Mor og barn står foran huset sitt i en landsby i panda landskap i Kina.

Grønt skifte i Kina

Kina er verdens mest folkerike land og har de aller største klimagassutslippene. Kina er derfor en viktig del av løsningen når vi skal redde jordas klima og natur.

Derfor jobber WWF for et grønnere Kina

Kina er verdens største på utslipp av klimagasser

På førti år har Kina skapt utvikling og fattigdomsreduksjon, men dette har dessverre også ført til alvorlig forurensing av jord, vann og luft. Kina er blitt verdens største på utslipp av klimagasser, som fører til klimaendringer og global oppvarming. Utslippene kommer blant annet fra industri og bruk av fossil energi til å lage strøm.

Derfor er det viktig – for både Kina og verden – at landet tar i bruk mer fornybar energi, som sol- og vindkraft. I dag kommer rundt 85 prosent av energiforbruket fortsatt fra fossil energi, særlig kull. WWF jobber for å endre dette, i samarbeid med andre organisasjoner, selskaper, myndigheter og akademia.

Klimagassene truer dyr og natur

Klimaendringer truer menneskers livsgrunnlag og påvirker naturen negativt på flere måter. Det blir mer uvær og flom og vi vil få se lengre og mer intense tørkeperioder som truer avlinger, dyreliv og drikkevann. Havnivået stiger og vannet blir varmere.

I Kina truer det dyr som kjempepanda, rød panda og sibirsk tiger som dessuten allerede er truet på grunn av blant annet avskoging. Vi vet også at det som fører til klimaendringer, nemlig overforbruk av fossile brennstoff, samtidig forurenser Kinas luft, jord og vann, og er svært helseskadelig.

Kina kan skape global fornybarsatsing

Kina har investert mange hundre milliarder kroner i sol- og vindenergi. I 2017 satte myndighetene seg et nytt mål for å redusere det høye kullforbruket: Tjue prosent fornybar energi innen 2030 og 3,5 millioner nye fornybar-jobber. I 2020 annonserte President Xi Jinping målet om at Kina skal nå en utslippstopp før 2030 og dessuten nå netto nullutslipp innen 2060. Særlig det siste ble hyllet som et viktig bidrag til den internasjonale klimakampen av folk over hele verden.

I Kina som andre steder, ligger mye av svaret i en overgang fra kull, olje og gass til mer fornybar energi, spesielt sol- og vindkraft.

Kina har allerede blitt en stor produsent og eksportør av teknologi for fornybar energi, og står for om lag to tredjedeler av tilbudet av verdens solcellepaneler. Landets store energibehov og fornybarsatsing er viktig for oppskalering av fornybar energi globalt. Ikke minst kan Kina gjøre ren energi billigere gjennom å skape markeder og tilby teknologi.

Dette gjør WWF

WWF har jobbet i Kina i mer enn 30 år, og er den internasjonale organisasjonen med lengst fartstid i landet. Arbeidet spenner fra bevaring av truede dyrearter som kjempepanda og sibirsk tiger, til skogbevaring, arbeid mot plastforurensing og kampen mot klimaendringer og for ren energi.

I 2021 startet vi en ny periode med samarbeid over fem år. Disse årene skal vi særlig jobbe med fornybar energi på ulike måter. Vi skal:

  • få flere store selskap og finansinstitusjoner til å sette seg mål for utslippskutt og gjennomføre det.
  • skape større etterspørsel etter strøm produsert fra fornybare kilder som vind og sol.
  • bidra til større bevissthet rundt klimakrisa i befolkningen og blant ansatte i selskaper og myndigheter.

Arbeidet foregår i partnerskap med andre sivilsamfunnsorganisasjoner, tenketanker og universitet, private selskap, bransjeorganisasjoner innen fornybar energi og finans, og sentrale og lokale miljø-, klima- og energimyndigheter i Kina.

Gode resultater så langt:

Som del av samarbeidet med WWF, har selskapene Yingli Solar (solenergi) og China Vanke (byggentreprenør) gjort en solid innsats for å påvirke sine næringskjeder og sektorer i klimavennlig retning:

  • Flere store kinesiske selskap har gjennom WWFs Science-based targets initiative (SBTi) satt seg ambisiøse mål for utslippsreduksjon for seg selv og sine leverandører. Per oktober 2021 var 38 selskaper tilknyttet initiativet.
  • WWF Kinas Corporate Renewable Energy Initiative jobber for å fremme bedrifters bruk av sol- og vindenergi, både ved å sikre større tilbud og etterspørsel. Her er mange store utenlandske selskap med produksjon i Kina, inkludert IKEA, Nike, Siement og Walmart.
  • 87 byer satt seg mål om å nå utslippstopp tidligere, for å bidra til hele landets utslippskutt tidligere enn det nasjonale målet i 2030. For eksempel har byen Zhenjiang mål å nå toppen allerede i 2020.
  • Yingli Solar, som produserer teknologi for solenergi, har utviklet en industristandard for ren produksjon av solcelleteknologi, sammen med WWF og Kinas nasjonale standardiseringsinstitutt. I 2016 ble den obligatorisk for alle produsenter av solcelleteknologi i Kina.
  • En av Kinas største eiendomsentreprenører, China Vanke, har frigitt 120 patenter på teknologi som andre fritt kan bruke til å lage bærekraftige bygninger uten store utslipp av klimagasser.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med klima og energi i Kina?

Fant du det du lette etter?