Framtidsretta motkonjunkturtiltak for natur og klima

Innspill fra miljøorganisasjonene til Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Publisert 25. mars 2020

Koronaepidemien stiller oss overfor en stor, global krise i økonomi, helse og samfunn. Krisen får store negative konsekvenser for enkeltmennesker og samfunnsfunksjoner.

Vi har likevel en mulighet til å bruke krisen konstruktivt til å ta nye retningsvalg og omstille samfunnet i en mer miljøvennlig retning, og denne omstillingen må starte allerede med krisepakkene for norsk økonomi.

Flere miljøorganisasjoner foreslår derfor ulike tiltak som tar samfunnet i denne retningen og som samtidig styrker sysselsetting og aktivitet i norsk økonomi. Flere av tiltakene kan med fordel utredes nærmere av Miljødirektoratet.

Innføring av motkonjunkturtiltak er en gylden anledning til å vri samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Kortsiktige krisetiltak som får negative konsekvenser for framtidige generasjoner må unngås. Krisetiltak må bidra til bærekraftig utvikling; økonomi, miljø og sosiale forhold. De direkte og indirekte konsekvensene må derfor vurderes nøye.

I brevet til Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet (PDF) fremmer miljøorganisasjonene følgende forslag:

 • Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen
 • Redusere oljeavhengigheten
 • Unngå krisetiltak som er direkte skadelig for natur og klima
 • Intensivere restaurering av natur
 • Styrke kommunenes miljøarbeid
 • Styrke tilskudd til miljøtiltak
 • Utbedringer og satsning på framtidens transportløsninger
 • Et mer bærekraftig og rettferdig landbruk
 • Krisebistand til friluftslivsorganisasjonene
 • Internasjonal solidaritet

Brevet signeres av:

 • Christian Steel, generalsekretær Sabima
 • Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet
 • Therese Hugstmyr Woie, leder Natur og Ungdom
 • Karoline Andaur, generalsekretær WWF Verdens naturfond
 • Hege Skaarud, leder Spire
 • Are Shaw Waage, sjefsagent Miljøagentene
 • Frode Pleym, leder Greenpeace
 • Øyvind Eggen, generalsekretær Regnskogfondet
 • Jan Thomas Odegard, leder Utviklingsfondet
 • Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender
 • Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder Forum for Utvikling og Miljø