Gruppe vil sabotere TV-aksjonen

Det er nylig blitt opprettet en gruppe på Facebook, med formål å sabotere TV-aksjonen neste år fordi denne skal gå til WWFs arbeid mot plastforsøpling av havet. Dette synes vi i WWF er veldig trist og svært beklagelig.

Publisert 24. oktober 2019

Gjennom TV-aksjonen i 2020 skal WWF stanse de enorme problemene med marin forsøpling ved kildene. Det skal skje gjennom målrettede tiltak i ulike storbyer i Vietnam, Thailand, Filippinene og Indonesia hvor et av de viktigste virkemidlene vil være å etablere bedre avfallshåndtering. Manglende kontroll på søppel er hovedårsaken til all plasten som slippes ut i havet.

Det er svært strenge regler regler som skal sørge for at midlene som samles inn gjennom TV-aksjonen går direkte til formålet det samles inn til. Ikke mer enn 5 prosent av midlene kan gå til administrasjonskostnader, så giverne kan være trygge på at det plastprosjektene våre som mottar støtten.

Gruppen som vil boikotte TV-aksjonen ble opprettet 20. oktober 2019, og har ifølge gruppen selv sin bakgrunn i en sak fra Nationen om at bønder og jegere vil boikotte neste års TV-aksjon. Dette vil de gjøre fordi de er uenige med WWFs ståsted når det gjelder rovdyr.

Vi i WWF har full forståelse for at folk kan ha forskjellige syn på om rovdyr bør få leve i norsk natur eller ei, men vi syns det er trist at det her oppfordres til direkte sabotasje av den fantastiske dugnaden som TV-aksjonen er. Vi håper at alle, uavhengig av syn på norske rovdyr, kan slutte opp om arbeidet for å bekjempe plastforsøplingen som utgjør en enorm trussel mot natur og mennesker verden rundt.

I denne gruppen publiseres grove og feilaktige påstander og beskyldninger mot oss som organisasjon, som vi her vil ettergå én etter én.

Påstand: WWF står bak tortur av lokalbefolkning

Svar: Denne påstanden fremsettes flere steder i gruppen. Den ene kilden det lenkes til er en sak fra det amerikanske nettstedet Buzzfeed: WWF Funds Guards Who Have Tortured And Killed People. Den andre er det norske nettstedet Filter Nyheters sak: Gjennomgår norske WWF-prosjekter etter brutale avsløringer. Saken fra Filter Nyheter baserer seg på Buzzfeed-saken.

Beskyldningene fra Buzzfeed news er svært alvorlige, og ordentlig grusomme. Beskyldningene dreier seg om at WWF skal ha finansiert og trent opp paramilitære grupper, som står bak alvorlige brudd på menneskerettighetene. Først og fremst er det viktig å understreke at ingen midler fra det norske WWF-kontoret, eller fra norske donorer eller støttespillere, har gått til de prosjektene som er omtalt. WWF i Norge har en politikk på at vi ikke finansierer bevæpnede voktere, og det ligger fast.

På internasjonalt nivå er det satt i gang en uavhengig granskning, ledet av FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay. Konklusjonen av denne granskningen vil gjøres offentlig.

WWF-nettverket har tydelige policyer på plass som skal ivareta lokalbefolkningens rettigheter i alt naturvernarbeid drevet av organisasjonen, og tilhørende varslingsrutiner for både ansatte og eksterne. WWF-nettverket har tatt ytterligere grep for å styrke arbeidet med å ivareta lokalbefolkningen i landene de jobber i. I 2019 ble det implementert nye og tydeligere retningslinjer for å unngå menneskerettighetsbrudd, og det har blitt opprettet en ny internasjonal enhet som skal sikre at disse gjennomføres på tvers i nettverket og i samtlige av prosjektene WWF-nettverket er involvert i. Mekanismene for å varsle har også blitt styrket.

Det lenkes også til en senere Buzzfeed-sak, der toppsjefer i WWF beskyldes for å legge lokk på kritikkverdige forhold. Dette tar WWF på det sterkeste avstand fra. Du kan lese svaret fra WWF her.

Påstand: WWF har superlønninger

Det lenkes til en sak fra Bistandsaktuelt som dreier seg om at lederen i WWF-USA tjener 12 millioner kroner i året, og at organisasjonen er støttet av Norad. Dette er saken det lenkes til: https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2019/gigantlonn-til-leder-i-norsk-stottet-organisasjon/?fbclid=IwAR3_2cJcmw8eeQ3A_3XIpAHU5G68lJ0x-YLY44YDcyuOAKF_UHdEOXgx9Fk.

Svar: I denne saken er det lederen av WWF-USA som blir omtalt. WWF-nettverket har kontorer i mer enn 80 land. I all hovedsak er det snakk om selvstendige organisasjoner i hvert enkelt land, som opererer i hver sin juridiske, økonomiske og samfunnsmessige sammenheng.

WWF Verdens naturfond kan ikke forsvare de høye lederlønningene til WWF i USA. Vi reagerer sterkt på lønnsnivået de opererer med, og har formidlet dette til våre amerikanske kolleger, samtidig som vi har utfordret dem til å tenke gjennom lønnsnivået for sine ledere. WWF synes det er viktig og riktig at det er offentlighet og diskusjon rundt spørsmål om lønn og bruken av offentlige midler. Det bidrar til økt bevissthet.

Her i Norge ligger WWF Verdens naturfonds lønninger under nivået statens lønninger ligger på. Vår toppleder i Norge tjener 990.000 i året. Vi følger statens tariffavtale og har en moderat lønnsutvikling. Våre rådgivere ligger på om lag samme nivå som tilsvarende stillinger i departementene, mens seniorrådgivere og avdelingsledere har et lavere lønnsnivå enn tilsvarende stillinger i staten.

