Elektrifisering av oljeplattformer

Den fornybare strømmen må brukes til grønn omstilling, ikke til mer forurensende olje- og gassvirksomhet.

Publisert 29. mars 2021

Oljebransjen står for hele 28 prosent av Norges totale utslipp. Derfor er det helt nødvendig med klimakutt i denne sektoren.

Elektrifisering av gassturbiner på oljeplattformer med landstrøm kan bidra til dette på en hurtig og kostnadseffektiv måte, men det kan medføre store negative konsekvenser for naturen og andre deler av økonomien.

WWF Verdens naturfond mener elektrifisering bare gjennomføres hvis disse kravene oppfylles:

1. Det må ikke bygges ut ny olje - og gassproduksjon

98 prosent av utslippene fra olje og gass kommer fra forbrenningen, når oljen og gassen brukes. Elektrifisering av gassturbiner dekker bare produksjonen, som i gjennomsnitt står for 2 prosent av utslippene i et livsløpsperspektiv.

Elektrifisering bidrar derfor bare til å redusere en liten del av utslippene, og får liten effekt så lenge det bygges ut nye olje og gassplattformer.

Det verden trenger for at vi skal unngå dramatiske klimaendringer er at ny olje og gass som oppdages, blir liggende urørt i bakken.

2. Det må bygges ut nok havvind på naturens premisser

Forslaget om elektrifisering gir oljeproduksjon med lavere utslipp, men bidrar ikke til nødvendig omstilling vekk fra olje og gass. Samtidig kan elektrifisering ha negative konsekvenser for norsk natur fordi det vil kreve store mengder kraft. Dette kan medføre stor utbygging av vindkraft på land, som kan ha svært negative konsekvenser for naturen. Det kan også gi knapphet på strøm som igjen gjør det vanskelig å få grønn omstilling i resten av økonomien, som industri og transport på land.

WWF mener derfor at oljeplattformer ikke kan elektrifiseres uten at det bygges ut minst 3GW havvind innen 2030.

Utbygningen bør skje i de utlyste konsesjonene, og det må legges til grunn strenge krav om at dette skjer på naturens premisser. Havvind vil bidra til at vi får nok kraft til å kunne elektrifisere sokkelen, så vel som resten av økonomien, samtidig som det gir oss en ny grønn vekstnæring som vi kan leve av etter oljen.

WWFs innspill om konsesjoner for havvind (PDF).

3. Oljebransjen må være med på spleiselaget

Oljebransjen må være med å betale. WWF mener det bør innføres en omstillingsavgift (PDF) som sikrer finansiering til utbygging av havvind og andre løsninger som grønt hydrogen.

En slik omstillingsavgift får vi sørget for nok kraft til å kutte utslipp fra norsk sokkel, samtidig som den sender et tydelig signal til oljenæringen om at de er nødt til å starte på en reell omstilling.

Les mer om om vår posisjon i WWF-notat om elektrifisering av norsk sokkel (PDF).