Nært bilde av sort oljesand i hånden.

Arbeid for ansvarlig oljeutvinning i Øst-Afrika

Utvinning av olje og gass er en trussel mot natur og klima, ikke minst i utviklingsland. WWF jobber med å begrense de mange negative effektene så godt som mulig.

Hva handler dette arbeidet om?

Olje- og gassutvikling innebærer ofte omfattende inngrep i viktig natur. Fordi en stor andel av befolkningen i mange utviklingsland er direkte avhengig av naturressurser for å overleve, kan slik næringsutvikling også bli en alvorlig trussel mot folks livsgrunnlag. Og i kjølvannet følger klimagassutslippene, som truer både natur og mennesker.

Samtidig representerer olje og gass store inntektsmuligheter for mange fattige land. Sammen med ulike partnere, jobber WWF for å holde myndigheter og oljeselskap ansvarlige for å begrense skader på natur og folk når olje- og gassressurser skal utvikles.

Hvorfor er arbeidet nødvendig?

Økonomisk vekst i fattige og udemokratiske land med mye oljeressurser er i snitt lavere enn i land uten olje. Fellesnevneren er svake samfunnsinstitusjoner, lav grad av åpenhet og mangel på frie media og ikke-statlige organisasjoner som kan holde myndighetene ansvarlige.

I slike land har olje gitt det motsatte av utvikling, nemlig mer korrupsjon, mer natur- og miljøødeleggelse, mer konflikt og fattigdom. Oljen har blitt en "ressursforbannelse".

Dette gjør WWF

WWF arbeider for en ansvarlig oljeutvinning i Uganda, Kenya og Tanzania sammen med en rekke partnere fra det sivile samfunn.

  • Vi jobber for strengere miljøregelverk gjennom å utvikle rapporter om natur- og miljøkonsekvenser av oljeutvinning for politikere og myndigheter, og gjennom å øke bevisstheten deres om natur- og miljøspørsmål ved hjelp av kursvirksomhet og politisk påvirkningsarbeid.
  • Vi holder myndigheter ansvarlige for å håndheve sitt eget miljøregelverk gjennom å avdekke mangelfullt tilsyn av oljeselskaper og mangelfull miljøovervåking i nasjonalparker.
  • Vi jobber for at lokalsamfunn og media skal ha den kunnskapen de trenger for å holde sine egne myndigheter ansvarlige. Det gjør vi gjennom kurs og annen opplæring i viktige natur- og miljøspørsmål, og gjennom å utvikle kart som viser overlapp mellom oljeforekomster og viktige naturområder.
  • Vi gir også lokalsamfunn kunnskap om oljeselskapenes klageordninger, som kan brukes til å klage på blant annet forurensing eller tap av tilgang til naturressurser.
  • Vi jobber for at oljeselskaper skal bli bedre til å ta vare på natur og miljø gjennom å vurdere deres miljøinnsats innenfor en rekke områder og gå i dialog med dem om hvordan de kan forbedre seg.

Gode resultater så langt:

  • I Uganda fikk en WWF-studie av den planlagte rørledningen for råolje fra Hoima i Uganda til Tanzania i gang en offentlig debatt rundt statlig styring av oljesektoren. Studien inneholder kart som viser overlapp mellom rørledning og viktige naturområder, og peker på mulige negative konsekvenser for natur og folk ved den valgte traseen.
  • I Uganda og Kenya har WWF fått fire oljeselskaper i samtale om hvordan de kan drive mer miljøvennlig.
  • I Tanzania har vi bidratt til å få etablert en komité som skal iverkesette lovgivning for mer åpenhet og ansvarliggjøring i oljesektoren. To av medlemmene i komiteen representerer ikke-statlige organisasjoner som er WWF-partnere.
  • I Kenya har WWF fått på plass strengere miljøkrav til oljeleting. Myndighetene har godtatt våre krav om at for å få letelisens, må selskapene ha gode planer for miljøforvaltning, klageordninger, og planer for å flytte folk til nye områder på en skånsom og skikkelig måte i henhold til internasjonale beste standard.

Har du spørsmål om WWFs arbeid for en ansvarlig oljesektor i Øst-Afrika?

Fant du det du lette etter?