Engasjer deg for ulven | WWF Norway

 


  Redd Norges ulver!

    Hjelp oss å redde Norges ulver! WWF Verdens naturfond går til rettssak mot den norske staten og krever ny ulveforvaltning.
 

Støtt rettssaken her

Hva skjer nå?

Før jul ba WWF Verdens naturfond om full stans i lisensfellingen av ulv inntil retten har tatt stilling til lovligheten i den norske ulveforvaltningen. Nå foreligger kjennelsen fra Oslo tingrett om at den pågående jakten ikke blir stanset.

Så langt er 12 ulver i familiegruppene i Julussa og Osdalen skutt, i tillegg til seks ulver utenfor ulvesonen.

– Vi er skuffet og mener dommen uriktig legger til grunn at bestandsmålet for ulv kan brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi kan ha i Norge. Vi skal nå lese kjennelsen grundig og vi vil anke. Samtidig håper vi hovedsaken kan komme opp så raskt som mulig, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

WWF saksøkte i fjor høst staten, fordi vi mener at den norske forvaltningen av ulv strider mot naturmangfoldloven, Grunnloven og Bernkonvensjonen. Ulven er listet som kritisk truet i Norge, likevel er det gitt tillatelse til omfattende jakt. I ulvejakta som nå pågår er det gitt tillatelse til å felle 42 ulver, blant dem de to familiegruppene i Julussa og Osdalen.

Klima- og miljødepartementet (KLD) åpnet for jakt på to flokker – 16 ulver – innenfor sonen i januar, i tillegg til 12 ulver utenfor ulvesonen i høst. Det vil si at totalt 42 ulver i alle regioner kan bli drept i løpet av vinteren. Den totale bestanden av helnorske ulver er 54-56. I tillegg lever 51-56 ulv på begge sider av svenskegrensen.


WWF saksøker staten
– Det er krevende å gå til sak mot staten, men vi føler at vi ikke har noen annen utvei slik den norske ulveforvaltningen er nå. Vi må få en bærekraftig ulveforvaltning som sikrer bestanden på lang sikt, og som samtidig iverksetter bedre tiltak for å redusere konfliktene med beitedyr, sier Lomelde.

WWF saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. Norsk ulveforvaltning er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, og nå må domstolene avgjøre om den må endres, mener WWF. Organisasjonen har sendt stevning av staten til Oslo tingrett. I tillegg til krav om at norsk ulveforvaltning må ta hensyn til nasjonale lover og internasjonale forpliktelser, krevde WWF også midlertidig forføyning av årets ulvejakt. Dette kravet ble tatt til følge og jakten ble umiddelbart stanset. Deretter fattet KLD et nytt fellingsvedtak på de 12 ulvene utenfor ulvesonen, samt 16 ulv innenfor sonen. WWF krevde midlertidig forføyning igjen. Den 5. januar kom kjennelsen fra retten at dette ikke blir tatt til følge. Dermed blir ikke jakten stanset i påvente av rettssaken.

Vil du støtte oss i rettssaken? Les mer om hvordan du kan gjøre det her.

Hva har skjedd tidligere?

I utgangspunktet ville rovviltnemndene åpne for at 50 ulver kunne skytes i Norge under årets lisensjakt, tilsvarende 90 prosent av de helnorske ulvene. I sin klagebehandling fjernet Klima- og miljødepartementet 8 ulver fra kvoten, tilsvarende én flokk, og har nå åpnet for at totalt 42 ulver kan skytes. I tillegg til de 28 ulvene som kan skytes i region 4 og 5, kan ytterligere 14 ulver skytes i resten av landet. Til sammen tilsvarer dette om lag 75 prosent av de helnorske ulvene.

Det lave norske bestandsmålet for ulv har holdt ulvebestanden nede på et kritisk truet nivå. Bestandsmålet fra 2004 til 2016, var på tre helnorske valpekull av ulv i året. I 2016 vedtok Stortinget et nytt bestandsmål for ulv på 4-6 valpekull, medregnet grenseulver (ulver som lever både i Norge og Sverige). Samtidig skal det fremdeles være tre helnorske valpekull av ulv. WWF ønsker at bestandsmålet for ulv skal være 15 - 20 familiegrupper av ulv i Norge.