Lundefugl ser mot kameraet. En annen lundefugl i bakgrunnen, som er ute av fokus.

Olje i sårbare områder

Norges hav har enorme naturverdier med sine korallrev, fiskebestander og sjøfuglkolonier. Men hvorfor kan vi ikke bore etter olje overalt?

Noen havområder er for sårbare

Når man borer etter olje og gass, er det alltid en fare for at uhell og ulykker kan skje. I havområder der dyrelivet har sine viktigste leve-, gyte- og oppvekstområder, mener havforskerne og de miljøfaglige etatene i landet vårt at denne risikoen ikke er verdt å ta. Konsekvensene ved et oljeutslipp blir rett og slett for store for dyrelivet og for de andre næringene som også finnes i de samme havområdene, som fiskeri.

Vi kan for eksempel ikke tillate oljeboring i områder med store korallrev, med viktige gyteplasser for fisk, eller med områder som er viktige matfat for sjøfugl og hval.

Hvilke områder mener WWF er for sårbare?

Lofoten, Vesterålen og Senja – disse havområdene har verdens største torskestamme, verdens største kaldtvannskorallrev og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. I tillegg er 70 prosent av all fisk som fiskes i hele Norskehavet og hele Barentshavet innom disse havområdene i løpet av livet sitt.

Iskantsonen i Arktis – dette havområdet er selve livsnerven til livet i de nordligste havområdene. Naturen her oppe er for eksempel prisgitt de små hoppekrepsene som lever på undersiden av havisen og beiter på alger som vokser der.

Mørebankene utenfor Mørekysten – her gyter størsteparten av silda i norske farvann hvert år. Sildelarvene driver nordover med havstrømmene etter klekking og legger grunnlaget for store deler av dyrelivet langs kysten fra Møre og opp forbi Nordkapp.

Jan Mayen – et unikt område med fremdeles mye villmark. Disse øyene langt til havs har store og viktige fuglefjell og rike fiskeområder for både dyreliv og oss mennesker.

Områder definert som særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i forvaltningsplanene for norske havområder. Disse områdene er grundig kartlagt av forskere og har fått sin status som SVO nettopp på grunn av sine viktige naturverdier.

Visste du at?

 • Oljeutslipp kan påvirke hele bestander av fisk? Den store sildebestanden i Prins William-sundet har fremdeles ikke kommet tilbake igjen etter Exxon Valdez-ulykken i 1989.
 • Mange fiskeegg og -larver har stor dødelighet hvis de utsettes for selv lave oljenivåer?
 • Oljeutslipp kan skade koraller alvorlig selv på dybder på over 1.500 meter?
 • Seismikkskyting, lydbølger som sendes ned i vannet for å kartlegge og overvåke olje- og gassreservoarer, skader dyreliv direkte og også har en stor skremmeeffekt på for eksempel fisk?
 • Seismikkskyting forstyrrer og ødelegger hvalenes kommunikasjon over store avstander?
 • Oljevernteknologien stort sett ikke klarer å rydde olje i isfylte områder?
 • Dagens oljelenser ikke klarer å ta opp noe særlig olje i store bølger eller i områder med sterk strøm?
 • Den eneste oljevernteknologien som virker i sårbare områder er å ikke bore etter olje i utgangspunktet?
 • Olje- og gasselskaper får lov til å slippe ut et stort utvalg av miljøskadelige stoffer under vanlig produksjon?

WWFs krav

 • At det ikke åpnes opp for olje- og gassaktivitet i områdene:
  • Lofoten, Vesterålen og Senja
  • Iskantsonen i Arktis
  • Mørebankene utenfor Mørekysten
  • Jan Mayen
  • Områder definert som særlig verdifulle og sårbare områder i forvaltningsplanene for norske havområder
 • At Norge utvikler og tar i bruk bedre oljevernteknologi enn i dag - men ikke som påskudd for å åpne opp for olje- og gassaktivitet i sårbare områder.

