Engasjer deg for ulven | WWF Norway

 


  #VERDTÅBEVARE

    Hjelp oss å redde Norges ulver!

Send en e-post for ulven!

Stortingspolitikerne behandler nå forslaget om å endre naturmangfoldloven. Alle de store rovdyrene er sterkt eller kritisk truet i Norge. Vi mener derfor at de trenger mer, ikke mindre, beskyttelse.

Si ifra til medlemmene av Stortingets energi- og miljøkomité at de ikke må svekke naturmangfoldloven. Vi har laget et forslag til e-post her. Send inn før påske!

NB: Får du ikke opp forslaget til e-post i lenken over? Klikk her for tekst og e-postadresse.

Nynorskbrukar? Klikk her for tekst på nynorsk.


Vil endre loven for å kunne skyte mer ulv
I begynnelsen av mars presenterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen et forslag til endringer i naturmangfoldloven, som skulle føre til at flere ulver kunne bli skutt i årets jakt. Saken ble send på høring med en frist på kun fem dager.

Dette er i strid med den såkalte utredningsinstruksen, som slår fast at høringsfrister normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. I dette tilfellet var det kun avsatt fem dager, inkludert en helg, for at organisasjoner og andre kunne sende inn sine kommentarer på innholdet. Les mer om saken her.

– Ikke svekk naturmangfoldloven!
WWFs generalsekretær Nina Jensen har allerede varslet at WWF vil gå til rettssak mot regjeringen dersom regjeringens nye lovforslag fører til felling av flere ulver enn i dag. WWF Verdens Naturfond og fire andre miljøorganisasjoner retter hard kritikk mot regjeringens hastebehandling for å endre naturmangfoldloven.

– Vi frykter ikke bare for ulven, men også for hva slags presedens dette kan gi for norsk naturforvaltning. Å hurtigbehandle et forslag om å svekke naturmangfoldloven på denne måten, og på sviktende argumentasjon, er høyst bekymringsverdig, sier WWFs Nina Jensen.

– Nå må alle vi som vil ha en levedyktig ulvestamme i norsk natur gi lyd fra oss, og si til politikerne våre at vi vil at ulven skal ha en framtid i Norge, sier Jensen.

Send inn en e-post til Stortingets energi- og miljøkomité før påske.

Send en e-post for ulven
Til: energi-miljoe@stortinget.no

Emnefelt: Ikke svekk naturmangfoldloven!

Tekst:
Til medlemmene i energi- og miljøkomiteen

Jeg skriver til dere som er medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomité, for å fortelle at jeg er stolt og glad over å ha ulv i norsk natur. Jeg reagerer sterkt på at regjeringen har foreslått å svekke, framfor å styrke, beskyttelsen av ulven og de andre store rovdyrene vi har her i landet vårt. Naturmangfoldloven skal beskytte norsk natur, ikke brukes til å begrunne økt jakt på kritisk truede arter.

Ulven er en kritisk truet art i Norge. Forskere har vist til at det norske bestandsmålet er så lavt at det er tvilsomt om det i dag sikrer bestandens overlevelse, i tråd med Bernkonvensjonens artikkel 2. Ulovlig jakt og innavl er de største truslene mot ulven i Norge. De få ulvene som finnes her i landet er forvist til en liten forvaltningssone der de får lov til å etablere seg. Utenfor sonen lever de nærmest et fredløst liv og risikoen for å bli skutt er høy. Dette synes jeg ikke er en ansvarlig eller anstendig forvaltning.

Regjeringens forslag om å endre naturmangfoldloven er problematisk fordi dette vil føre til dårligere beskyttelse for våre store rovdyr – som alle er kritisk eller sterkt truet i Norge. Dette har blant annet norske miljøorganisasjoner stilt seg svært skeptiske til.

Jeg savner at dere politikere legger til rette for en mer kunnskapsbasert og forutsigbar forvaltning av ulv i norsk natur, og ber dere om å gjøre to ting:

Bestill en vitenskapelig vurdering av hva som skal til for å få en levedyktig ulvebestand i Norge.
Det finnes ikke noe kunnskapsgrunnlag om hva som utgjør en levedyktig bestand av ulv i Norge, slik det finnes i Sverige. Dette er en tydelig mangel ved norsk forvaltning. Jeg ønsker meg politikere som legger vitenskapen til grunn for sine vedtak, og ber dere om å bestille en gjennomgang av hva som vil utgjøre en levedyktig ulvebestand i Norge.

Lag en forvaltningsplan for ulven.
Vi trenger en egen forvaltningsplan for ulv; en plan som tar utgangspunkt i en vitenskapelig vurdering av hva som utgjør en levedyktig bestand. En slik plan bør også inneholde en strategi for hvordan vi skal få en levedyktig bestand av ulv i Norge - på kort og lang sikt. Dette vil gi forutsigbarhet for forvaltningen, politikere og samfunnet for øvrig.

Ulv hører hjemme i norsk natur. Den bidrar til balansen mellom artene i økosystemet, og har en viktig regulerende rolle å spille som del av norsk naturmangfold. Jeg ber deg, kjære representant, om å gjøre det du kan som medlem i energi- og miljøkomiteen for at vi får en bedre, ikke dårligere, forvaltning av ulv og andre store rovdyr i Norge.

