Barn beveger seg gjennom en oversvømt gate

Forandrer vi klimaet, forandrer vi alt

Klimaendringene er i ferd med å forandre jorden vår til det ugjenkjennelige. Vi mennesker er årsaken til problemet - og vi sitter på løsningen. Men vi må handle NÅ!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Klimaendringene påvirker planeten

Fra polene til tropene, fra fjell til hav - klimaendringene påvirker hele planeten vår. Mennesker og natur verden over kjenner allerede effekten av endringene: vanntilgangen minker, ekstremvær skjer hyppigere og voldsommere, skoger brenner, breer smelter og korallrev dør.

Fortsatt kan vi unngå de mest katastrofale klimaendringene, men da må de globale utslippene av klimagasser reduseres raskt.

For å lykkes med å begrense klimaendringene:

 • må bruken av fossil energi - som olje, kull og gass - fases ut
 • må vi få til en storstilt dreining mot et bærekraftig samfunn, basert på ny teknologi og fornybar energi
 • må vi ta vare på naturen som vi er helt avhengig av
 • må vi hjelpe folk, dyr og natur til å tilpasse seg de uunngåelige endringene som vil skje.
Gruvedeponi med svart røyk ut av ei pipe.
Skal vi nå klimamålene, må fossilt brennstoff fases ut.

Katastrofalt langtidsvarsel

FNs klimapanel la i oktober 2018 fram sin spesialrapport om konsekvensene av 1,5 graders global oppvarming. Budskapet i rapporten, dersom vi ikke klarer å bremse klimaendringene, er et katastrofalt langtidsvarsel for jorda.

Hvert år bidrar mennesker med omtrent 41 milliarder tonn karbondioksid. For å unngå at den globale oppvarmingen øker med 1,5 grader, må utslippene globalt halveres innen 2030 og gå ned til null i midten av dette århundret.

Siden før-industriell tid og frem til 2017, har menneskelig aktivitet ført til en global oppvarming på én grad. Fortsetter vi som i dag, vil vi nå 1,5 graders global oppvarming i 2040, to grader i 2065 og 4 graders global oppvarming i 2100.

En fire graders global oppvarming er ikke en alternativ virkelighet, det vil gjøre deler av jordkloden ubeboelig, og gi stor stigning i havnivået.

Is og åpent hav
Fire graders global oppvarming er estimert å føre til en havstinging på rundt ni meter på grunn av smelting av Antarktis og Grønland. Dette vil få store konsekvenser for både mennesker og dyr verden over.

Spesialrapporten fra FNs klimapanel er klar på at vi faktisk kan klare å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader - men det forutsetter at alle land gjør de nødvendige tiltakene nå.

WWF kjemper for å begrense klimaendringene

Det er avgjørende at omstillingen fra fossil til fornybar energi skjer raskt og på en måte som er skånsom mot naturen. WWF jobber for at utbygging av fornybar energi skjer på naturens premisser. Like viktig er det at den fornybare energien som utvikles og bygges, faktisk erstatter den fossile energien.

I Norge har vi jobbet langsiktig med å få vedtatt en klimalov, og dette målet nådde vi i 2017. Nå jobber vi videre med å sikre at norsk energi- og klimapolitikk, bistandspolitikk og industriutvikling bidrar til et samfunn som er 100% basert på fornybar energi innen 2050. Samtidig jobber vi for å stanse utviklingen av ny olje- og gassvirksomhet, blant annet ved å jobbe for å fjerne subsidiene til oljenæringen.

Globalt jobber vi målrettet med andre WWF-kontorer og deres samarbeidspartnere, for å sikre økt energitilgang for mennesker i utviklingsland basert på fornybar energi.

En vei er oversvømmet. Redningsmannskap er på plass for å få biler opp av grøfta.
Fortsetter den globale oppvarmingen å stige i samme tempo som i dag, vil verden oppleve mer og mer ekstremvær i årene som kommer.

WWF jobber blant annet for:

 • at vi når målene i Parisavtalen og begrenser den globale oppvarmingen til 1,5 grader
 • å styrke ambisjonsnivået i norsk og europeisk klimapolitikk
 • at vi når et globalt energisystem som er basert 100% på fornybart innen 2050, på naturens premisser
 • å fjerne subsidier til fossil energi, og på sikt fase ut norsk olje- og gassproduksjon.
 • at forurenser skal betale for utslipp, men at omleggingen ikke skaper større sosiale forskjeller
 • at penger som investeres går til virksomheter som er i tråd med 1,5 gradersgrensen
 • å øke kunnskap om fysisk-, overgangs- og ansvarsrisiko knyttet til klima- og naturendringer
 • å spare natur og kutte utslipp gjennom et godt sammenkoblet europeisk kraftsystem
 • å være en pådriver for overgangen til lavutslippsamfunnet
 • å styrke satsningen på alternative grønne løsninger, som for eksempel havvind
 • å øke satsing på fornybar energi i utviklingsland
 • at jordsmonn og skog blir forvaltet slik at naturlig karbonlagring styrkes

Slik kan du bidra

Klimautfordringen må løses både lokalt, nasjonalt og globalt, og vi har alle mulighet til å bidra til å skape endring: Engasjer deg - og sørg for å ta de beslutningene som er best for klimaet.

Bruk stemmeretten din for å stemme fram de politikerne som setter klima og miljø øverst på agendaen. Snakk med lokalpolitikerne og krev svar på hvilke planer kommunen din har for å tilrettelegge for lavutslippsamfunnet. Det er gjerne lokalsamfunn og nærmiljø som vet best hva som skal til for å gjøre stedet de bor mer klimavennlig.

Når nok folk ønsker endring, vil politikerne lytte!

WWF ønsker å være en stemme for de stemmeløse: for dyr, natur og for de som kommer etter oss. Ved å støtte WWFs klimaarbeid, hjelper du oss å bli en sterkere stemme som skal bidra til å løse klimautfordringene.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?