En frodig lauvskog

Kalklindeskog

Tilia cordata (lind)

Tilstand i Norge

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Antall områder med kalklindeskog

Ca. 150

Fakta om kalklindeskog

Kalklindeskog er egentlig en variant av kalkedellauvskog, der treslaget lind (Tilia cordata) er det dominerende treslaget. Dette er en sjelden, men artsrik skogtype, som nesten bare finnes i Oslofjordområdet.

Lind kan bli skikkelig gammel! Selv om selve trestammene etter hvert dør (de kan bli 700-800 år gamle) kan rotsystemet overleve og produsere nye trestammer i tusenvis av år. Derfor blir disse skogene noen ganger referert til som «urnaturen» i Oslofjordområdet.

Grein med grønne blader
Lind har skjevt hjerteformede blader med små tenner langs bladkanten.

Forekomst

Kalklindeskog finnes hovedsakelig i Oslofjordområdet, fra Oslo til Asker, samt fra Skien til Bamble. Lind er et varmekjært treslag, og denne skogtypen krever i tillegg, som navnet tilsier, at den vokser på kalkholdig mark – der berggrunnen består av kalkstein eller kalkholdig skifer. Disse skogene står i tillegg som oftest på knauser og skrenter. I Dronningberget naturreservat i Oslo finner du den største gjenværende kalklindeskogen her i Norge.

Tidligere hadde lind en større utbredelse her til lands. Etter siste istid ble klimaet varmere, og i perioden for 5000-9000 år siden var det en spesielt varm periode. Dette medførte at en rekke varmekjære arter, som lind og andre edellauvtrær, kunne etablere seg her i nord. Som følge av et kjøligere klima og hogst av edellauvskogene har kalklindeskog blitt stadig sjeldnere. Også ellers i Europa har skogtypen blitt svært sjelden, noe som gjør det ekstra viktig å beskytte de få skogene vi har igjen i Norge.

Etgrønt lauvtak i skogen
Kalklindeskog i Dronningberget naturreservat
I kalklindeskogen er det et stort mangfold av sopp

Hva er en utvalgt naturtype?

Med utgangspunkt i naturmangfoldloven kan det gis ekstra beskyttelse til bestemte naturtyper i hele eller deler av Norge. I dag har følgende naturtyper slik beskyttelse: kystlynghei, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark (inkludert lauveng) og slåttemyr. For de naturtypene som krever skjøtsel for å ta vare på naturverdiene, vil det bli utviklet handlingsplaner. Kalklindeskog har også sin egen handlingsplan.

Dersom det skal gjøres et tiltak som kan føre til ødeleggelse på en utvalgt naturtype kreves en grundig vurdering og et offentlig vedtak. Slike vedtak ligger fritt tilgjengelig i Miljøvedtaksregisteret, og kan påklages, for eksempel av sivilsamfunnsorganisasjoner.

Hva finnes i kalklindeskogen?

Kalklindeskogen er hjem for mange arter. Det er sjelden at lind danner skog alene - det vil som oftest være andre edellauvtrær (varmekjære lauvtrær) som forekommer i skogen, slik som eik, hassel og alm. I tillegg er det et stort antall truede arter, hovedsakelig sopp og insekter som holder til der.

En rekke sjeldne sopper lever i kalklindeskog – som osloslørsopp (Cortinarius osloensis), lindeslørsopp (C. tiliae) og ladegårdslørsopp (C. cordatae). Noen av disse soppene, som osloslørsopp, er utrydningstruet både i Norge og på verdensbasis, og er norske ansvarsarter - det vil si arter som norske myndigheter har et spesielt ansvar for å følge opp.

Kalklindeskogen har også et rikt fugleliv. Her kan du treffe på for eksempel skogdue som hekker i hule trær, ulike hakkespetter, samt mange forskjellige spurvefugler som svarttrost, hagesanger og stillits.

Ei skogdue går på gresset
Skogdue er en av mange fugler en kan treffe på i kalklindeskog.

Trusler

Hogst og nedbygging

Kalklindeskogen er i dag lite interessant for skogbruket, men ulovlig ryddingshogst i tilknytning til hus og hytter er en utfordring. I tillegg er nedbygging en stor trussel som følge av bygging og/eller utvidelse av veier, pukkverk og boliger.

Andre trusler

Fremmede og mer skyggetålende arter, som gran, ulike mispler og platanlønn, kan fortrenge den opprinnelige vegetasjonen i kalklindeskogen.

I tillegg kan slitasje og forsøpling være et problem enkelte steder.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.