Det er viktig å presisere at ingen av midlene samlet inn gjennom TV-aksjonen vil gå til topplederlønninger i WWF. Disse vil gå direkte til prosjektene i Asia, for å stanse søppel fra å havne i havet. Vi vil også understreke at pengene som utbetales fra Norad til WWF-USA brukes til prosjektene de er ment for, ikke til å lønne ansatte på ledernivå. Pengene WWF-USA får fra Norad er en del av det norske Klima- og skoginitiativet, og er gått til prosjekter som skal bevare regnskog.

Påstand: WWF har mye å svare for

Svar: Her lenkes det til et innlegg av Tor Benjaminsen i Bistandsaktuelt. Vi svarte Bistandsaktuelt den 22. mars dette:

I et meningsinnlegg hos Bistandsaktuelt den 20. mars, skriver Tor Benjaminsen om en artikkelserie fra amerikanske BuzzFeed hvor det rettes alvorlige anklager mot WWF-nettverket. Blant annet blir WWF-finansierte viltvoktere beskyldt for brudd på menneskerettigheter i forbindelse med arbeid mot krypskyting. Dette er noe WWF-nettverket ser svært alvorlig på og vil komme til bunns i.

Vi har kommunisert åpent og ærlig om anklagene: Generalsekretær Bård Vegar Solhjell har latt seg intervjue av de journalistene som ønsket å snakke med ham, vi har delt en pressemelding med kommentarer fra ham, og vi har publisert en sak om BuzzFeed-påstandene på nettsiden vår. Som det står i denne, har ingen midler gått fra WWF i Norge til prosjektene som omtales av BuzzFeed. Og: WWF International har iverksatt en uavhengig gransking av anklagene. Så fort granskingsrapporten foreligger, vil vi også kommentere på denne.

For øvrig støtter WWF helt og fullt alle former for solid og seriøs forskning. Det vi tok opp for flere år siden med Tor Benjaminsen og hans kolleger, var det vi opplevde som dårlig underbygget forskning og direkte faktafeil. Slike meningsutvekslinger er, og bør alltid være, en naturlig del av den offentlige debatt i et demokratisk land.

Påstand: WWF støtter Monsanto i palmeoljeproduksjon i Argentina.

Svar: WWF har ikke – og har aldri hatt – noen form for samarbeid eller partnerskap med Monsanto, verken i Argentina eller andre steder.

Denne påstanden stammer fra The dark side of the WWF, som er bokversjonen av den diskrediterte tyske TV-dokumentaren Pakt mit dem Panda. Boken er skrevet av Wilfried Huismann og er også utgitt i England med tittelen The Silence of Pandas. Boken fraviker en rekke gjeldende normer og standarder innenfor god journalistikk og presseetikk. Den inneholder en rekke faktiske feil og er ikke representativ for WWF eller hva vi står for. En grundig WWF-gjennomgang av dokumentaren og alle dens feilaktige påstander finner du her.

Huismann ble informert om at det ikke finnes noe slikt samarbeid, men valgte å utelate denne informasjonen.

Påstanden i dokumentaren er at WWF grønnvasker soyaproduksjonen (og ikke palmeolje, som kommentaren i gruppen indikerer) i Argentina. Dette er feil. WWF har lenge jobbet for å redusere det økologiske fotavtrykket til soyaproduksjonen, gjennom blant annet 2004 Basel Criteria for Responsible Soy Production.

Påstand: WWF-Norge var involvert i en stor svindelsak i Tanzania

Svar: I 2012 ble seks ansatte i WWF-Tanzania sagt opp etter at påstander om økonomisk mislighold ble bekreftet i et bistandsprogram som var støttet av WWF-Norge. Totalt 457 060 kroner ble betalt tilbake til norske myndigheter.

­­De seks jobbet i et sivilsamfunnsprogram i WWF-Tanzania som var koordinert av WWF-Norge med støtte fra norske myndigheter. Formålet med arbeidet var å styrke lokale og nasjonale tanzanianske miljøorganisasjoners evne til å fremme miljøvern.

Korrupsjonen gikk ut på at de ansatte hadde levert forfalskede hotellregninger som gjorde at de fikk utbetalt mer penger enn de skulle hatt i forbindelse med deltakelse på kurs og konferanser.

WWF har nulltoleranse for svindel og korrupsjon, og slår hardt ned på alle slike tilfeller. Vi fikk kjennskap til påstander om økonomisk mislighold i programmet i desember 2011, og satte umiddelbart i gang en uavhengig gransking gjennomført av Ernst & Young. De seks ansatte som var mistenkt ble suspendert fra sine stillinger, og hele programmet ble midlertidig stanset. Da det ble klart at det var hold i påstandene om korrupsjon, ble de seks ansatte sagt opp, og saken ble rapportert til politiet. Etter videre undersøkelser av omfanget ble pengene som hadde forsvunnet tilbakebetalt til norske myndigheter. Totalt utgjorde dette 457 060 kroner.

Risikoen for korrupsjon er dessverre alltid til stede når man jobber i land hvor korrupsjon er utbredt. WWF Verdens naturfond har et grundig system på plass med eksterne og interne revisjoner, jevnlig rapportering til norske myndigheter og varslingssystem ved mistanke om ulovligheter. Det at korrupsjonssaker blir oppdaget viser at dette systemet fungerer. I etterkant av denne saken ble økonomirutinene i WWF-Tanzania lagt helt om.