WWF saksøker staten for å redde ulven i Norge | WWF Norway

WWF saksøker staten for å redde ulven i NorgePosted on 08 November 2017
Norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov, mener WWF Verdens naturfond som nå saksøker staten for å redde ulven i Norge.
© WWF Verdens naturfond/Erik Frøystein
WWF Verdens naturfond saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. – Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF. 

Norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, og nå må domstolene avgjøre om den må endres, mener WWF Verdens naturfond. Organisasjonen har nå sendt stevning av staten til Oslo tingrett. I tillegg til krav om at norsk ulveforvaltning må ta hensyn til nasjonale lover og internasjonale forpliktelser, krever WWF også midlertidig forføyning av årets ulvejakt slik at den stanser umiddelbart.

– Vi kan ikke lenger sitte og se på at myndighetene tillater en lovstridig jakt på vårt mest truede rovdyr. Vi har derfor nå sendt en stevning til Oslo tingrett. Å saksøke staten er et alvorlig skritt å ta, som også kan bli økonomisk risikabelt for oss, men årets jakt er allerede i gang og vi kan ikke vente til enda flere ulver blir skutt og drept, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.

– Det er pinlig for den såkalte miljønasjonen Norge at vi har en ulveforvaltning som sørger for at ulven er kritisk truet, sier Lomelde.


Seks ulver allerede skutt
Norske rovviltmyndigheter har vedtatt at totalt 50 ulver kan skytes i Norge til vinteren. Dette tilsvarer om lag 90 prosent av de helnorske ulvene. De 50 ulvene lever både innenfor og utenfor den såkalte ulvesonen i Norge. I første omgang er det ulvene som lever utenfor ulvesonen, som kan skytes. Den jakten startet 1. oktober, og så langt er allerede seks av disse ulvene skutt. Spørsmålet om også ulvene som lever innenfor den politisk vedtatte ulvesonen kan jaktes på, skal avgjøres av Klima- og miljødepartementet (KLD) før nyttår.

– Vi kan ikke vente på KLDs avgjørelse. Den pågående jakten må stanse umiddelbart og hele den norske ulveforvaltningen må prøves rettslig. Hvert år skjer det samme: Rovviltmyndighetene vedtar omfattende jakt, som vi og andre må klage på. Sammen med organisasjoner som Naturvernforbundet, NOAH, Foreningen våre rovdyr og Sabima kjemper vi den samme kampen hvert eneste år. Vi kan ikke holde på sånn, vi må få en bærekraftig ulveforvaltning som sikrer bestanden på lang sikt, og som samtidig iverksetter bedre tiltak for å redusere konfliktene med beitedyr, sier Lomelde.
 
Kan dø ut
Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen setter de overordnede rammebetingelsene for forvaltning av arter og uttak av vilt, herunder rovvilt, i Norge. Det klare utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på norsk Rødliste for truede arter 2015 som Kritisk truet, med ekstremt høy risiko for å dø ut. Ulv står dessuten i en særstilling som oppført i liste II til Bernkonvensjonen som igjen stiller særskilt strenge krav til beskyttelse av arten og dens leveområder. Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv. På tross av dette, har altså rovviltmyndighetene vedtatt å holde bestanden på et kritisk lavt nivå.

Kravet om midlertidig forføyning som WWF nå har sendt sammen med stevningen, krever umiddelbar stans i jakten på ulver som lever utenfor ulvesonen i region 4 og 5 (Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark). KLD har vedtatt lisensfellingskvote på 12 ulver her. Nå er allerede fem av disse felt. Dagens ulveforvaltning i Norge er utformet slik at ulvene utenfor den politisk vedtatte ulvesonen i praksis lever som fritt vilt. Det er et bredt, politisk forlik i Norge om at ulven skal forvaltes innenfor den minimale ulvesonen som er opprettet for dem. Ulvesonen utgjør kun 5 prosent av Norges landareal.

– WWF jobber for at ulven i Norge kan få den plassen den trenger for at bestanden kan bli livskraftig – slik både internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk krever, sier Lomelde.
WWF får støtte og faglige innspill fra flere organisasjoner i forbindelse med dette søksmålet. Blant dem er Naturvernforbundet, NOAH - for dyrs rettigheter, Foreningen Våre Rovdyr og Sabima.


Vil du støtte rettssaken? Les mer her.
 
 
Norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov, mener WWF Verdens naturfond som nå saksøker staten for å redde ulven i Norge.
© WWF Verdens naturfond/Erik Frøystein Enlarge
Nok er nok, mener miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF. Hun ser rettssak som siste mulighet for å få en bærekraftig og faglig fundert ulveforvaltning.
© WWF Verdens naturfond/Ivan Tostrup Enlarge