Dermed er selskapet ikke lenger operatør for noen oljesandvirksomhet.

 • 19. Mai 2015

  Statoils generalforsamling går imot WWF og Greenpeaces forslag å teste selskapets portefølje mot IPCCs AR5 scenarier.

 • 14. Mai 2014

  Statoils generalforsamling går imot WWF og Greenpeaces forslag om å stoppe aktiviteter i Canadas tjæresand.

 • 14. Mai 2013

  Statoils generalforsamling går imot WWF og Greenpeaces forslag om å stoppe aktiviteter i Arktis og i Canadas tjæresand.

 • 15. Mai 2012

  Statoils generalforsamling går imot WWF og Greenpeaces forslag om å stoppe aktiviteter i Canadas tjæresand.

 • Mai 2012

  WWF, Greenpeace, Samisk kirkeråd og Conserned Scientists Norway på turne med “Vi eier Statoil” med indianerhøvding Francois Paulette i spissen i forkant av Statoils generalforsamling for å skape oppmerksomhet om Statoils tjæresandaktiviteter.

 • 28. november 2012

  Den norske kirke støtter kravet om at Statoil må ut av tjæresand.

 • 18. august 2022

  Statoil erklært skyldig i etter 19 brudd på vannforskriftene i provinsen Alberta i Canada relatert til tjæresandutvinning.

 • 19. mai 2011

  Statoils generalforsamling går imot WWF og Greenpeaces forslag om å stoppe aktiviteter i Canadas tjæresand.

 • 19. Mai 2010

  Statoils generalforsamling går imot WWF og Greenpeaces forslag om å stoppe aktiviteter i Canadas tjæresand.

Fant du det du lette etter?