WWF Norway - Engasjer deg for ulven

 


  #VERDTÅBEVARE

    Hjelp oss å redde Norges ulver!

LIK OG DEL FOR ULVEN

I begynnelsen av mars presenterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen et forslag til endringer i naturmangfoldloven, som skulle føre til at flere ulver kunne bli skutt i årets jakt.

Saken ble send på høring med en frist på kun fem dager. Dette er i strid med den såkalte utredningsinstruksen, som slår fast at høringsfrister normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. I dette tilfellet var det kun avsatt fem dager, inkludert en helg, for at organisasjoner og andre kunne sende inn sine kommentarer på innholdet. Les mer om saken her.

– Ikke svekk naturmangfoldloven!
WWFs generalsekretær Nina Jensen har allerede varslet at WWF vil gå til rettssak mot regjeringen dersom regjeringens nye lovforslag fører til felling av flere ulver enn i dag. WWF Verdens Naturfond og fire andre miljøorganisasjoner retter hard kritikk mot regjeringens hastebehandling for å endre naturmangfoldloven.

– Vi frykter ikke bare for ulven, men også for hva slags presedens dette kan gi for norsk naturforvaltning. Å hurtigbehandle et forslag om å svekke naturmangfoldloven på denne måten, og på sviktende argumentasjon, er høyst bekymringsverdig, sier WWFs Nina Jensen.

– Nå må alle vi som vil ha en levedyktig ulvestamme i norsk natur gi lyd fra oss, og si til politikerne våre at vi vil at ulven skal ha en framtid i Norge, sier Jensen.

Lik og del våre tweets og Facebook-poster for å vise at vi er mange som sier ja til ulv i Norge!

Hva har skjedd tidligere?

Det lave norske bestandsmålet for ulv har gjort at ulven i Norge har blitt holdt nede på et eksistensminimum. Bestandsmålet fra 2004 var på tre helnorske valpekull av ulv i året. I vår vedtok Stortinget et nytt bestandsmål for ulv. Det nye målet er på 4-6 valpekull, når grenseulvene er regnet med. Samtidig skal det fremdeles være 3 helnorske valpekull av ulv. Det nye målet er en liten negativ justering av det forrige. WWF ønsker at bestandsmålet for ulv skal være 15 - 20 familiegrupper av ulv i Norge.

Da Rovdata i juni la fram bestandsstatus for ulven vinteren 2015/2016 ble det klart at det var født syv valpekull som i helhet har sine leveområder i Norge. Det er det høyeste tallet i moderne norsk historie, og det var første gang bestanden var over det vedtatte bestandsmålet for ulv. Gleden over denne positive utviklingen for ulv i Norge ble kortvarig, ettersom det raskt ble klart at det kom til å bli en omfattende jakt på ulv til vinteren. 21. juni fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtak om lisensfelling av 13 ulver utenfor ulvesona. Blant disse ulvene er familiegruppen i Osdalen, som aldri har gjort skade på beitedyr.

Klima- og miljødepartementet omgjorde 20. desember vedtaket til rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen, og 8 ulver utenfor. Lisensjakten er dermed begrenset til 15 individer utenfor ulvesonen, hvorav 6 er skutt så langt. 17. januar holdt klima- og miljøminister Vidar Helgesen en redegjørelse i Stortinget om beslutningen om å ikke tillate jakt på 32 ulver innenfor og rett utenfor ulvesonen. 31. januar var det debatt på Stortinget om ulvens fremtid i Norge. WWF frykter at politikerne vil åpne for å endre naturmangfoldloven, slik at man kan skyte flere ulv.  Det vil vi ikke akseptere!

Siste opdateringer i saken finner du på våre temasider om rovdyr: wwf.no/rovdyr

Hjelp oss å redde Norges ulver!

Bli rovdyrfadder
©: Erik Frøystein