Hva kan du gjøre?

Har du spørsmål om WWFs arbeid mot olje i sårbare områder?

 • 18. januar 2022

  Til tross for både FNs og IEAs klare melding om at vi ikke kan ha nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis verden skal nå netto nullutslipp i 2050, deler Regjeringen ved Olje- og energidepartementet ut 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021. TFO er tildeling i forhåndsdefinerte områder og de 53 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (28), Norskehavet (20) og Barentshavet (5).

 • 13. oktober 2021

  Hurdalsplattformen slår fast at "regjeringen vil legge føre-var-prinsippet og best tilgjengelig kunnskap til grunn i tildeling av nye konsesjoner og ikke åpne for petroleumsvirksomhet i Skagerrak og på Mørefeltet, Iverryggen, Trænarevet eller ved Jan Mayen i denne stortingsperioden" og "vil ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI og VII og Troms II"

 • 18. juni 2020

  Stortinget har behandlet meldingen fra regjeringen om helhetlige forvaltningsplaner for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak. Stortingsflertallet stemte for for regjeringens forslag om en iskantsone definert som det området hvor det er 15 prosent sjanse for at det finnes havis i april måned. Med dette utelates 96.000 kvadratkilometer av naturområdet som forskerne definerer som iskantsonen.

  Et flertall i Stortinget, bestående av H, FrP, V og KrF, ber regjeringen ved eventuelle grenseoverskridende funn, nord for områder der det i dag er åpnet for petroleumsvirksomhet, om å raskt vurdere hvordan man best ivaretar norske interesser, herunder behovet for å starte en åpningsprosess for relevante områder.

 • 2017

  Havforskningsinstituttet fraråder oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. LoVeSe blir vernet for oljeboring de neste fire årene ifm. regjeringssamarbeid mellom Høyre, FrP og Venstre. Et oljefritt LoVeSe var en av WWFs viktigste kampsaker dette året.

 • 2013

  Stortinget går inn for å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

 • 2011

  Lofoten og Vesterålen blir gitt fremdeles vern mot oljeaktivitet i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten.

 • 2009

  Oljeulykke ved grunnstøtingen av skipet "Full City" ved Langesund. Cirka 300 tonn bunkersolje rant ut i sjøen. Kysten ble ryddet av blant andre WWFs frivillige mannskap Ren Kyst!

 • 2007

  Oljeulykke ved Statfjord A – 4.400 kubikkmeter olje rant ut i sjøen.
  Oljeulykke ved skipsforliset av "Server" ved Fedje – cirka 380 tonn bunkersolje rant ut i sjøen og ble ryddet av blant andre WWFs frivillige mannskap Ren Kyst!

 • 2006

  Lofoten og Vesterålen ble gitt midlertidig vern mot oljeaktivitet frem til 2010 etter vurdering gjort i "Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten".

 • 2003

  Oljeulykke ved Draugen-feltet – 784 kubikkmeter olje rant ut i sjøen.

 • 2001

  Lofoten konsekvensutredes og åpnes for prøveboring, men stenges på grunn av miljøhensyn.

 • 1992

  Oljeulykke ved Statfjord-feltet – 900 kubikkmeter olje rant ut i sjøen.

 • 1989

  Oljeulykke ved Statfjord C – 1.400 kubikkmeter olje rant ut i sjøen.

 • 1977

  Norges største oljeutslipp på norsk sokkel –12.700 kubikkmeter olje rant ut i sjøen ved Ekofisk Bravo.

 • 1971

  Oljeproduksjon starter fra Ekofisk.

 • 1969

  Oljeselskapet Phillips finner Ekofisk i Nordsjøen, som skal vise seg å være et av de største oljefeltene til havs i verden.

 • 1967

  Norge finner første gang olje på norsk sokkel.

 • 1966

  Norge starter prøveboring på norsk sokkel.

Fant du det du lette etter?