Med vennlig hilsen

Send en e-post for ulven
Til: energi-miljoe@stortinget.no

Emnefelt: Ikkje svekk aturmangfaldlova!

Tekst:
Til medlemmene i energi- og miljøkomiteen
 
Eg vil gjerne få uttrykke at eg er glad for at vi har ulv i norsk natur. Og eg reagerer sterkt på at regjeringa har foreslått å svekke, framfor å styrke, vernet av ulven og dei andre store rovdyra vi har her i landet. Naturmangfaldlova skal beskytte norsk natur, ikkje brukast til å grunngi auka jakt på kritisk trua artar.
 
Ulven er ein kritisk trua art i Noreg. Forskarar har vist til at det norske bestandsmålet truleg er for lågt til å sikre ein levedyktig bestand, i tråd med artikkel 2 i Bernkonvensjonen. Ulovleg jakt og innavl er dei største truslane mot ulven i Noreg. Dei få dyra som finst her i landet, er forvist til ei lita forvaltingssone der dei får lov til å etablere seg. Utanfor sona er dei nærast fredlause, og risikoen for at dei blir skotne, er høg. Dette er etter mitt syn ikkje ei ansvarleg eller anstendig forvalting.
 
Dersom regjeringa sitt forslag om å endre naturmangfaldlova går gjennom, vil dei store rovdyra våre – som alle er kritisk eller sterkt trua i Noreg – få eit dårlegare vern. Dette er mildt sagt problematisk. Blant mange andre er norske miljøorganisasjonar naturleg nok svært skeptiske til forslaget.
 
Eg saknar ei meir kunnskapsbasert og føreseieleg forvalting av den norske ulvebestanden og vil be politikarane om å gjere to ting:
 
Bestille ei vitskapleg vurdering av kva som skal til for å få ein levedyktig ulvebestand i Noreg.
Kunnskapsgrunnlaget som kunne fortalt oss kva som ville vere ein levedyktig bestand av ulv i Noreg, finst ikkje. Dette er ein alvorleg mangel i norsk forvalting; slik kunnskap finst i Sverige. Eg vil svært gjerne ha politikarar som baserer vedtaka sine på faglege fakta og vurderingar og ber om at det blir bestilt ei utgreiing om kva minimumsnivå ein levedyktig ulvebestand i Noreg må liggje på.
 
Lage ein forvaltingsplan for ulven.
Vi treng ein eigen forvaltingsplan for ulv, ein plan som tek utgangspunkt i ei vitskapleg vurdering av kva som er ein levedyktig bestand. Ein slik plan bør også innehalde ein strategi for korleis vi skal byggje opp og halde ved like ein levedyktig bestand av ulv i Noreg. Då vil både forvaltinga, politikarane og samfunnet elles vite kva mål som gjeld, både på kort og lang sikt.
 
Ulven høyrer heime i norsk natur. Han bidreg til å skape balanse mellom artane i økosystemet og har ei viktig regulerande rolle i det norske naturmangfaldet. Eg håper at du som medlem i energi- og miljøkomiteen gjer det du kan for at vi får ei betre, ikkje dårlegare, forvalting av ulv og andre store rovdyr i Noreg.

Med venleg helsing

Hva har skjedd tidligere?

Det lave norske bestandsmålet for ulv har gjort at ulven i Norge har blitt holdt nede på et eksistensminimum. Bestandsmålet fra 2004 var på tre helnorske valpekull av ulv i året. I vår vedtok Stortinget et nytt bestandsmål for ulv. Det nye målet er på 4-6 valpekull, når grenseulvene er regnet med. Samtidig skal det fremdeles være 3 helnorske valpekull av ulv. Det nye målet er en liten negativ justering av det forrige. WWF ønsker at bestandsmålet for ulv skal være 15 - 20 familiegrupper av ulv i Norge.

Da Rovdata i juni la fram bestandsstatus for ulven vinteren 2015/2016 ble det klart at det var født syv valpekull som i helhet har sine leveområder i Norge. Det er det høyeste tallet i moderne norsk historie, og det var første gang bestanden var over det vedtatte bestandsmålet for ulv. Gleden over denne positive utviklingen for ulv i Norge ble kortvarig, ettersom det raskt ble klart at det kom til å bli en omfattende jakt på ulv til vinteren. 21. juni fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtak om lisensfelling av 13 ulver utenfor ulvesona. Blant disse ulvene er familiegruppen i Osdalen, som aldri har gjort skade på beitedyr.

Klima- og miljødepartementet omgjorde 20. desember vedtaket til rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen, og 8 ulver utenfor. Lisensjakten er dermed begrenset til 15 individer utenfor ulvesonen, hvorav 6 er skutt så langt. 17. januar holdt klima- og miljøminister Vidar Helgesen en redegjørelse i Stortinget om beslutningen om å ikke tillate jakt på 32 ulver innenfor og rett utenfor ulvesonen. 31. januar var det debatt på Stortinget om ulvens fremtid i Norge. WWF frykter at politikerne vil åpne for å endre naturmangfoldloven, slik at man kan skyte flere ulv.  Det vil vi ikke akseptere!

Siste opdateringer i saken finner du på våre temasider om rovdyr: wwf.no/rovdyr