Bilde av trær og blå himmel

Lokalvalg 2023

All natur ligger i en kommune. Det er lokalvalg – og din stemme betyr noe for naturen der du bor.

Nordmenn er et folk av naturelskere. Men kjærlighet forplikter. Partier som tar velgerne sine på alvor, har en skikkelig naturpolitikk. Det betyr en politikk som bidrar til at folk ikke mister natur- og naturopplevelser de er glade i og verdsetter.

For vi kan ikke slå oss til ro med å miste stadig mer natur. Det viser også det store engasjementet for Rødlista for naturopplevelser.

Et klart flertall av befolkningen er bekymret for natur- og klimakrisen og krever at politikere gjør mer for å stanse dem.

To av tre velgere oppgir at bevaring av lokal natur vil være viktig for dem når de skal stemme ved valget i september.

Avgjørelser om naturen tas i kommunene. Det betyr at din stemme i lokalvalget kan påvirke mye, og utgjøre en forskjell for naturen. Velg et parti som sier ja til mer natur og nei til nedbygging og overforbruk.

Velg naturen!

Disse avgjørelsene om natur blir tatt i din kommune

 • Om naturen og løsningene den byr på vil brukes som beskyttelse mot klimaskade som ekstremvær
 • Om marka der du bor ødelegges eller får være i fred
 • Om matjorda skal brukes til å lage mat eller bygges ned
 • Om bekkene skal legges i rør eller ligge åpne
 • Om det skal være krav til grøntområder og lekeområder i nærheten av der barna bor
 • Om det skal være kort vei til enkelt nærturterreng for alle som vil være ute i friluft
 • Om skadelige stoffer som nitrogen og fosfor skal renses fra avløpet før det pumpes ut og ødelegger livet i vannet
 • Om de som leverer tjenester og varer til kommunen tar vare på naturen og klimaet eller ikke
 • Om bilene, bussene, gående eller syklende skal ha førsteprioritet i gatene der du bor
 • Om det skal være trygt å leke og være sammen i gatene for alle aldersgrupper.

Hvordan finne noen å stemme på?

Nesten to av tre velgere sier i vår naturundersøkelse at bevaring av natur er viktig for deres stemme ved årets valg. Hvis du er en av de mange, ønsker du kanskje å finne noen å stemme på som er like glade i naturen som du er selv. Da gjelder det å finne ut hva dine lokalpolitikere står for når det gjelder natur og klima.

Her er fem spørsmål du kan be om svar på:

 1. Spør om lokale saker
  Ofte finnes det helt konkrete, lokale utbyggingssaker som splitter partiene. Da gjelder det å finne ut hvor de ulike kandidatene står – og helst før de er innvalgt.
 2. Spør om nedbygging av natur
  De fleste beslutninger om å bygge ned naturen bit for bit blir tatt av lokale politikere. På tide å spørre om politikerne vil si nei til all nedbygging av viktig naturmangfold og karbonlagre i naturen!
 3. Spør om arealnøytralitet
  De siste årene har stadig flere kommuner satt mål om at kommunen skal være arealnøytral. Det betyr at dersom en utbygger får tillatelse til utbygging i et naturområde, må et tilsvarende område tilbakeføres til natur et annet sted. Hva mener politikerne der du bor om arealnøytralitet?
 4. Spør om nærnatur
  Tilgang til nærnatur er kjempeviktig for helse og livskvalitet. Men bare halvparten av oss har tilgang til nærturterreng innenfor 500 meter fra der de bor. Spør om politikerne vil gå inn for en allmenn rett til nærnatur, som blir førende for alle nye utbygginger!
 5. Spør om grønn omstilling
  For å ta vare på natur og klima må vi kutte utslipp og dempe presset på ressursene. Spør hva politikerne vil gjøre for å kutte klimagassutslipp i din kommune, og ikke vær redd for å følge opp med konkrete spørsmål hvis svaret du får er ullent! Spør også om hva politikerne vil gjøre av konkrete tiltak for å bidra til mer ombruk og lavere forbruk av ressurser!
 6. Spør om natur som klimaløsning
  For å beskytte oss mot konsekvensene av klimaendringer som ekstremvær, skred og flom er en intakt og robust natur gjørende. Spør hva politikerne vil gjøre for å ta vare på og restaurere naturen lokalt, så den kan fortsette å være vår beste alliert i møte med et varmere klima.

Slik gjør du det

For å finne ut hva dine lokalpolitikere mener om natur og klima, kan du følge med i mediene, lese programmene deres eller spørre dem direkte.

Mediene kan ofte fortelle hva de lokale partiene mener om konkrete, konfliktfylte saker om utbygging av naturområder.

Det er vanlig at lokale partier lager egne valgprogram som beskriver hva de ønsker å oppnå de neste fire årene. Det skal være lett å finne programmene ved hjelp av et søk på nettet. Hvis du ikke finner det, kan du sende det lokale partiet en epost.

Konkrete spørsmål kan du enten stille per epost, skrive inn på partienes facebook-sider, eller du kan snakke med politikerne direkte. I valgkampen pleier partiene å gjøre seg synlige for velgerne på mange måter; på stand, ved husbesøk eller under arrangementer. Da går det an å be om å få stille noen velvalgte spørsmål om klima og natur.

Hvis du stiller spørsmålene dine i sosiale medier eller gjennom et leserbrev i lokalavisen, bidrar du til at også andre enn du selv kan se hva partiene svarer!

Til kommuner og fylkeskommuner

Kampen for mer natur og mindre utslipp denne foregår ikke bare i Stortinget og på FNs klimatoppmøte og naturtoppmøte, men også lokalt der du bor.

WWF utarbeider hele tiden miljøpolitiske forslag til kommuner og fylker. Tidlig i programkomitéenes prosess samler vi de beste forslagene og sender ut til alle landets partier.

Her er WWFs innspill til denne perioden (PDF).

Hva mer kan du gjøre for natur og klima?

 • Meld deg inn i et parti og:
  • delta i programarbeidet og påvirk det i grønn retning
  • stå på liste til neste valg
  • delta i gruppemøter og påvirk dine folkevalgte partifeller til å ta grønne valg i aktuelle saker.
 • Skriv leserinnlegg i lokalavisa om aktuelle miljøsaker der du bor.
 • Stem på et parti i neste stortingsvalg som vil jobbe for at de miljøpolitiske beslutningene tas på et forvaltningsnivå som sikrer både riktig kompetanse og ressurser til gjennomføring.
 • Bli WWF-fadder og gi oss større muligheter for å kjempe for natur og klima i ditt lokalmiljø.

Spørsmål? Kontakt:

Fant du det du lette etter?