Barn beveger seg gjennom en oversvømt gate

Forandrer vi klimaet, forandrer vi alt

Klimaendringene er i ferd med å forandre jorden vår til det ugjenkjennelige. Vi mennesker er årsaken til problemet - og vi sitter på løsningen. Men vi må handle NÅ!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Klimaendringene påvirker planeten

Fra polene til tropene, fra fjell til hav - klimaendringene påvirker hele planeten vår. Mennesker og natur verden over kjenner allerede effekten av endringene: vanntilgangen minker, ekstremvær skjer hyppigere og voldsommere, skoger brenner, breer smelter og korallrev dør.

Fortsatt kan vi unngå de mest katastrofale klimaendringene, men da må de globale utslippene av klimagasser reduseres raskt.

For å lykkes med å begrense klimaendringene:

 • må bruken av fossil energi - som olje, kull og gass - fases ut.
 • må vi få til en storstilt dreining mot et bærekraftig samfunn, basert på ny teknologi og fornybar energi.
 • må vi ta vare på naturen som vi er helt avhengig av.
 • må vi hjelpe folk, dyr og natur til å tilpasse seg de uunngåelige endringene som vil skje.
Gruvedeponi med svart røyk ut av ei pipe.
Skal vi nå klimamålene, må fossilt brennstoff fases ut.

Katastrofalt langtidsvarsel

Hvert år bidrar mennesker med mer enn 35 milliarder tonn karbondioksid. For å unngå at den globale oppvarmingen øker med 1,5 grader, må utslippene globalt halveres innen 2030 og gå ned til null i midten av dette århundret.

Vi har allerede en global oppvarming på 1,2 grader i forhold til førindustriell tid. Ifølge beregninger fra Climate Action Tracker ligger vi an til en oppvarming på 2,7 grader innen år 2100, selv med de tiltakene som i dag er satt i verk.

Is og åpent hav
Klimaendringene fører til at is smelter, blant annet i Antarktis og på Grønland. Dette vil føre til havnivåstigning og få store konsekvenser for både mennesker og dyr verden over.

WWF kjemper for å begrense klimaendringene

Det er avgjørende at omstillingen fra fossil til fornybar energi skjer raskt og på en måte som er skånsom mot naturen. WWF jobber for at utbygging av fornybar energi skjer på naturens premisser. Like viktig er det at den fornybare energien som utvikles og bygges, faktisk erstatter den fossile energien.

I Norge har vi jobbet langsiktig med å få vedtatt en klimalov, og dette målet nådde vi i 2017. Nå jobber vi videre med å sikre at norsk energi- og klimapolitikk, bistandspolitikk og industriutvikling bidrar til et samfunn som er 100 prosent basert på fornybar energi innen 2050.

Samtidig jobber vi for å stanse utviklingen av ny olje- og gassvirksomhet, blant annet ved å jobbe for å fjerne subsidiene til oljenæringen.

Globalt jobber vi målrettet med andre WWF-kontorer og deres samarbeidspartnere, for å sikre økt energitilgang for mennesker i utviklingsland basert på fornybar energi.

En vei er oversvømmet. Redningsmannskap er på plass for å få biler opp av grøfta.
Fortsetter den globale oppvarmingen å stige i samme tempo som i dag, vil verden oppleve mer og mer ekstremvær i årene som kommer.

WWF jobber blant annet for:

 • at vi når målene i Parisavtalen og begrenser den globale oppvarmingen til 1,5 grader.
 • å styrke ambisjonsnivået i norsk og europeisk klimapolitikk.
 • at vi når et globalt energisystem som er basert 100 prosent på fornybart innen 2050, på naturens premisser og hvor urfolks rettigheter respekteres.
 • å fjerne subsidier til fossil energi, og på sikt fase ut norsk olje- og gassproduksjon.
 • at forurenser skal betale for utslipp, men at omleggingen ikke skaper større sosiale forskjeller.
 • at penger som investeres går til virksomheter som er i tråd med 1,5 gradersgrensen.
 • å øke kunnskap om fysisk-, overgangs- og ansvarsrisiko knyttet til klima- og naturendringer.
 • å være en pådriver for overgangen til lavutslippsamfunnet.
 • å styrke satsningen på alternative grønne løsninger, som for eksempel havvind.
 • å øke satsing på fornybar energi i utviklingsland.
 • at jordsmonn og skog blir forvaltet slik at naturlig karbonlagring styrkes.

Slik kan du bidra

Klimautfordringen må løses både lokalt, nasjonalt og globalt, og vi har alle mulighet til å bidra til å skape endring: Engasjer deg - og sørg for å ta de beslutningene som er best for klimaet.

Bruk stemmeretten din for å stemme fram de politikerne som setter klima og miljø øverst på agendaen.

Snakk med lokalpolitikerne og krev svar på hvilke planer kommunen din har for å tilrettelegge for lavutslippsamfunnet. Det er gjerne lokalsamfunn og nærmiljø som vet best hva som skal til for å gjøre stedet de bor mer klimavennlig.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?